Loading Content...

Abdo_zahra_ Instagram Photos and Videos

Loading...


abdo_zahra_ ((سَیّـِدْمُصـْطَفیْٰ )) @abdo_zahra_ mentions
Followers: 6,185
Following: 415
Total Comments: 0
Total Likes: 0

هُوَالدمُوع . . . . ذَٰلِــکَ وَمَنْ يُعـــَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه فَــــإِنَّهَا مِـــنْ تَــــقْوَى الْــقُلُوبِ #سوره_حج . . . . . پـی نِوشت سماحه المرجعیه الکبیرمحی شعائرالحسینیه حـــضرت آیَــه اللّه العُـظمی وَحــیدخُــراسانی (حفظه اللّه تعالی): ســــَیدالشُهدا(علیه ... هُوَالدمُوع
.
.
.
.
ذَٰلِــکَ وَمَنْ يُعـــَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه
فَــــإِنَّهَا مِـــنْ تَــــقْوَى الْــقُلُوبِ
#سوره_حج .
.
.
.
.
🍇پـی نِوشت🍇
سماحه المرجعیه الکبیرمحی شعائرالحسینیه
حـــضرت آیَــه اللّه العُـظمی وَحــیدخُــراسانی
(حفظه اللّه تعالی):
ســــَیدالشُهدا(علیه السلام) را آنچنان که در بـیان
رسول خُـــدا هست، به مردم معرفی کنید، تا یــک
#عده_عوام نــــگویند:ایــــنها #افراط درعـــزاداری
است.آنـــچه مردم در عزاداری برای او انجام بدهند
همـــه #تفــــریط است. #ایــن_عـــزا_افراط_نــدارد
فَــقیه، #میرزای_نائینی اســت،اوکسـی اســـت کـــه
اســـاطین فُـــقهابر کلمه به کلمه رساله لباس مشکوک
اودقت میکنند،همچوکسی صریح فتوایش این است:
اگردرعزای حسین بن علی به #سینه، #زنجیرو #تیغ
بــــزنندو #خون بیاید، #هیچ_اشکالی نــداردعــظمت
مُـصیبت چِنان است که بَـکی عَلیه مایَریِ ومالایَری
بــنابرایــــن زنــجیر زدن من و #سیاه شدن تن من،کجا
بــــه گِــرد این مُـــصیبت عُظمی میرسد،عـقل میماند!!
الـــــهی!به خـــــون پاک آن حضــرت به ما معرفت بده
دیــدارباخدام حسینی(سَلام اللّه علیه) ۱۸مهرماه۱۳۹۴
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
گَشتند أنبيا همه از غم سِياه پوش
گُوئي مگر مصيبت سالار انبياست
#ميرزا_احمد_شيرازي
.
.
.
.
@imamhussainorg
@nariman__panahi
@fatemyeh_valiasr
@wahid_not_alone
@madrass_tabrizi_qom
@khamenei_ir .
.
.
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#واعطشا_بکربلا
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
Read more
Loading...
هُوالمُواسی . . . . إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْ‌وَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ ...
Media Removed
هُوالمُواسی . . . . إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْ‌وَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ أَوِاعْــتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عـَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ #سوره_بقره . . . . پِی نِِوشت #مُواسات_شیعیان_ومحبّان_سَیدالشُهداء شـــیعیان ومحبان حـــقیقی حضرت سَیــدناومـــولانا اباعبدالله ... هُوالمُواسی
.
.
.
.
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْ‌وَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَیتَ أَوِاعْــتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عـَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ
#سوره_بقره
.
.
.
.
🍇پِی نِِوشت🍇
#مُواسات_شیعیان_ومحبّان_سَیدالشُهداء
شـــیعیان ومحبان حـــقیقی حضرت سَیــدناومـــولانا
اباعبدالله الحسین(سلام اللّه علیه)نیزباانجام مراسم
ها(به هرنوع وشکل آن)خود ودیگران رابه(مُواسات)
باحضـرتش بـه #حالت_عزاء دال براقامه درمی آورند
زمانی که ازشخصی که جامه راازبدن خارج مینمایند
وبه خاطرامام(سلام اللّه علیه)سینه میزند،علّت کارش راجویاشوید،میگوید:
امام را #برهنه کردند وبربدنش #تاختندومن نیزپیروی
میکـــنم وبـــگویم اگر #کربِلاء بودم بدنم فـــدامیکردم
ـ بعضی هامیگویند:گــــریه وعزاداری فایده ای ندارد!!!
اینهاهمان انســـان هایی هستندکه #عقده حقارت وکم
توجهی به آنان،باعث شده حرفهای ساختگی خودشان
رابه اسلام نسبت دهند،افق این افراد بسیارپایین است
اساس گِـــریه برمصـــائب #اباعبداللّه واقامـــه عــــزاء
#حجت تامّه درسیره معصومین(علیهم السَــلام) است
مانندخطاب حـــضرت بقیه اللّه اعظم (روحی فــــداه)
درناحیه مقدسه که میفرمایند:
اگراشـــک دیدگانم تمام شود،برایت #خون گریه میکنم
یا حــــدیث شـــریف خاتم الـــنبیین(صلوات اللّه علیه)
که فرمودند: #حرارتی مانندآتشفشان درقلوب مومنین
است وصاحب ان ازخودبی خودمیشود وگریه میـکنند
درحـــــقیقت بیان ایـــــن است آل اللّه(علیــهم السلام)
بابیانات رسای خودچراغ سبزی برای عشاق وتودهنـی
مُحکمی به دهان یاوه گویان زده اندکه جزع وبیقراری
درمُصیبت ابــاعبداللّه(سـلام اللّه علیه)آزاد اســت
الاحقرسَیدمُصطفی عَبدُالزهراء
۱۹ذی الحجه الحرام ۹شهریور
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
بکش مارا بکش مارا که دائم عید قربان است
پریــشان خاطران آواره در صحـرای گیسویت
.
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#شبهای_جمعه_میگیرم_هواتو
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#واعطشا_بکربلا
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالفٓاروق٘ . . . . . اِصْبِرْ عَلى ما یَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ #سوره_ص . . . . . 🏴پِی نِوشت🏴 ریــــــان بــن شبــیب(رحمه اللّه علیه) یاعَلی اِبن مُوسَی الرِضا(علیهم السلام) چه ذِکری برای شـــمادر #عالم پُرحَلاوَت تر وشــــیرین ... هُوَالفٓاروق٘
.
.
.
.
.
اِصْبِرْ عَلى ما یَقُولُونَ وَ اذْكُرْ
عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
#سوره_ص
.
.
.
.
.
🏴پِی نِوشت🏴
ریــــــان بــن شبــیب(رحمه اللّه علیه)
یاعَلی اِبن مُوسَی الرِضا(علیهم السلام)
چه ذِکری برای شـــمادر #عالم پُرحَلاوَت
تر وشــــیرین تر ولــذت بخش تراست!؟
امــام رضــــا(سلام اللّه علیه) فرمودند:
#ذکر جدمااباعبداللّه الحُسیـن بـــرای ما
دَردُنیاوَآخرت ازهمه چیزشیرین تراسـت
منبع:کنزالاحادیث
.
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
خضر و مسیح را به نفس زنده می‌کنند
آنــان‌ که در رکـــاب تو کـردند جان نثار .
.
.
.
.
@imamhussainorg
@nariman__panahi
@majidpaanahi
@mehhran_farrokh
@_saeed_noroozi_
@hoseynmoghadam03
@sajjadi101
.
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#لطمه_زنان_برخيزيد_محرم_در_راه_است
#سالیانیست_نریمان_وسط_گودال_است
#حقیقت_محض_خلاصه_درهمین_ذکر_است
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#ولله_أفلح_من_طبر
Read more
هُوَالمَسئول . . . . وَمَنْ أَوْفَی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْبِبَیْعِکُمُ الَّذِی ...
Media Removed
هُوَالمَسئول . . . . وَمَنْ أَوْفَی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْبِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِــکَ هُـــوَ الْفــَوْزُ الْعَظـــِیمُ #سوره_توبه . . . . پـِی نِوشت #شـــَــهر_سُــوخته بااستــــطاعت ازحضرت ساقـــــــی الـــعطاشا سَـــــیدناومُــــــولاناقَـــمرالعشیره ... هُوَالمَسئول
.
.
.
.
وَمَنْ أَوْفَی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْبِبَیْعِکُمُ
الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِــکَ هُـــوَ الْفــَوْزُ الْعَظـــِیمُ
#سوره_توبه
.
.
.
.
🍇پـِی نِوشت🍇
#شـــَــهر_سُــوخته
بااستــــطاعت ازحضرت ساقـــــــی الـــعطاشا
سَـــــیدناومُــــــولاناقَـــمرالعشیره ابوالحــوائج
(صَـــلوات اللّه عَـــــــــــلیه ورُوحـــی فِـــداه)
ودوستان مُــــــعظم جَــهادی خــِطه خون وآتش
آبادان عزیز،پایگاه مرکزی بــــسیج دانش اموزی
وحوزه مـُــقاومت سیدالشهداء(صلوت اللّه علیه)
دردوفازدرمناطق محروم آبادان آب رسانی کُــنیم
ـ اولین مرحله(فازاول):
روستای سادات آل حکیم
بوده است باجمعیت (۳۶۰ خانوار) بخشی ازمنطقه
محــــروم شهـــــرستان آبادان که بادوستان بسیجی
ودهیاری محلی به حدوســـع آب معدنی توزیع شود
دومین مرحله(فازدوم):
روستای رُستمیه باجمعیت(۲۲۰خانوار) بخشی دیگری
ازمناطق محروم آبادان که بادوستان جهادی ودهیاری
آن منطقه دراین روستاآب معدنی برای مصرف شُرب
به ســهمیه هـــرخانواده ای پخش نمودیم به حمدللّه
لازم بذکراست:
هنـــــوزوضعیت آب دراین مناطق تصحیح نشده است ونخلستانهاودام هابه سوی تلف شدن ونابودی میروند
اگرکـــــمک های مـــردمی وحمایات گروهای بســـــیجی
ونـــــهادی های وابستــــه به #سپاه نـــبوده اندیقیــــنناً
تلـــــفات جـــــــانی هم دراین بخـــشهامیـــداشتیم ولی
بحمدللّه باکــوشش وتلاش گروهای جهادی درون شهری
درصددمُـرتفع شدن مشکلات هستنــدولی آنانی کـــــــه
مُـــــــستند وعکـــــسهای یـــــادگاری گرفتنــــدوپولهای
میلیاردی جمع نمودندمعلوم نیـــــست دراین کــــــارزار
کجاخُرمامیخورند!
ممنونم ازبـــــرادران عـــــــزیزم:حجـه السلام درویشی
عادل جان،حضرت زهیر،آقـامهدی فعّال ،آقامهندس و....
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
زآن تشنگان هنوز بعيّوق مى رسد 
فَــــريادالعــــطش زِ بيــابان كَربلا
.
.
.
.
#قو_علی_خدمتک_جوارحی
#جمعیت_ارباب_وفا_نگسلد_از_هم
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#جز_کربلا_این_دل_تمنایی_ندارد
#خوبان_دور_حرم_پرسه_میزنند
#اللهم_عــواقب_امورنا_خـیرا
#شعائر_المقدسه
#واعطشا_بکربلا
#شلمچه
Read more
هُوَالسَلیم . . . . فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَـــذَابٌ ...
Media Removed
هُوَالسَلیم . . . . فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَـــذَابٌ أَلِیـمٌ بِمَا کانُوا یکذِبُونَ #سوره_بقره . . . . پِی نوشت #توابین_نباشید! یکی ازمصادیق دوگانگی شَخصیتی وَهُویتی درطول تاریخ شیعی اشخاصی بنام #توابین میباشندکه دریاری ولی ... هُوَالسَلیم
.
.
.
.
فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً
وَلَهُم عَـــذَابٌ أَلِیـمٌ بِمَا کانُوا یکذِبُونَ
#سوره_بقره
.
.
.
.
🍇پِی نوشت🍇
#توابین_نباشید!
یکی ازمصادیق دوگانگی شَخصیتی وَهُویتی درطول
تاریخ شیعی اشخاصی بنام #توابین میباشندکه دریاری
ولی اللّه به طــرز عجیب غفــلت وسرپیچی نــمودند و
باتقدُس معابی وفَــتوای سُکوت درشَرایط سخــتی که
اباعبداللّه(سلام اللّه علیه)هَل مُعین وَهل ناصِرمیفرمَودند
آنهادیـــزی دونفره میل میکردندو #تقیه راپیش گرفتند
واشـخاصی هم ازحدترخص تقـــیه عبورنمودند که در
کُوفه #شمشیر تیزمینمُودندوبه فروش آلام جَنگی رو
آوردندیکی ازتَشدُدهای اِنحرافی وَاعتقادی دَرسیر
نوکری آستان حسینی(رُوحی فِداه) #تزویرودرویی است
یَعنی شخص هم زمان دوحرکت مستمراًانجـام میدهد
هَــــم #سینه_میزند وهـــم برپــیکر امام #خنجر!وبرای
افــــعال خودتوجیح میاورد،این تفکر تواب گونه!همان
تــــجارت ودکّان بازکردن از #خون_سیدالشهدا میباشد
تجـــارتی نوین درمکتب اعـــتقادی باروش های جـدید
مثلاًنمونه تاریخی؛
قتله ونواصب وسیاهی لشکر،وسکوت کنندگان کربِلاء
که زمانی آهنگری،ودرکارغارت وشکستن حرمت بودند
وَـــقتی فـــضاراملتــهب وبرائت جویندگان بسیارشدند
بعدازامام چهارم(سلام اللّه علیه) #تربت_فروشی زدند!
وهمان هامحفل دارعزای سیدالشهداء(رُوحی فِداه)شدند
مثلا؛
ابوعمیربن عبدالله آمدمحضرامام باقر(سلام اللّه علیه)
گفت؛آقاصله ای مرحمت کــنید برای عزاداری جدشما!
امام نـــگاهی نمودندفرمودند؛آقا شُــــماکـــــربِلاء مگر
#کف_نمیزدید!؟هلــــهله نمیکردید!؟الان عزادارشدید!؟
نتیجه؛
درشـــرکت کردن درمحافل بوبکشیدودقت کنیدکه آیا
این میــــعادگاه یعظم الشعائرالله راتقویت مـــینمایند
یااینــــکه بَساط توجیح افـــعال منکرات اعـتقادیست
واشخاص باآل اللّه روزانه طی مینمایند یادآئم مشغول
ارادت وخاکبوسی واقامه شعائرمقدسه وبلندگوهستند
الاحقرسیدمُصطفی عبدالزهراء
۲۷ذی القــعده الحرام۱۴۳۹
مصادف با مرداد۹۷/۵/۱۹
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
در کوي بي وفايان داني سرشک من چیست!؟
دردســــت اهل کُـــــوفه، تَــــسبیح کَــــربلایي
.
.
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#شبهای_جمعه_میگیرم_هواتو
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#واعطشا_بکربلا
#مجالسنا_مدارسنا
Read more
هُوَالداعٔی . . . . . وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُف َوَابْــيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحــُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ #سوره_یوسف . . . . پِی نِـوشت قـــــالَ سیَدُناوَمُولاناألامـــام الــــرضا (عَلــــیه آلاف تَـحیه وَالـثناء والسَلام) اِنَّ ... هُوَالداعٔی
.
.
.
.
.
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُف
َوَابْــيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحــُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
#سوره_یوسف
.
.
.
.
🍇پِی نِـوشت🍇
قـــــالَ سیَدُناوَمُولاناألامـــام الــــرضا
(عَلــــیه آلاف تَـحیه وَالـثناء والسَلام)
اِنَّ یُـــــــومُ الحُــسین أقـــرَحَ جـــُفُوننا
همانامَصائب اباعبداللّه(سلام الله علیه)
دیـــــــدگان مـــــارا #مجروح کرده است
"القرحَ بالفتح السکون"الجراح به جراحت
ودردجـــــراحت (قرح)میگویندکه روایتش
ازکلام امام(سلام اللّه علیه)واردشـده است
به راســـتی وقتی معصوم درجایگاه ولایت
تام درمقام #عزای_بر_اباعبداللّه به گونه ای
#جـــــراحت_بر_چشمان_وپلکان خود وارد
میــــکندوپلک هایــــشان ازشدت گریه #زخم
میشود دیگرجــــــایی برای بحث ((لاضرر))و...
باقی نمیماند،بلکه صحبت دراین جـــامستقر
میشودکــــه فعل امـــــام رُجحان ذاتــی دارد
و عـــنوان حُجت تَلقی میشودبعمل مواسات
اَلاحقرسَیدمصـُطفی عَبدُالـزهراء
۲۲ذی القعده الحرام/۱۴مرداد۹۷
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
رُوضه یابن شبیبت روز مارا تارکرد
مادرت باروضه تو گریه بسیار کرد
.
.
.
.
@imamhussainorg
@madrass_tabrizi_qom
@nariman__panahi
@fatemyeh_valiasr
@majidpaanahi
@_saeed_noroozi_ .
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#لطمه_زنان_برخيزيد_محرم_در_راه_است
#حقیقت_محض_خلاصه_درهمین_ذکر_است
#آیت_اللّه_العظمی_میرزا_جواد_اقای_تبریزی
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#آیت_الله_وحید_خراسانی
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
Read more
Loading...
هُوَالنافِع . . . . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ...
Media Removed
هُوَالنافِع . . . . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ #سوره_توبه . . . . . پـِی نِوشـت #هر_هیئتی_یک_متشرع! هـــرشــخصی که درسیـــر رُوضــه اباعبداللّه (صـــلوات اللّه ... هُوَالنافِع
.
.
.
.
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
#سوره_توبه .
.
.
.
.
🍇پـِی نِوشـت🍇
#هر_هیئتی_یک_متشرع!
هـــرشــخصی که درسیـــر رُوضــه اباعبداللّه
(صـــلوات اللّه علیه)بایــــد احــــکام دینی را
ملِـاک مـــصلحت کامـــل خودبداندودراین باره
شــکی یاظــــنی به خود راندهد،بـــراین اساس
خُــودرادربرابر #فقه_آل_محمد مسئول میداند
ودرآنهاکوتاهی نمیکندودراین دواصل وجودارد
۱ـ #شرایط_فکری_در_احکام_شرعی
۲ـ #شرایط_عملی_در_احکام_شرعی
که بایــــدازتقیدات دینی یک اهل روضه باشدو
به مراقبت وتوجه وپیگیری آن بپردازدتاموجب
ابـــــطال یا معصیت یاحرام جزیی وکلی نشود
مُقیَــــدبودن به واجبات،مواظبت ازمحرمات دو
جُزئی ازشرایط فکری هســتندکه پای های محکم
در انجــــــام افعال شرعی وکثرات حسنات است
وقتـــــی به آنهاپرداخته نشودفعل موجب تذلل و
یاضـغیربودن باب معرفتی آن عمل میشودتقیدات
عملی باروحیه آماده برای انجام فرامین ذات الهی
(جل جلاله)درابعادی بایدپُررنگ تر عمل کندتامانند
#الگو وبهربرداری وتزریق معارف عوام بشودمانند؛
اقـــامه نمازواجب،قرائت قرآن،تمـــسک به روایات
آمــــربه مـعروف وناهی ازمنکربه شیوه اخــلاقی!
و....
درنتیجه؛تــــاثیرگذاری بردیگران نیز درسایهٔ آموزهای
اهل بــیت(علیهم السلام)درشئون مختلف دینی است
که باید اهل روضه وقتی برای فراگیری آنها اختصاص
دهدچه درمسائل فقهی امامیه خود وحتی جـزئیاتش
وهم بالابردن محتوای علمی وعمل به همه دسـتورات
که به کلام حـــضرت الامــــام الرضا(سلام اللّه علیه)
مردم اگراز زیبایی های سخنان ما آگاه میشـدندازما
پیروی میکردند/والسَلام ورحمه اللّه الباکئین الحُسین
الاحقرسَیدمُصطفی عَبدُالزهراء
۱۳ذی القعده الحرام/۵مرداد۹۷
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
من سينه مي زنم كه عبادت كنم تو را
مـــؤمن شدن به نافله و جانماز نيست .
.
.
.
.

#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
Read more
هُوَالمَمدُوح . . . . يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْـــصُرْكُــــمْ ...
Media Removed
هُوَالمَمدُوح . . . . يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْـــصُرْكُــــمْ وَيُـــثَبِّتْ أَقـــْدَامَكُمْ #سوره_محمد . . . . پِـی نِوشت #حَمّالی_بیاموزیم بـــنظرم بجای نوشتن ازاَســاس نامه وشرح وظایف ورسالت برای خادمین روضه اَباعبداللّه(رُوحی ... هُوَالمَمدُوح
.
.
.
.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ
يَنْـــصُرْكُــــمْ وَيُـــثَبِّتْ أَقـــْدَامَكُمْ
#سوره_محمد
.
.
.
.
🍇پِـی نِوشت🍇
#حَمّالی_بیاموزیم
بـــنظرم بجای نوشتن ازاَســاس نامه وشرح وظایف
ورسالت برای خادمین روضه اَباعبداللّه(رُوحی فِداه)
کافیست #خادم خوداباعبداللّه الحُسین مـعرفی شود
خــادمی که عمری پابه پای امام زیسته وآیین نوکری
آموخته وهم البته می آموزد.
کسی که بااربابش به #کربلاء آمـــده وخون سـیاهش
باخـــون مُطــهراصحاب عجین شده است،همان غلامِ
ســـیاه اباعبداللّــه الحُسین حـــضرت سَـــیدناوَمُولانا
#جـــُون_بن_حوی_بن_حری_مولی_أبی_ذر_الغفاری
کافیــــست فقــط شرحی ازنحوه ی تعــامل اوباامام
ودیــــگران را دَرمَــنظومه ی خدمت بیــــان کنی آن
وقت این کار ازده ها کتاب وصدهاجزوه مهم ترست
مثال جامع برای خادم یعنی؛
کســـی که کارهای امام راانجام میدهد،کارهای زمین
مانده ولی اللّه را٫یعنی شبیه شدن درفعلیت معصوم
حـــال ماکــــــجای این آســــتان قدسی درخدمتیم!؟
حَمالیم یاسَربار!؟
الاحــقرسَیدمُصطفی عَبدالزَهراء
۲ذی القعده الحرام/۲۵تیرماه ۹۷
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
سرخدمت تودارم بخرم به لطف ومفروش
کِــه چُــوبنده کمتراُفتدبــه مُبارکی،غُـلامی
.
.
.
.
.
#و_ثبت_لی_قدم_صدق_عندک_مع_الحسین
#پــــیرو_خط_کربــــــلا_اهـل_خطا_نمیشود
#اللهم_لعــن_جبــت_و_الـطاغوت_والنعثل
#این_همه_آوازه_ها_از_شه_بود
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#فلأندبنك_صباحا_ومساءا_ولابكين
#عليك_بدل_الدموع_دما_حسره_علیک
#افضل_الاعمال_ابکی_للحسین
#یا_صاحب_الزمان_ادرکنی
#کربلاء
#عراقيات
#گودالیــــم_ما
Read more
Loading...
هُوَالمِصباح٘ . . . . حــَتىَّ إِذَا جَـاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ الـتَّنُّورُ #سوره_هود . . . . . پِی نوشت همسر خولی (لعنه الله علیه)بانویی متدین واهل تقــــوابوده ست وقتی برای نمازشب بیدار شدناگهان متوجه نــــوری از #مطبخ خانه گردید و صدای گــریه و شیون شنید پس از آن به ... هُوَالمِصباح٘
.
.
.
.
حــَتىَّ إِذَا جَـاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ الـتَّنُّورُ
#سوره_هود
.
.
.
.
.
🍇پِی نوشت🍇
همسر خولی (لعنه الله علیه)بانویی متدین
واهل تقــــوابوده ست وقتی برای نمازشب
بیدار شدناگهان متوجه نــــوری از #مطبخ
خانه گردید و صدای گــریه و شیون شنید
پس از آن به داخــل مطبخ رفته و متوجه
ســـــر بُریده‌ای در تنور شد،وی دید بانویی
در کـــنار آن سر گریه و زاری می‌کند وچند
بانوی دیــــگر او را دلداری می‌دهند،خودبه
گــــواه اذهان نموداین بانـــوی گریه کننده 
حضرت زهرا(سلام الله علیها)و سه بانوی
دیگر،علویات حــوا، آسیه و مریم بـــودند
منبع؛مُـــــــثیر الأحــــــزان،ص۸۵
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
در بساط عیش، بزم ماتم است و جبرئیل

کرده بـــر پا محشری از وا حسینا در تنور
.
.
.
.
.
@nariman__panahi
@majid_paanahi
@_saeed_noroozi_
@imamhussainorg
@fatemyeh_valiasr
@mehhran_farrokh
@ebrahim_rahiimi
@mohsen_mola135
@abdoreza_pv
@bakhtiiari_mahdi .
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#شبهای_جمعه_میگیرم_هواتو
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
#کربلا
#دمشق
#قتلگاه
#عراق
Read more
هُوَالمُصورِ . . . . یَابَاســِطَ الْیَــدَیْنِ بِالْعَـطِیَّةِ یَاصَاحِبَ الْمَوَاهِبِ ...
Media Removed
هُوَالمُصورِ . . . . یَابَاســِطَ الْیَــدَیْنِ بِالْعَـطِیَّةِ یَاصَاحِبَ الْمَوَاهِبِ الـسَّنِیَّةِ #دعای_دائم . . . . پِـی نِوشت #اخلاقیات_اهالی_روضه ـــ اخلاق درمکتب اباعبدالله الحسین(سلام اللّه علیه) بایدبرخاسته از #درونی_سالم باشد،درواقع اخلاق درونی ... هُوَالمُصورِ
.
.
.
.
یَابَاســِطَ الْیَــدَیْنِ بِالْعَـطِیَّةِ
یَاصَاحِبَ الْمَوَاهِبِ الـسَّنِیَّةِ
#دعای_دائم
.
.
.
.
🍇پِـی نِوشت🍇
#اخلاقیات_اهالی_روضه
ـــ
اخلاق درمکتب اباعبدالله الحسین(سلام اللّه علیه)
بایدبرخاسته از #درونی_سالم باشد،درواقع اخلاق
درونی مُــطهَروپالایـــش شده باشدسـپس ظــواهر
أخلاقی خودرانشان میدهد،اخـــلاقیات درمــرحله
اول #جلوه_درونی دارد وســــپس آثارآن راظــاهر
میگردد،پس بایدبه ساخت وسازدرون ابعاداخلاقی
پرداخت تامعـلوم شودازکُـــوزه همان تَـــراوَدکه در
اوست،درگــام اول مزین بودن به #عمود_اخلاق و
شأن والای یک نوکر بایدمدنظرش باشدبدون آنکه
برأخلاق خاصی تأکیدنماید،که بایدبکلام ولی خدا
عمل کند که فرمودند؛"کُونوا لَنازیناً"زینت ماباشید
امااینکه کسب مکارم اخلاق صـحیح چگونه است
حضــرت امیرالمومنین (سلام اللّه علیه)فرمودند؛
که مکارم وبزرگواری اجتناب ازحرام های دنیاست
وچه بسا میبینیم بعضی های مصداق کلام صریح
امام شــشم(سلام الله علیه)هستندکه فـــرمودند؛
#باعث_عارو_ملامت_ما_نباشید!وامام انتظاراتی
داردازشیعیان خود که فرمودند؛ دریک شهری که
صدهزارنفرجمعیت دارد شیعه ماباید پرهیزگارتر
ونمونه باشـــدکه قُلوب رابه خــودش جذب کند
وگرنه ازمانیست ونزدما #کرامتی نداردتاقیامت!
کسی کـــــه مصداق #نوکر ودردســــتگاه آل الله
تَـــنفس میکند وباآن رَدای بندگی اورامیشناسـند
آگر رفتارواخلاق اوموجب رنجش ودوری مردم
قــراربگیرد موجب ملامت #ذوات_مقدسه است
وشأنـــیت کُلیّه ی عالیِه ی مُحمدیه تامَـــهدیه را
زیـــــرســـئوال میبردواین ظن بااواست تاقیامت
الاحقرسیدمُصطفی عَبدالزهراء
۱۷شوال المکرم۱۰آبان ۱۳۹۷
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
انبیا در آخر خط میشوند عبدالحسین
آخر ایــن راه از آغاز آن هم بهتر است
.
.
.
.
#حال_ما_دیوانگان_ماه_محرم_بهتر_است
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اللهــــم_عــواقب_امــــــورنا_خــــیرا
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج_بحق_حسین
#کربلا_روز_عاشورا_واویلا_وایلا_اماه
#دست_ازعقــــاید_خود_نــــکشیـد
#شربت_دیدار_تو_اب_حیات_همه
#کربلا
#قتلگاه
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالذَبیح . . . . وَفــــَدَيْنَاهُ بـــــِذِبْحٍ عَـــظِيمٍ وَتــــَرَكْنَا عـَلَيْهِ فِي الْآخـِرِينَ #سوره_صافات . . . . . پـِی نِوش٘ت قالَ سَیدُناوَمُولاناألامام الرِضا (آلافُ وتَحیه وَالثَناء وَالسَلام) ياأبن شَبــــيب إن كُنـــتَ باكيًاّ لِشــيءٍ ... هُوَالذَبیح
.
.
.
.

وَفــــَدَيْنَاهُ بـــــِذِبْحٍ عَـــظِيمٍ
وَتــــَرَكْنَا عـَلَيْهِ فِي الْآخـِرِينَ
#سوره_صافات
.
.
.
.
.
🍇پـِی نِوش٘ت🍇
قالَ سَیدُناوَمُولاناألامام الرِضا
(آلافُ وتَحیه وَالثَناء وَالسَلام)
ياأبن شَبــــيب إن كُنـــتَ باكيًاّ لِشــيءٍ فَابـــِک
لِلحُسين بِن عَلي بن أبي طالب(عليهُما السَلام)
فَأنَهُ ذِبحُــــكما يُــــذبَحُ الكَبش، وَقَتل مَعهُ مَن
أهــــــَل بَيــــــتهُ ثَــــــمانــــيةُ عَــــــشر رَجـلُاً
اى پــــسر شَبیب! اگر براى چیزى گــریان شــدی
بـــــراى #حسین(علیه‌السّلام) گــریه كُن كه او را
سربُریدند همان‌گونه که #گوسفند را سر می‌برند
وهجده كــــس از خــــاندانش با او كــشته شدند
منـــبع؛أخــــبارالرضا(سلام اللّه علیه)ج۱ ص۲۹۹
.
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
یابن شبیب شمر به گُودال رفـته بود
بیرون خیمه عمه ام از حال رفته بود
خیلی زبان دشمنشان تند بوده است
یابن شبیب خنجر او کند بوده است
.
.
.
.
.
@imamhussainorg
@fatemyeh_valiasr
@nariman__panahi
@majid_paanahi
@_saeed_noroozi_
@khamenei_ir
@seyed_hossein69
@hassan.roholamin
@mehhran_farrokh
.
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#سالیانیست_نریمان_وسط_گودال_است
#آیت_الله_العظمی_وحید_خراسانی
#شبهای_جمعه_میگیرم_هواتو
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
#کربلا
#دمشق
#قتلگاه
#عراق
Read more
هُوَالمُبشّر . . . . والّذین آمنوا،الّذین یَقیمُون الصّلوة وَیـؤتون الـــزّکــاة وَ هُــم ...
Media Removed
هُوَالمُبشّر . . . . والّذین آمنوا،الّذین یَقیمُون الصّلوة وَیـؤتون الـــزّکــاة وَ هُــم راکــِعُــون #سوره_مائده . . . . پی نِوشت تــــــمام مشکلات جوامع اسلامی ازجمله فقر دزدی انحـــــطاط فکری، #فساد،شیوع تصوف وعــــــــرفان و #مکاتب_فاسد_فرقین دراسلام وهرآنـــــچه ... هُوَالمُبشّر
.
.
.
.
والّذین آمنوا،الّذین یَقیمُون الصّلوة
وَیـؤتون الـــزّکــاة وَ هُــم راکــِعُــون
#سوره_مائده
.
.
.
.
🍇پی نِوشت🍇
تــــــمام مشکلات جوامع اسلامی ازجمله فقر
دزدی انحـــــطاط فکری، #فساد،شیوع تصوف
وعــــــــرفان و #مکاتب_فاسد_فرقین دراسلام
وهرآنـــــچه مابعددرجهان رخ میدهد نشأ آن از
#سقیفه_بنی_ساعده آغــــازمیــشودکــه باکـنار
گـــــذاشتن ولی خدا ومقابله بانص وکلام پیغمبر
موجـــــب گمراهی وتذلل امت اسلامی شده است
وباعــــث وبانی آن بنابرکلام امام ششم(سَلام اللّه)
آن(دومـــــــتخلف) و #غاصبان حـــکومت هـــستند
کــــــــه بامقابله وحُکم دربرابرنص وتشکیل خِبرگان
ســـقیفه وموج سواری برذهن عوام بیسواد تاآنجایی
پیــــــش رفتند تا باخاندان وحی به عداوت بپردازنند
به نیت آنکه مابشما احتیاج نداریم(حَسبُناکِتاب اللّه)
وآن راســنت قراربدهند ومقاتله کنند ویاموجب حصر
و #تقیه ویا اجـــــــتناب کـــلام معــصوم بامـردم باشد
بـذل مـُـوضوعاتی همچون #نقد_بر_معصوم یاجـدیداً #حذف_اصول_اعتقادی_شیعه_درکتب_درسی توسط #دولت_تزویز_اموی که برآمده از #حکومت_گمراست
یـــــعنی زیرســئوال بردن وحــی وشریعت،امــــام که
غالباًخـوددین است وکلامکم نور وصـــدق برکلام قرآن
وتمامیت دین درشـــــــناخت امام وحجـه خدا وباایــن
مطالب واهی وتشکیل جلسات بی سودومظلوم نمایی
یــــعنی #انحلال_کلیت_شریعت واوهام ونظرشخصی
که به غـــــــیرمعصوم حاکم باشد و حـــــکومت کندکه
میبینیددرسیره ائمه معصومین حاکمان جور با چنین
تفکر پوسته بیرونی دین راکه حدر داده اند ومیدیدند
امام با علم محیط با دائره وسیع تسلط به کان مایکون
وهوکائنــــــه قلوب رابه خـــــودشان جذب میکنـــندو حٔضراتــــــشان را به شهادت میرساندندویا #طرح_نقد
یاتحـــریف کـــلام ولی خداوجلسات علمی حکومتی میخواستندعلمیت وهـویت امام رازیر سئوال ببرنداین
یعنی نشناختن امام!یعنی نپــــرداختن به بحث ولایت
و #امامت واســــــاس مذهب تشیع که حضرت مولانا
الامـــــام الصادق(عـــــــــــلیه السّلام )فــــرمـــودند:
مَــــــــــن ماتَ و لَم یعرف امام زمــــانِه ماتَ مــــیتةً
جاهِـــــــــــلیةً هـرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد
بـــــه #مـــــرگ_جاهــلیت مُــــــــــــرده اســـــــــــــت
الاحقرسَیدمصطفی عبدالزهراء
۱۰شوال المکرم
.
.
.
#اللهــــم_عــواقب_امــــــورنا_خــــیرا
#اللهم_لعــــــن_جـــبت_و_الـــطاغــوت
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج_بحق_حسین
#عبدالحمید_زهی
#حسن_روحانی
#دولت_امویه
#تشیع_انگلیسی
#کربلا
Read more
Loading...
هُـوَالمُجیر . . . . . إِنَّ اللَّهَ يُــدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا ...
Media Removed
هُـوَالمُجیر . . . . . إِنَّ اللَّهَ يُــدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ #سوره_حج . . . . . 🏴پـِی نِـوشت🏴 #أین_الحَسنیون!؟ آنچه مُـــصیبت اصلی است بی یاوری امام است که عده ای از یارانش او را کافر بدانند وبه دـــنبال قتلش باشند ... هُـوَالمُجیر
.
.
.
.
.
إِنَّ اللَّهَ يُــدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
#سوره_حج
.
.
.
.
.
🏴پـِی نِـوشت🏴
#أین_الحَسنیون!؟
آنچه مُـــصیبت اصلی است بی یاوری امام
است که عده ای از یارانش او را کافر بدانند
وبه دـــنبال قتلش باشند عده ای دیگر دنبال
اســــارت و ترور او باشند و عده ای هم که او
رادوست دارند همواره به او #زخم_زبان بزنند
واو را روسـیاه کُـــننده و ذلیل مومنــین بدانند
یـــا مـُــذل المومنین(ای ذلــیل کننده مومنین)
تبدیل به #شعاری شده بود که بسیاری از یاران
بــا وفــــــای حــضـــرت به ایــــشان گــفته اند
این #غربت__امام_حسن جانسوز تـرین غربت
یک امام جامـعه است
درست است که #اباعبداللّه درکَربِلاء غریب بودند
اما امام حسین در میان یاران خود غَریب نبودند
#اصحاب اباعبداللّه به او زخـــــم زبـــــان نــزدند
یاران امام حسین به عمر سعد نامه ننــوشتند که
ما امام حـسین را اسیر می کنیم و به تو تــحویل
می دهیم.
جانــــسوز ترین غــــربت امام حسن درکنارغـربت
#مـعماری و ســــاخت و ســــــاز غربت #بی_یاری
اوســــــت که در تشــــــییع جنازه او،با #تیر_باران
جـــــــنازه اش ادامــــــه پیدا کرد و ۹۰ سال قبل با
#تخریب_بقیع،  بـــاز مــــا را به یـــاد غــربت اودر
میان یارانش انداخت.
.
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃

از روز ازل خلق شدم چون حَسَنِینی

قلب حسنی دارم و احساس حُسینی

از کرب و بلا تا به بــقیع هـروله دارم

زهـــرا به دلم ســاخته بین الحرمینی
.
.
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#حسنی_ام_بنویسید_به_روی_کفنم
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسن
#علموا_اولادکم_حب_الحسن
#شبهای_جمعه_میگیرم_هواتو
#لایوم_کیومک_یااباعبدالله
#بقیع_آباد_میشه_گل_پیمبر
#حسنتان_میشود_این_عربستان
#این_همه_آوازه_ها_از_شه_بود
#جـــــدنا_الحـــــسن_المجتـــبی
#هشت_شوال
#بقیع
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالمُبدیٔ . . . . فِـي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّـدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ #سوره_مجادله . . . . . پِی نـِوشت سَیـّدناومُــولاناألامــام الصـادق (عَـلیه آلاف تـــحیّة و الثّــــناء)؛ اگــــرگــــریه ... هُوَالمُبدیٔ
.
.
.
.
فِـي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّـدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ
#سوره_مجادله
.
.
.
.
.
🍇پِی نـِوشت🍇
سَیـّدناومُــولاناألامــام الصـادق
(عَـلیه آلاف تـــحیّة و الثّــــناء)؛
اگــــرگــــریه کُــنندگان بَــر #اباعبداللّه
(ســلام اللّه علیه)میدانستندچه أجــری
بـــرای آنهادرنـــظرگرفته شُــده هـرآنــی
تمـــنّاوآرزوی این رامیداشتندکه تاآخرین
نفس در #گریه و #ناله برآن بزرگوارباشند
منبـع؛بحارالانوارشـریف/ج۴۴/ص۲۸۳
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
نیست درقامُوس رِندان صُحبت اَزعاقِل شُدن
مــاإطاعت می کُـنیم ازآنچه دِل فَرموده است
.
.
.
.
.
@imamhussainorg
@nariman__panahi .
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#ای_کشته_فتاده_به_هامون_حسین_من
#چه_کـــــردی_بادل_مـــا_حسین_جان
#خواهــــــرت_شد_نصف_جـــــون_تو
#دارالفصوص_ما_دار_العزای_توست
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#سالیانیست_نریمان_وسط_گودال_است
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#انگار_اومد_بر_قلب_من_فرود
#قتلگاه_تو_مرا_بیچاره_کرده
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#العتبه_الحسينيه
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
#کربلا
#دمشق
#قتلگاه
#عراق
Read more
هُوَالحَبیبٔ . . . . السَـــلام عـَـــليکَ أيــهاالقـَــمَر الـــزَهــراء السَلام وعَليک ياحَبيب ...
Media Removed
هُوَالحَبیبٔ . . . . السَـــلام عـَـــليکَ أيــهاالقـَــمَر الـــزَهــراء السَلام وعَليک ياحَبيب بنِ مَظاهرألاسدي #زیارت_جناب_حبیب . . . . پِـی نـِوشت مَـرحُــــوم سَیدناالمَراجـع أمدادالفَتاوی میــــرزامـــــحمد حــــــسـن شیــــــرازی معــــروف بـــــه"میــــزای ... هُوَالحَبیبٔ
.
.
.
.
السَـــلام عـَـــليکَ أيــهاالقـَــمَر الـــزَهــراء
السَلام وعَليک ياحَبيب بنِ مَظاهرألاسدي
#زیارت_جناب_حبیب
.
.
.
.
🍇پِـی نـِوشت🍇
مَـرحُــــوم سَیدناالمَراجـع أمدادالفَتاوی
میــــرزامـــــحمد حــــــسـن شیــــــرازی
معــــروف بـــــه"میــــزای شیــــــــرازی"
صاحـــــــب فتوای أعظـم تَحریم تنبـاکو
(رِضـــــــــــوان اللّه تـــــعالی علـــــــــیه)
درعالم مـــــعنا که بحسب ثقه بـودنشان
چنــین مـــــکاشـــفه ای موردتائیــداست
حــــــضرت #شیخ_الاصحاب_الحسینیه
جـــــــناب حبــــــیب بن مــــظاهر اســدی
(سلـــام اللّه عـــلیه)رادیــــدند،جِـــنابـشان
به میرزا گفتند؛دوست دارم به دنیابرگردم
جناب میرزا تعجب کردند وپرسیدند؛چرا!؟
جناب حبیب فرمودند؛برای انجام سه کار؛
۱ـ شــــرکت درمجالس #روضه أبـاعـبـداللّه
۲ـ دادن #آب ورفع عــطش مـؤمنین دردنیا
۳ـ دائم ذکر صلوات که ثوابی فراوان دارد
منــــــبع؛سَفــــینَه الحُســــین/ص۶۰
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
مـــــن الغریب نــوشتی إلی الحَبیب سَـلامی

حبیب رفت به میدان، چه رفتنی! چه قیامی!
.
.
.
.
.
#السلام_علیک_یاحبیب_بن_مظاهر
#علامـــه_الاصـــــحاب_الحـسینـیه
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
#کربلا
#دمشق
#قتلگاه
#عراق
Read more
Loading...
هُوَالمَحروقٔ . . . . رَبّی وَرَبِّـــــکمْ ما مِنْ دابَّهٍ اِلاّ هُوَ اخِذٌ بِناصِیتِها اِنَّ رَبّی عَلی صِراط ٍمُسْتَقیمٍ #سوره_هود . . . . . پِی نِوشت ارباب الــــمقاتل جـــــناب أبی مـخــنف (رضـــــوان اللّه تعـالی علیه )مـــینگـارند؛ تَميم بن حُــــصين خَزاري(لعنه ... هُوَالمَحروقٔ
.
.
.
.
رَبّی وَرَبِّـــــکمْ ما مِنْ دابَّهٍ اِلاّ هُوَ اخِذٌ
بِناصِیتِها اِنَّ رَبّی عَلی صِراط ٍمُسْتَقیمٍ
#سوره_هود
.
.
.
.
.
🍇پِی نِوشت🍇
ارباب الــــمقاتل جـــــناب أبی مـخــنف
(رضـــــوان اللّه تعـالی علیه )مـــینگـارند؛
تَميم بن حُــــصين خَزاري(لعنه الله علیه)
درمیان لشگر گاه عمرسعد درحالتی که آب
خنک را روی خودمیریخت وازآن مینوشید
صـــُورت برمیگرداند وخَطاب به أباعبــداللّه
(صلوات اللّه علیــه) میـــگویــد؛ اي حُـــسين
واي ياران حسين! آيا به #آب_فرات نمي‏نگريد
كــــــه چــگونه همانند شكم مار ميــ‏درخشد!!
به خــــداوند سوگند از آن قطره‏اي نخـواهيد
آشاميدوسیراب نمیشوید تا آنــــكه مـــرگ را
دريابيد!وبـــــرآن حــــضرت تمــــسخر ورزیـد
مـــنبع؛بحــارالانــوارشـریف؛ج۴۴،ص۳۱۷
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
پدرخاک کـــجایی پـــسرت خاک نشد
مادراب کجایــــی پسرت #اب نخورد
.
.
.
.
.
@imamhussainorg
@nariman__panahi
@sajjadmehdipour
@amirali_jamarani
@_saeed_noroozi_
@fatemyeh_valiasr .
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#حال_ما_دیوانگان_ماه_محرم_بهتر_است
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اللهــــم_عــواقب_امــــــورنا_خــــیرا
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج_بحق_حسین
#کربلا_روز_عاشورا_واویلا_وایلا_اماه
#شـــــربت_دیدار_تو_اب_حـیات_همه
#واعطشا_بکربلا
#واعباساه
#عراقيات
#کربلا
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالقائِد . . . . . عَلَـى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَــجْعَلَهُمْ أَئـــِمَّةً ...
Media Removed
هُوَالقائِد . . . . . عَلَـى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَــجْعَلَهُمْ أَئـــِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثـینَ #سوره_قصص . . . . پِی نِوشـت #شرحی_بر_آتش_به_اختیار فــــرمان آتـــش به اختیارمقام معظم رهبری آقاسیــدعلی حُسینی خامنه ای(حــفظه الله ... هُوَالقائِد
.
.
.
.
.
عَلَـى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ
نَــجْعَلَهُمْ أَئـــِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثـینَ
#سوره_قصص
.
.
.
.
🍇پِی نِوشـت🍇
#شرحی_بر_آتش_به_اختیار
فــــرمان آتـــش به اختیارمقام معظم رهبری
آقاسیــدعلی حُسینی خامنه ای(حــفظه الله )
چیــــــزی شــــــــــبیه #منطقه_الفراغ است
زیرا هر جــــایی که فرمانی نیست یا ارتباط با
#فرماندهی قطع شده ویادستگاه مرکزی دچار
اختلال و تعطیل باشد شخص مکـــلف است تا
براساس کلیات یا تحلیل عقلی و عــقلایی راهی
را برای حل مشکل و برو نرفت از آن بیابد.البته
منطقه الفراغ به معنای فقدان حکم نیست بلکه
حـــــــکم کلی به اختــــیار است چنانکه فـرمان
#آتش_به_اختیار به معنای فقدان حکم نیست
بلــکه معنای حکــم کلی استقلال در عمل است
از سوی دیگر، این فرمان خواهان عمل مــطابق
اصــل اساسی دفاع و دفع و رفع #دشمن است
چنانکه حکم منطقه الفراغ نیز به معنای آن است
که حاکم #شرع باید در چارچوب روح و اصول و
کلیات اسلام فرمان و حکمی را مطابق با آن صادر
کند و نباید حکمــی صادر کند که مــخالف روح و
راهبردها است,پس همان طوری که حاکم اسلامی
در مـــــنطقه الفراغ با توجه به اصول و امهات و
محـــکمات برای شرایط و  احوال و اوضاع خاص
حکمی را صادر می‌کند، فرمان آتش به اختیارنیز
به فرمانبران این اجازه را می‌دهدتا این گونـه در
شرایط خاص عمل کنندواین یک بینه حیاتی ست
الاحقرسَیدمصطفی عبدالزهراء
۲۶رمضان الکریم/۲۱خرداد۹۷
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
به کـــسی جمال خود را ننمــــوده‏یی و بینم
همه جا به هر زبانی، بود از تو گفت و گویی!
.
.
.
.
.
#اللهم_لعــن_جبــت_و_الـطاغوت_والنعثل
#اتش_به_اختیار_تمیز_ودور_از_جو_زدگی
#اللهم_احفظ_قائدنا_سیدنا_علی_خامنه_ای
#ای_کشته_شیوخ_مقدس_نما_حسین
#اتش_به_اختیار
#خامنه_ای
#کربلا
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالمُحیط . . . . هَلْ یَسْتَوِی الّذینَ یَعْلَمُون وَالّذینَ لایَعْلَمُونَ إنّما یَـتَذَکَّرُ ...
Media Removed
هُوَالمُحیط . . . . هَلْ یَسْتَوِی الّذینَ یَعْلَمُون وَالّذینَ لایَعْلَمُونَ إنّما یَـتَذَکَّرُ اُولُوا الألْبابِ #سوره_زمر . . . . پِی نِوشـت #تشـــنهٔ_معــرفت_ذوات_مقــدسه عــــلاقه به دستـــگاه آل اللّه(علــیهم السلام)از بــــــاب #معرفت نسبت به اهل بیت ... هُوَالمُحیط
.
.
.
.
هَلْ یَسْتَوِی الّذینَ یَعْلَمُون وَالّذینَ
لایَعْلَمُونَ إنّما یَـتَذَکَّرُ اُولُوا الألْبابِ
#سوره_زمر
.
.
.
.
🍇پِی نِوشـت🍇
#تشـــنهٔ_معــرفت_ذوات_مقــدسه
عــــلاقه به دستـــگاه آل اللّه(علــیهم السلام)از
بــــــاب #معرفت نسبت به اهل بیت ســرچشمه
میـگیردوکسی کــــــه دراین وادی قرار دارددائماً
طالب بالابـــــردن ســطح معرفت خوداست درهر
درجه ای ازمـــــــعرفت که باشــیم بازهم راه تعالی
وپیشرفت بازاست،وبکلام امام ششم(روحی فداه)
اگرچنـــین نکند دچارکوتاهی میشودوعمل اوضایع
میشود واگرایــــنگونه شد دچارگناه میشودبنابراین
یک نوکــرباید حریص دریادگیری احکام دین وقرآن
ومعاــرف اهل بیت است تااولاخودش ازشک وایهام
ووســــوسه درامان باشـــدوثانیاً #شفای_قلب خود را
درمـــــعارف آل رســــول اللّه (علـیهم السلام)بیـــابــد
کـــه بــــه کــــلام امـــیرالمومنـــــین(سلام الله علیه)؛
یــــادما اهــل بیت شفـــــا ازتــــب ودردهای مـــزمن و
وســــوسه وشک است،بـــــرای بالابردن معـرفت درکنار
گـوش دادن به سخنرانی های #علماء_صحیح_العقیده
باید #مطـــالعه کتاب های مفـــــــید را هم در برنامه ی
عــــملی قرارگیردپس درنتــــــیجه یک نوکر ومســتمع
درطــــــول سال بایدپیــــــــرامون زدگانی اهل بیـت و
مـــــسائل #عقیدتی و #شرعی مطـــــالعه داشتـه باشد
تادرحـــــوادث آخرالزمان دچـــــارخطا واشـــتباه نشود
الاحقرسَیدمُصطفی عبَدالزهراء
۲۴رمضان الکریم/۱۹خرداد۹۷
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
درطریقت زحمت بسیارها باید کشید
تا تـقرب منـــت جام بــــلا باید کشید
یار ما بد نیست از ما یک ملاقاتی کند
گه کریمان را به بالین گدا باید کشید
.
.
.
.
.
.
#و_ثبت_لی_قدم_صدق_عندک_مع_الحسین
#این_عزاداری_که_افراط_ندارد
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#فلأندبنك_صباحا_ومساءا_ولابكين
#عليك_بدل_الدموع_دما_حسره_علیک
#اللهم_لعــن_جبــت_و_الـطاغوت_والنعثل
#افضل_الاعمال_ابکی_للحسین
#یا_صاحب_الزمان_ادرکنی
#کربلاء
#عراقيات
#گودالیــــم_ما
Read more
Loading...
هُوَالغَفّار . . . . اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ ...
Media Removed
هُوَالغَفّار . . . . اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ #سوره_مائده . . . . . پـی نِوشـت بَلیغ الخــُطباء وَالمنابـر،شــیخ المتُبحرین بـارع الفُقهاء ونبـیه المتکــلمین ... هُوَالغَفّار
.
.
.
.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ
#سوره_مائده
.
.
.
.
.
🍇پـی نِوشـت🍇
بَلیغ الخــُطباء وَالمنابـر،شــیخ المتُبحرین
بـارع الفُقهاء ونبـیه المتکــلمین الجامــع
کثیرالحب لِسَیدالشُهداء عَـــلامه مـُدقق
مـُـلاآقابــن عابدبن رمـــضان الـدربنــدی
(رِضــــوان اللّه تعالی علیه وَنُورمَرقده)
درمُصحف شَریف مَقتلشان میفرمایــند؛
حَقیقت وجامعیت کُلیّت وَحی رِسالـت
نبَوی کِه أتم آن وَشِناخت آن در #قرآن
کــَریم وشَـــریف است وحقـیقت کَلام
وحـــی #ناطق بودن وبَیّن بـَرای هَمه ی
عُمــــوم وَشُهودکیِفی وَعــــقلی اســت
که مـــاآن را دلالــــــت به #قرآن_ناطق
بِه تَمـــــام حال مــــیخوانیم یامیگُوییم
وبدانیـــدوبِفهمانــــید اگر کسی میخواهد
حقیـــــقت #قرآن وبـــاطن قُرآن وضیافَت
رَحـــــمانیه ی إلهیـّــه ی جَمالیه ی ظاهِریه
مَخـــزن سِراللّه أکبــــر رابَـــفهمد بایـدمَقـام
#رأس_الحسين راوأســـرار آن #ســـر_بریده
شـــده را باآن کیـــفیت بداند که آن سرمطهر
یعنی کُلیّیت قُرآن وَفَهم وَنُطق به کلَام وَحی
اگر حقیقت آن سَر مقدس رانشناسید ازفهم
قرآن وومَثَل درآن کِتاب معظم درمانده ایدو
نطق وفصاحت وتامیت کلام وحی رانمیفهمید
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
ای ســـر تو بر ســـنان! شمــع ره کاروان

به مـِهر روی تو ما، شُــهره‌ی دوران شدیم
.
.
.
.
.
#اللهم_رب_شهر_رمضان
#سرت_محفل_قران_دکان_ها
#حلقوم_تو_محل_اجماع_نیزها
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#کربلاء
#قتلگاه
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالخاضِعٔ . . . . وَزُرُوعٍ وَمـــَقـــــَامٍ کــــَرِیــــمٍ وَنَعْــــــمَةٍ کَانُوا ...
Media Removed
هُوَالخاضِعٔ . . . . وَزُرُوعٍ وَمـــَقـــــَامٍ کــــَرِیــــمٍ وَنَعْــــــمَةٍ کَانُوا فـــِیهَا فَاکِهـِینَ کَذَلِکَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَـــــوْمًا آخَرِینَ #سوره_دخان . . . . . پـی نِوشت میلادمعظم #جَدنا_الکریم وسیَدناالشَفیع رابِعُ الخَمسةِ العبائیَّةِ، ... هُوَالخاضِعٔ
.
.
.
.
وَزُرُوعٍ وَمـــَقـــــَامٍ کــــَرِیــــمٍ
وَنَعْــــــمَةٍ کَانُوا فـــِیهَا فَاکِهـِینَ
کَذَلِکَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَـــــوْمًا آخَرِینَ
#سوره_دخان .
.
.
.
.
🍇پـی نِوشت🍇
میلادمعظم #جَدنا_الکریم وسیَدناالشَفیع
رابِعُ الخَمسةِ العبائیَّةِ، مَوضِعِ سِرِّ الرَّسولِ
حــــــاوی کــــلیّاتِ الأصولِ ،حـافظِ الدّین
وَعَیبَة العِلْمِ ، و مَعْدَن الفضائل وبابِ السِّلمِ
وکَهْفِ المَعارِفِ،وعَین الشّهودِ،رُوح المَـراتِـبِ
وقــــــَلْبِ الـــــوُجودِ ،فِهْرِسِ العلــومِ اللّــدُنّی
ؤلؤِصَدَفِ أنتَ مِنّی،النّـــــور اللّامعُ مِن شجرةِ
الأیمَنِ جامـــــِعِ الکمـــــالَیْنِ ،مُـــولاناومقتدانا
أبی مــحمّدٍ #الحسن(علیه الصّلـوةُ و السّــلام)
رابه ساحت مــقـــــدس ولیعصر(رُوحی فــِداه)
وشُـــــمادُوستان مُـــــعظم تَهنیت عرض میکنم
الحمدللّه باچهل وهفت واسطه منتسب هستیم
به وجودحــضرت سیدناومولاناالامام المجـتبی
(صلوات اللّه علیه)که بـرمامنت نمــودند که از
سُلب وجود ایشان نوکری آستــــان #اباعبدالله
(صلـــــوات اللّه علیه) رابـــــه منـــت بکشیـم
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان
كه نگيرم از كـــسي جز تو بـرات #كربلا را
#هاني_خداداد
.
.
.
.
.
#زلف_لیلی_صفتت_دام_دل_مجنون_است
#حسنت_به_اتفاق_ملاحت_جهان_گرفت
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#حتی_نوادگان_تو_صاحب_حرم_شدند
#حتی_زیارتنامه_مخصوصه_هم_نداری
#محو_در_روضــــــه_اباعبدالله_شدید
#لایوم_کیومک_یااباعبدالله
#سلطان_کربلا_حسن_است
#بکوری_عایشه_دشمن_حیدر
#بقیع_آباد_میشه_گل_پیمبر
#اللهم_رب_شهر_رمضان
#اسعدلله_ایامکم
#امام_حسن
#بقیع
#کربلاء
#قتلگاه
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالمُجیر . . . . إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُـيُونٍ  اُدْخــــُلُوهَا بِســــَلَامٍ آمِنِيـــــنَ #سوره_حجرات . . . . . پِی نِوشـت قـال مُولانا وَسَیدُّناجَعفرالصادِق (صـــــــَلوات اللّه عـــــــَلـــــــیـه) اَللهُمَ وَارْحــَمْ تِلْکَ الاَعْـــیُنَ ... هُوَالمُجیر
.
.
.
.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُـيُونٍ 
اُدْخــــُلُوهَا بِســــَلَامٍ آمِنِيـــــنَ
#سوره_حجرات
.
.
.
.
.
🍇پِی نِوشـت🍇
قـال مُولانا وَسَیدُّناجَعفرالصادِق
(صـــــــَلوات اللّه عـــــــَلـــــــیـه)
اَللهُمَ وَارْحــَمْ تِلْکَ الاَعْـــیُنَ الَّــتى
جَرَتْ دُمــُوعُها رَحـــْمَةً لَنا وَ ارْحَمْ
تِلْکَ الْقُلُوبَ الَّتى جَزَعَتْ وَاحْتَرَقَتْ
لَناوَارْحــَمِ الّصَــرْخَةَ الّتــى کانَتْ لَنا
خدایا،آن دیدگان را که اشکهایش در
راه تَرحُّــم و عاطفه بر ما جارى شده
ودلهایى را که بخــاطر ما نالان گشته
وسوخته و آن فریادها و ناله هایى را
که در راه ما بوده است، مورد رحمت
وشفــقت وعنــایت خُــودت قرار بـده
منبع:(بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۸)
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
گشت از خون تنت کرب و بلا دشت ختن

اینک از #تربت او صورت من غالیه بوست

#سجده بر خاک تو شایسـته بُود وقت نماز

ای که از #خون جبینت به جبین آب وضوست
.
.
.
.
.
.
@nariman__panahi
@arash__ashkani
@_saeed_noroozi_
@majid_najafi
@arash.rezaiy315315
@imamhussainorg
@fatemyeh_valiasr
@khamenei_ir
@jonoon___
@mohamad_asadollahi .
.
.

#هرکه_از_عشق_تو_دیوانه_نشد_عاقل_نیست
#أقرحت_جفني_و_قلبي_و_كل_مآبي_يآ_أب
#این_عزاداری_که_افراط_ندارد
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#فلأندبنك_صباحا_ومساءا_ولابكين
#عليك_بدل_الدموع_دما_حسره_علیک
#اللهم_لعــن_جبــت_و_الـطاغوت_والنعثل
#قل_اعوذ_برب_الفلق_من_شر_ماخلق
#افضل_الاعمال_ابکی_للحسین
#یا_صاحب_الزمان_ادرکنی
#کربلاء
#عراقيات
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالمَمٔسُوس . . . . . قالُوا يا أَبانَا اسْتَـغْفِرْ لَنا ذُنُوبــَنا إِنَّا کُنَّا ...
Media Removed
هُوَالمَمٔسُوس . . . . . قالُوا يا أَبانَا اسْتَـغْفِرْ لَنا ذُنُوبــَنا إِنَّا کُنَّا خاطِئينَ قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ #سوره_یوسف . . . . . پِـی نِوشت حضـرت سَیدنا ومــولانا أميرالمــؤمنين (صـــــــلوات اللّه علیـه) فــــــرمــودند: اگر برای شما معلوم ... هُوَالمَمٔسُوس
.
.
.
.
.
قالُوا يا أَبانَا اسْتَـغْفِرْ لَنا ذُنُوبــَنا إِنَّا
کُنَّا خاطِئينَ قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ
#سوره_یوسف
.
.
.
.
.
🍇پِـی نِوشت🍇
حضـرت سَیدنا ومــولانا أميرالمــؤمنين
(صـــــــلوات اللّه علیـه) فــــــرمــودند:
اگر برای شما معلوم مـــیشد که در قدیم اول
#ازل چـــه ها ازبـــــرای من بود، و در #اخرت
چه ها از برای #من است، قطعا عجایب بزرگی
و امور عجـیبی می دیدیدکه ازهوش میرفتیــد
من #أول هستم،من #آخر هســــتم من #صاحب
اَزلیت وَاوَلیت هَستم،من #تدبير ميكردم عالـــم
أول را در هنگامی که این آسـمان و زمین عالــم
شما نبودومن #روزی دهــنده کلیّه عوالم هـستم
منبع؛مشارق الانوار،ص۲۶۵
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
زاهد شهـــر هم شده دلــداده انگورتان
رزق یک میخانه شد ته مانده انگورتان
یَدخـــلُون بِــسلام آمنین پــــای ضریح
یَخرجون مَست مسَت از باده اَنگورتان
#هانی_خداداد
.
.
.
.
.
#یا_أبانا_استغفر_لنا_ذنوبنا_إنا_کنا_خاطئین
#یاقاهرالعدو_یاوالی_الولی_یامظهرالعجایب
#وَاَرْزاقَک_اِلَى_لْخَلائِقِ_مِنْ_لَدُنْک_نازِلَة_البَریّه
#وَ_اَظْهـــِرْ_کلِـــــمَةَ_الْحــــَقِّ_وَاجْعــَلْهَا_الْعُلْيا
#اســـــــم_ما_را_بنويـــــسيد_به_ايوان_نجف
#هـــو_الاول_و_الآخــــر_و_الظاهر_و_الباطن
#نجف_مرکز_خلقت_است_بقیه_کائنات_محیط
#علی_عدل_علی_عادل
#علی_شافع_علی_شفیع
#علی_صبر_علی_صابر
#علی_صبر_علی_صابر
#علی_علت_علی_معلول
#علی_تقـــوا_علی_اعـلم
#کربلاء_المقدسة
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالبَاقی . . . . أَن يُطــْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِـهِم ْوَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ ...
Media Removed
هُوَالبَاقی . . . . أَن يُطــْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِـهِم ْوَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ #سوره_توبه . . . . . پـی نِوشـت #سرّتازگی_عزای_حضرت_أباعبداللّه (صلـــــوات الله عـــــلیـه) بـــرای هرمُصیبتی انفـــصال ... هُوَالبَاقی
.
.
.
.
أَن يُطــْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِـهِم ْوَيَأْبَى
اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
#سوره_توبه
.
.
.
.
.
🍇پـی نِوشـت🍇
#سرّتازگی_عزای_حضرت_أباعبداللّه
(صلـــــوات الله عـــــلیـه)
بـــرای هرمُصیبتی انفـــصال وانــقطاعی است
اماازبـــرای این مُصـــــیبت عظمی ابداًانفصال
وانقــــطاع نیست وبـعد زمانی ومکانی نــدارد
ازجمله وجـــوهش این است که درهرمـصیبتی
تاصاحــب مصیبت آرام نشود،اهل مجلس آرام
نمی شــودودر روات معتبره مصحح داریـم که
حضـــرت ســیدتی ومــولاتی فاطــمه الزهـــراء
(ســلام اللّه علیها)از روز #عاشوراء الــی کــنون
هروقـــت مُـلتفت می شــوند یعنی هرآنی چِنان
#صیحه می زنـــندوچـــنان #نعره میـــکشندکـه
گُـــویادریاهابه موج می آیندوعالم امکان یکسره
مــتزلزل می شــوند،آن ناله های حضـرت صدیقه
درواقــع وکـــانّه #جمیع_عالم_وجود رامــصیبت
#خانه کرده است وآرام نمی شود #قلوب_شیعیان
ابداًوقـــیدی وشرطی نمیتواندایـن شعیره وجوبی
کـــه اصل دراسـاس خـلقت بشری ست که حیاتش
به #خون_سیدالشهدا وابســته ست گُسستـه شـود!
وبه تعبـــیرحـــضرت ســـیدناومولانا الامام الصادق
(سَلام اللّه علیه)که فرمودند ؛هرســـاعت #محزون
وهــــردقیقه غــــرق در #مصائب_اباعبداللّه باشید
واین #امرعظیمی ست ویـــــاری کنید مادرمان را
با #اقامه_عزاء درهر صبح وشام ودرهرحــالی که
درک وتــصور آن دورازعــــقل وشناخت شمــاسـت
الاحقرسَیدمصطفی عبدالزهراء
۹رمضان الکــریم سال۱۴۳۹
۴خــرادســـال ۱۳۹۷شمسی
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
عِقد عزای تو هست، سنت اسلام و بس 
سلسله ی کائنات، حلقه ی این ماتمند

گشت چو در کربلا، رایت عشقت بلند 
خیل ملک در رکوع، پیش لوایت خمند
.
.
.
.
.
.
#و_ثبت_لی_قدم_صدق_عندک_مع_الحسین
#هرکه_از_عشق_تو_دیوانه_نشد_عاقل_نیست
#أقرحت_جفني_و_قلبي_و_كل_مآبي_يآ_أب
#مرجعیت_اصیل_ومقتدر_جهان_تشیع
#آیت_الله_العظمی_صافی_گلپایگانی
#این_عزاداری_که_افراط_ندارد
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#فلأندبنك_صباحا_ومساءا_ولابكين
Read more
هُوَالغَفّار . . . . اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ #سوره_مائده . . . . . پـی نِوشـت بَلیغ الخــُطباء وَالمنابـر،شــیخ المتُبحرین بـارع الفُقهاء ونبـیه المتکــلمین ... هُوَالغَفّار
.
.
.
.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ
#سوره_مائده .
.
.
.
.
🍇پـی نِوشـت🍇
بَلیغ الخــُطباء وَالمنابـر،شــیخ المتُبحرین
بـارع الفُقهاء ونبـیه المتکــلمین الجامــع
کثیرالحب لِسَیدالشُهداء عَـــلامه مـُدقق
مـُـلاآقابــن عابدبن رمـــضان الـدربنــدی
(رِضــــوان اللّه تعالی علیه وَنُورمَرقده)
درمُصحف شَریف مَقتلشان میفرمایــند؛
حَقیقت وجامعیت کُلیّت وَحی رِسالـت
نبَوی کِه أتم آن وَشِناخت آن در #قرآن
کــَریم وشَـــریف است وحقـیقت کَلام
وحـــی #ناطق بودن وبَیّن بـَرای هَمه ی
عُمــــوم وَشُهودکیِفی وَعــــقلی اســت
که مـــاآن را دلالــــــت به #قرآن_ناطق
بِه تَمـــــام حال مــــیخوانیم یامیگُوییم
وبدانیـــدوبِفهمانــــید اگر کسی میخواهد
حقیـــــقت #قرآن وبـــاطن قُرآن وضیافَت
رَحـــــمانیه ی إلهیـّــه ی جَمالیه ی ظاهِریه
مَخـــزن سِراللّه أکبــــر رابَـــفهمد بایـدمَقـام
#رأس_الحسين راوأســـرار آن #ســـر_بریده
شـــده را باآن کیـــفیت بداند که آن سرمطهر
یعنی کُلیّیت قُرآن وَفَهم وَنُطق به کلَام وَحی
اگر حقیقت آن سَر مقدس رانشناسید ازفهم
قرآن وومَثَل درآن کِتاب معظم درمانده ایدو
نطق وفصاحت وتامیت کلام وحی رانمیفهمید
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
ای ســـر تو بر ســـنان! شمــع ره کاروان

به مـِهر روی تو ما، شُــهره‌ی دوران شدیم
.
.
.
.
.
@nariman__panahi
@majid__panahi__
@_saeed_noroozi_
@mehhran_farrokh
@mfattahian
@sm_shojaee
@khamenei_ir
@fatemyeh_valiasr
@imamhussainorg
@jonoon___
@_amir_nazari
@mohamad_asadollahi
@taher.shirafkan
@bakhtiiyari_mahdi .
.
.
.
#اللهم_رب_شهر_رمضان
#سرت_محفل_قران_دکان_ها
#حلقوم_تو_محل_اجماع_نیزها
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#کربلاء
#قتلگاه
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالمُمتَحِن . . . . الَّـذِي أَحـَلَّنَا دَارَ الْمُقَـامَةِ مِنْ فَـضْلِهِ لَا يَمَسُّنَافِيهَا ...
Media Removed
هُوَالمُمتَحِن . . . . الَّـذِي أَحـَلَّنَا دَارَ الْمُقَـامَةِ مِنْ فَـضْلِهِ لَا يَمَسُّنَافِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ #سوره_فاطر . . . . . پـی نِوشـت #ماه_مواسات_الحسینیه دَرزیارت مخصوصه اباعبداللّه درماه معظمین رجب الــمرجب ورمضان الـکریـم ... هُوَالمُمتَحِن
.
.
.
.
الَّـذِي أَحـَلَّنَا دَارَ الْمُقَـامَةِ مِنْ فَـضْلِهِ لَا
يَمَسُّنَافِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ
#سوره_فاطر
.
.
.
.
.
🍇پـی نِوشـت🍇
#ماه_مواسات_الحسینیه
دَرزیارت مخصوصه اباعبداللّه درماه معظمین
رجب الــمرجب ورمضان الـکریـم میخوانیم؛
أشــهدلقـــداقشَعرّت لدمائکم (أظــلهُ)العَرش
مع أظله الخلائق وسُکـّان الجنان والبَرّوالبحر
یعنی؛گواهی میدهم که به لرزه درآمدبه جهت
#خون شماعرش خداوجمیع اظله خلائق وجمیع
ساکنین بهشت هاوساکنین صحراودریا گریستند
که درإقبال الاعمال،المصباح،ومفاتیح واردشده
ودرباب (ظلال )امام ششم درکافی میفرمایند؛
سایه چیزی زیرآفتاب است!ودرهمین مصـداق
حضرت حُجـــت(روحی فداه)درزیارت ناحیه
میفرمایند؛وأُقیمت لک الماتمُ فـــی أعلاعلیّین
ولطمَ الحورُالعین!واین احادیث وزیارت حضرتش
دلالت برآن است که مــصائب وروضـه اباعبداللّه
(صلوات اللّه عَلیه)درمجردات تاثیرداردواهل بهشت
دائم مشغول در #عَزایشان هستندوهرماه ازماهای
الهی درتصرف آن حضرت است همچون #رمضان
وچگونه چنین نباشد!؟وحال منقول است درکتاب
فضائل ازامام صادق (سلام الله علیه)؛که بهشت
وحورالعین ازنورمقدس اباعبدالله خلق شده اند!
پس چگـــونه اباعبدالله ازسوزتشنگی( #وا_عطشا)
بگــــویندوآنهاســـیراب وخوشــــــحال باشند!
وچـــگونه حـضرتش #برهنه برزمین افتاده باشد
دریوم العاشوروآنها #مواسات ننــــمایندوبرسریر
#شادی متمکن باشند!؟بله ،همه اشیاء ازمجردات
ومادیـــات ازآسمان وزمین وقلم ولــوح وعرش
وکرسی وبهشت ودوزخ وغلمان وحــورالعین
وغیراین هــاازسایرمــوجودات (مـُکلفاً)برای
حضــــرت ســـــیدناومـــولاناابـــاعــــبدالله
(سلام الله علیه)گــریه کــنند،وبنابرآن روایت
بالاجمیع موجودات به برکت ایشان موجود
گشته اندوجمـلگی عکسی ازشُعاع ایشان اند
الاحقرسَیدمصطفی عَبدُالزهراء
۲۹شـعبان المعظم،۲۶اردیبهشت
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
در بارگاه قـُـدس که جـاي ملال نيست
سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است
.
.
.
#رمضان_البکاء
#شرح_مواسات_الحسینیه
#روضه_العطش_الحسین
#حلقوم_تو_محل_اجماع_نیزها
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#کربلاء
#قتلگاه
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالفٓاروق٘ . . . . . اِصْبِرْ عَلى ما یَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ #سوره_ص . . . . . 🏴پِی نِوشت🏴 قـال رِیان بن شبیب یاعَلی اِبن مـــُوسَی الرِضاچه ذِکری برای شـــمادر #عــالم پُرحــَلاوَت تر وشیرین تر ولـــذت بخش تراست!؟ قـــالَ ... هُوَالفٓاروق٘
.
.
.
.
.
اِصْبِرْ عَلى ما یَقُولُونَ وَ اذْكُرْ
عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
#سوره_ص
.
.
.
.
.
🏴پِی نِوشت🏴
قـال رِیان بن شبیب
یاعَلی اِبن مـــُوسَی الرِضاچه ذِکری
برای شـــمادر #عــالم پُرحــَلاوَت تر
وشیرین تر ولـــذت بخش تراست!؟
قـــالَ الِامام الـــــرِضا(علَیه السلَام)
ذِکرُالجَدی الحُسیـن(سَلام اللّه علیه)
#ذکر جـدما #حُسیـن برای مادَردُنیا
وَآخرت ازهمه چیز #شیرین تراسـت
منبع:کنزالاحادیث
.
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
مـن از ایــن زندگی بی تو دگر ســـیر شدم
سر خوشی بودم و اکنون ز غمت پیر شدم
چابکی بودم و اما......، به هوای رخ تــــــو
آنقدر لطـــــــــمه زدم تا که زمین گیر شدم
.
.
.
.
.
@nariman__panahi
@majid__panahi__
@_saeed_noroozi_
@mehhran_farrokh
@imamhussainorg
@alssiduhzainab_org
@khamenei_ir .
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#لطمه_زنان_برخيزيد_محرم_در_راه_است
#سالیانیست_نریمان_وسط_گودال_است
#حقیقت_محض_خلاصه_درهمین_ذکر_است
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#اون_کیه_داره_میـره_قتلــگاه
#واویلا_علیٰ_النساء_محزونُ_الشام
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#ولله_أفلح_من_طبر
#گودالیــــم_ما
Read more
هِی جَلی٘لَه . . . . . السَلام عَلیَک یاصاحِب القَلبِ الرَقٓیق الطِفلهِ الَتی ذابَت رُوحِهاعَلی ...
Media Removed
هِی جَلی٘لَه . . . . . السَلام عَلیَک یاصاحِب القَلبِ الرَقٓیق الطِفلهِ الَتی ذابَت رُوحِهاعَلی جَسَدعَلی اَبیــهامِن کَثرَت حُبــِهاالاَبــیهاوَمـاتـَت عــلَی روُحـه الطاهـِره وَنفَسه الزَکـیـه #زیارت_نامه_حضرت_رقیه . . . . . پـی نِـوشت اَیّام میلادپُرسَرسَعادَت ... هِی جَلی٘لَه
.
.
.
.
.
السَلام عَلیَک یاصاحِب القَلبِ الرَقٓیق
الطِفلهِ الَتی ذابَت رُوحِهاعَلی جَسَدعَلی
اَبیــهامِن کَثرَت حُبــِهاالاَبــیهاوَمـاتـَت
عــلَی روُحـه الطاهـِره وَنفَسه الزَکـیـه
#زیارت_نامه_حضرت_رقیه
.
.
.
.
.
🍇پـی نِـوشت🍇
اَیّام میلادپُرسَرسَعادَت فَخریه
عٓالیهِ،باکـــیهِ ،عٓابدِه،شُـــجاعِه
الفَصیحِه ،بَلیغِه ،عٓاقِله ،زٓاهِده
نٓائبهُ الزَهرا،مَحبوبَة المُصطَفی
الشَهیده صِدیقه ،مُجتَهده،فَقیه
نآبــِغه ،رِیحـانه ،حِلیـه،شـَریفه
مَعــــصوُمه،فاطــــِمه ی،ناَدره
عُلیامُخدَره #بنِت_الحُسین_رُقيه
(ســــــَلام اللّه علَـــــــیها)
رابِه پیــــــشگاه بَقیُه اللّه اَعظَم
(عَجل اللّه تَعالی فَرجُه الشَریف)
وَدُوستداران وَمُحبین حَضــرَتش
تَبریــک وُتَهنـیت عَـرض میـــکنم
.
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
لالم زبان #شيخ محل منكرت شود
ميزان فهم شخص معمم #رقيه است

ديگر #سند و منطق و برهان نياز نيست
وقتي دليل #خلقت_عالم رقيه س است

هرشب به زير نور قمر #لطمه زن كه بود؟
بنيـــانگذار #ماه_مــــحرم رقــــيه است

گر #روزي_ام شود دو سه دم سر دهم فقط
يك دم #علي_اصغر و يك دم رقـــيه است

#هاني_خداداد
.
.
.
.
.
.
#حضرت_بنت_الحسین_رقیه
#انت_ربی_وانا_هرچه_صلاح_ست
#مارا_بکش_ومثله_کن_وخوب_بسوزان
#کلب_الرقیه_سلام_الله_علیها
#سجده_کنید_حضرت_پروردگار_را
#شاهنشاه_مخدرات_فخر_المومنات
#عمتی_المظلومه_قلوبنا_محزونه
#کلب_اکلاب_سیـــده_الرقیــــــه
#هرچه_دارم_ز_نخ_چادر_رقیه_دارم
#بر_منکرین_حضرت_رقیه_لعنت
#عصمت_الله_الکـبری_حجه_التامه
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت
#ماهیان_دریا_برایت_گریه_کردند
#صل_الله_علیک_یا_اباعبدالله
Read more
هُوَالمُنتَقمِ . . . . . بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیــْرٌ لَّکُمْ إِن کُنـتُم مُّؤْمِنِینَ وَمَآ أَنَاْ عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ #سوره_هود . . . . پِی نِوشت قالَ إلامـام الحُـجه (أرواحـُنالَه الفـِداه) إنّا نُحیطُ عِلْماً بِأنْبائِكُمْ وَلایَعْزُبُ عَنـــّا شَیــْىءٌ ... هُوَالمُنتَقمِ
.
.
.
.
.
بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیــْرٌ لَّکُمْ إِن کُنـتُم
مُّؤْمِنِینَ وَمَآ أَنَاْ عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ
#سوره_هود
.
.
.
.
🍇پِی نِوشت🍇
قالَ إلامـام الحُـجه
(أرواحـُنالَه الفـِداه)
إنّا نُحیطُ عِلْماً بِأنْبائِكُمْ وَلایَعْزُبُ
عَنـــّا شَیــْىءٌ مِـــنْ أخـــْبارِكــــُمْ
ما بر تمامى احوال و اخبار شما
آگاه و آشنائیم و چیزى از شـما
نزد مـامخفی یـــا پــنهان نیست
منبع؛بَـحارالانـوار
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
از بس که از فراق تو دل نوحه گر شده
روزم به شام قربت و غم تیره تر شده

آزرده گشت خاطرت از کرده های من
آقا ببخش #نُوکـــرتـــان دَردِسَر شـده
.
.
.
.
.

@mohamad_asadollahi
@taher.shirafkan
@taha_shirafkan
@jamkaran_ir
@imamhussainorg .
.
.
.
.
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج_بحق_الزينب
#ما_را_به_این_سخت_جانی_گمان_نبود
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#شربت_دیدار_تو_اب_حیات_همه
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#مارا_کشان_کشان_بسمت_حرم_بَرید
#یا_مبدل_السیئات_بالحسنات
#پشت_در_کٔلبی_بدردی_میخورد
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#مسجد_مقدس_جمکران
#عمه_جانم_عمه_جان_قد_کمانم
#تنگه_غروبــه_بالانشین_گودالــی
#لاطمات_الحسین
#کربلا
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالبَطّاش . . . . إِنَّ بَـــــطْشَ رَبِّــکَ لَشَـــدِیدٌ إِنـــــَّهُ هُــوَ یُبْـــدِئُ ...
Media Removed
هُوَالبَطّاش . . . . إِنَّ بَـــــطْشَ رَبِّــکَ لَشَـــدِیدٌ إِنـــــَّهُ هُــوَ یُبْـــدِئُ وَیُـــعِیدُ #سوره_بروج . . . . . پــِی نـِوشـت #آمادگاه_سربازان_امام_زمان به راستی روضه أباعبداللّه الحسـین قرارگاه برای روزانتقــام ازبانیان ومؤسسان ودســت اندرکاران ... هُوَالبَطّاش
.
.
.
.
إِنَّ بَـــــطْشَ رَبِّــکَ لَشَـــدِیدٌ
إِنـــــَّهُ هُــوَ یُبْـــدِئُ وَیُـــعِیدُ
#سوره_بروج
.
.
.
.
.
🍇پــِی نـِوشـت🍇
#آمادگاه_سربازان_امام_زمان
به راستی روضه أباعبداللّه الحسـین قرارگاه
برای روزانتقــام ازبانیان ومؤسسان ودســت
اندرکاران فاجــعهٔ کربلاست،صاحـِـب اصــلی
روضه هازِیدُوعَمرونیستند٫بلکه وجودحضـرت
بقیه اللّه(روحی فِداه)مُـنتقم حَـقیقی خـوُن
اباعبداللّه هستند،یـکی ازوظایف مادرزمـان
غیبت #دعا توأم باعمـل برای فرج ویــاری
حضرتشان اسـت که خـودشـان فرمـودند؛
أکثِرواالُدُّعاءبِتَعجیل الفَرَج فَاِنَّ ذالِک فَرجَکم
بَـــــــرای زودرسیدن #فرج بسیار دعاکنـیـد
کــــــــه گــــــــــشایش شـــــــــما درآن است
متأسفانه نگاه خاصی درمسئله فرج درمحافل
دیده نمــــیشودچون یــــکی ازمــصادیقی کـه
سیدناالامام الصادق درتاخیرفـرج میفرمایــند
بی تفاوتی ودست روی دست گذاشـتن اسـت
ماننداشخاصی که در #کربِلاء نظاره گربودند
وبر #مقتلگاه وَغــارت خیـام هلهله مینمودند
هرچه بیشــتر دعاکنیم درکنــارابرازمحبت و
ارادت عَملیه در دســــتگاه روضه اباعبداللّه
بی شک آن حقیقت ظهور شـکوفا ترمیشود
که بکلام سیدنا الامام هادی(سلام اللّه علیه)
(أشــــَدُکُــــــــم حــُــــــباًلـِــــــــــــــصاحِبـهِ)
دینداری بـــــرای آن که هرکس امـام خودرا
بیشتردوست دارد وبه اوابرازمحبت میکند
الاحقرسَیــدمُصطفی عَبدالزهراء
۱۱شعبان المعظم/۸اردیبهشت۹۷
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
زِکُــودَکی به جَوانی روبه پیری اَم
مُردند خانِدان مَن هَمه درآرزوی تُ
.
.
.
.
#اللهــــم_عــواقب_امــــــورنا_خــــیرا
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج_بحق_حسین
#قـــرارگاه_ســــــــــــــربازان_امام_زمان
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#دار_الفصوص_ما_دار_العزای_توست
#فلأندبنك_صباحا_ومساءا_ولابكين
#عليك_بدل_الدموع_دما_حسره_علیک
#قل_اعوذ_برب_الفلق_من_شر_ماخلق
#افضل_الاعمال_ابکی_للحسین
#یا_صاحب_الزمان_ادرکنی
#اللهم_لعــن_جبــت_و_الـطاغوت_والنعثل
#کربلاء
#عراقيات
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالمَمدوحٔ . . . . . فــَلَعَنَ اللَّهُ اُمــَّةً اَسَّـسَتْ اَســـاسَ الــظُّلْمِ وَالْجَوْرِعَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَیـْتِ عَلیهُم السـَلام #زیارت_عاشورا . . . . . . 🏴پِـی نــِوش٘ت🏴 مَرحُوم سُلطان المَقاتِل آقا شیخ جعـفر شوشتری (رَفع اللّه دَرجاتِه) ایشان ... هُوَالمَمدوحٔ
.
.
.
.
.
فــَلَعَنَ اللَّهُ اُمــَّةً اَسَّـسَتْ اَســـاسَ الــظُّلْمِ
وَالْجَوْرِعَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَیـْتِ عَلیهُم السـَلام
#زیارت_عاشورا .
.
.
.
.
.
🏴پِـی نــِوش٘ت🏴
مَرحُوم سُلطان المَقاتِل
آقا شیخ جعـفر شوشتری
(رَفع اللّه دَرجاتِه)
ایشان فرمودند دومصیبت دُو غُصه بود
که امام حُــسین راآقا را از پا اَنـــداخت
یِکی غُصه #تشنگی_بچه هاوَیِکی اَزآنها
#اسیری_عیال بود،این دو مصیبت،واین
کِـــــه آقـاحُـــــجَت بن الحَسن عَسگَــری
(عجل الله تعالی فرجه الشریف)
خــُون گِریه می کُنند،مال هَمیـــن اَسیری
عَمه شان عُلیامُــــــخدره حَــضرت زِینب
(ســـــــَلام اللّه عـــــَلیها)می بــــــاشــــد
منبع؛مَقتَل شُوش٘ـتَری
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
هِى بُوسه بُوسه بُوسه حَلالم كُن اِى حُسين
تَقصير #زيــنب است سَرت بَد بُريـده شــد .
.
.
.
.
@erfan.__honarvar_.128
@nariman__panahi
@hani_khodadad_110
@taha_shirafkan
@majid___panahi
@imamhussainorg
@_saeed_noroozi_
@shayanmosleh315
.
.
.
.
.
.
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#لطمه_زنان_برخيزيد_اربعین_در_راه_است
#سالیانیست_نریمان_وسط_گودال_است
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#اون_کیه_داره_میـره_قتلــگاه
#واویلا_علیٰ_النساء_محزونُ_الشام
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
Read more
هُوَالعَلیم . . . . كَلَّا إِنَّ الْإِنْــسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهـــُ اســــــْتَغْــــنَى إِنَّ ...
Media Removed
هُوَالعَلیم . . . . كَلَّا إِنَّ الْإِنْــسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهـــُ اســــــْتَغْــــنَى إِنَّ إِلَى رَبِّـــكَ الرُّجْــعَى #سوره_علق . . . . پِـی نِوشـت #تناقض_در_آخر_آلزمــان قـالَ مُــــــــــولاناوسَیُــــدناألامام الحُسَـین (عَــــــلیه آلاف ... هُوَالعَلیم
.
.
.
.
كَلَّا إِنَّ الْإِنْــسَانَ لَيَطْغَى
أَنْ رَآهـــُ اســــــْتَغْــــنَى
إِنَّ إِلَى رَبِّـــكَ الرُّجْــعَى
#سوره_علق
.
.
.
.
🍇پِـی نِوشـت🍇
#تناقض_در_آخر_آلزمــان
قـالَ مُــــــــــولاناوسَیُــــدناألامام الحُسَـین
(عَــــــلیه آلاف تــــــــحیـــــةِ وَالثَــــــناء)
عده ای دراثرآشفتگی عقیدتی ونابسامانی
دســـته ای ازشماازدســته ای دیگر #برائت
جوید،وبرخی ازشمابرچــهره بـــرخی دیگر
#اب_دهن بیفـــکند،وگروهی ازشمابه #کفر
گروه دیـــگر شهادت دهد وبــــعضی ازشــما
دیگر را #لعن فرســـتدپس درآن زمان خـیری
نیست وهمـــــه خیرهادرآن زمان جمع است
#قائم_آل_محمد قــــیام کندوهمـــه بدی ها
وافکارپلـــــیدودرگیـری ها راخنثی میـــــکند
منبع؛عقدالدرر؛ص۶۳
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
عـــزّتی داریم در شهر جنون کز راه دور
سنگ می آید به استقبال ما از هر طرف
#غنی_کشمیری
.
.
.
.
.
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#ما_را_به_این_سخت_جانی_محال_بود
#ز_کودکی_به_جوانی_روبه_پیری_ام
#زخم_میخوریم_ونیزه_میفروشیم
#آه_از_آن_ساعتی_که_با_تن_چاک_چاک
#اللهم_یحفضنا_من_شر_حاسدو_الحسد
#چه_میکنی_با_دل_شوریده_ی_من
#السلام_علیک_یا_مقروع_بالقضیب
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج_بحق_حسین
#الامان_فـــــــی_شّر_فتن_آخــــرالزمان
#صل_الله_علیک_یا_اباعبدالله
#کربلاء
#گودالیــــم_ما
Read more
هوَالشُبیِر . . . . . وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسان‌َمِن‌ْ صَلْصهال‌ٍ مِن‌ْ حَــمَاًمــَسْنُون‌ٍفَإِذا سـَوَّيْتــُهُ وَ نَفَخـْتُ فـــيهِ مِنْ رُوحــي‏ فَقـعُوا لَهُ ساجِدين #سوره_حُجَر . . . . . پی نِوشت مُولاناوَسیدناألامام الصـادق (عَــــلیه السَـــلام) گِل ... هوَالشُبیِر
.
.
.
.
.
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنْسان‌َمِن‌ْ صَلْصهال‌ٍ مِن‌ْ
حَــمَاًمــَسْنُون‌ٍفَإِذا سـَوَّيْتــُهُ وَ نَفَخـْتُ
فـــيهِ مِنْ رُوحــي‏ فَقـعُوا لَهُ ساجِدين
#سوره_حُجَر
.
.
.
.
.
✋پی نِوشت✋
مُولاناوَسیدناألامام الصـادق
(عَــــلیه السَـــلام)
گِل شِیعه ومُحب ماراخداوندبَرترَی
دادوَدرآن ذره ای ازخاک #کـــِربِــلا
قــــراردادودرآن خونی چِکیدکه گِل
مــــتغیرگَردیدوآن ازذَره ای اَزخـُون
جَـــــدمان #اَبـــاعبداللّه_الحــــُسَین
(علیه السلام)بــــــــودوبَــــــــعدازآن
آن چـــــــیزی رادَمیدکه رُوح اِعــلییٓن
ونورِاَعــــــظَمَش #اَمیرالمُومین بــــود
منبع؛فوائدالحسینیه ص۶۹۵
.
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃

نمی‌گویم چه‌کردی با دل‌ِمن، چون نمی‌خوانند

تمام نـــــوحه‌خوانان، گــاه بعضی از مقاتــل .
.
.
.
.

#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#چون_خون_زحلق_تشنهٔ_او_بر_زمین_رسید
#جوش_از_زمین_بذروه_عرش_برین_رسید
#ازتو_نگشتیم_جدا_در_همه_جا_وز_قضا 
#تا_به_قیامت_فتاد_دید_و_ملاقات_ما 
#واویلا_علیٰ_النساء_محزونُ_الشام
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#اقرح_جـــفوننا_به_شـــوق_کـرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین
#تا_به_قیامت_فتاد_دید_و_ملاقات_ما
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#خاتم_ز_قحط_آب_سلیمان_کربلا
#صل_الله_علیک_یا_اباعبدالله
#حبیب_ارزوی_روضه_ات_دارد
#وکلبهم_باسط_ذراعیه_بالوصید
#گریه_کن_حرمت_رب_جلیل
#لایوم_کیومک_یااباعبدالله
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوالکَفیـل . . . . إِنَّــكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن ...
Media Removed
هُوالکَفیـل . . . . إِنَّــكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ #سوره_قصص . . . . . پــِــی نــِوشـت #محاسن_کلام_اهلبیت بهتـرین جایی که عمومیت وایجادمحل تلاقی أفـــــکارو #بازار_کسب_آخـرت است ... هُوالکَفیـل
.
.
.
.
إِنَّــكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
#سوره_قصص
.
.
.
.
.
🍇پــِــی نــِوشـت🍇
#محاسن_کلام_اهلبیت
بهتـرین جایی که عمومیت وایجادمحل تلاقی
أفـــــکارو #بازار_کسب_آخـرت است باشنـیدن
روایات واحادیث وسیره عَمَلی ذوات مقـدسـه
واخــــلاقیات جامع وآداب نوکری ومــعاشــرت
#روضُــه_اباعبداللّه(صــــلوات اللّه عــلیـه)ست
یعـــــنی إجتماعی بنام #هیئت که درآن باوجود
تعــلیم تَخـــصصی از #منبری_صحیح_العقیـده
ودورازمنــــــفعت ودُکّان والطاف سیاسی وغیر
کلام مُـولاناوسَـــیدناالامام الباقر(علیه السـلام)
راپیاده کندکه حضرتش فرمود؛حیـــاهُ لأمــــرُنا
أحیاء امراهل بیت(علیهم السلام)وشعائروارده
منبـــر وهیئت یـــــعنی؛ #دار_الحفاظ_اعتقادی
وقتی منبری مارا درثبات عقائدحقه اثنی عشریّه
وجواب به شـــبهات مخالفین آماده ترنــکند ویا
مارا خــــوراک معنوی درجبهه #جنگ_نرم نــدهد
آن #منبر_ضرار ست کــه فضای گســـترش دین را
تبدیل به قصــه گــویی ومجمل گویی حــقائق
رادرمکانی که الطاف خاصه ذوات مقدسه ست
تبــــدیل کرده است که بشـــدت ماخذه میشـود
متأسفانه مــنابرما خالی شـــده ست ازمــعارف
واشخاصی که استــخوان خوردکرده انددراین
مســیربرای بهبود شرایط روحی جامع وجوان
الاحقرسیدمصطفی عبدالزهراء
۳۰رجب المرجب/۲۸فروردین۱۳۹۷
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
فـرقی نمی کندچه کسی با چه منصبی
در پای ســـفره ات هـــمه با هم برابریم
گـــــریه زبــان مادری نــــوکران تـوست
احساس می کنم همــه با هم بـــرادریم
.
.
.
.
.
#ثبت_لی_قدم_صدق_عندک_مع_الحسین
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#امــــوزش_خـــــدمت_بــه_اهل_بیت
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#بادقت_سخن_برانید
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
#کربلا
#دمشق
#قتلگاه
#عراق
Read more
هُوَٱلمُحیط . . . . قـالَ مُولاناألامامُ جَواد (صـــلوات اللّه علیـه) العُلماء غُرباءُ ...
Media Removed
هُوَٱلمُحیط . . . . قـالَ مُولاناألامامُ جَواد (صـــلوات اللّه علیـه) العُلماء غُرباءُ لِکِثرةِ الجُهال عالِـــمان بِه سَــــبب زيادي #جاهلان غَــــريــب‏ انـــــد منبع؛مُســــندألامام الجــَواد . . . . . پی نوشت #ثمره_مکتب_وحید_الفقها دراین خَفَقانِ ... هُوَٱلمُحیط
.
.
.
.

قـالَ مُولاناألامامُ جَواد
(صـــلوات اللّه علیـه)
العُلماء غُرباءُ لِکِثرةِ الجُهال
عالِـــمان بِه سَــــبب زيادي
#جاهلان غَــــريــب‏ انـــــد
منبع؛مُســــندألامام الجــَواد
.
.
.
.
.
🍇پی نوشت🍇
#ثمره_مکتب_وحید_الفقها
دراین خَفَقانِ فـــــِکری وإعتقادی وَنـَـــظری
در #حوزهای_علمیه وجــوامع شیعی وطلاب
بحـــــمداللّه کسانی هســـتندکه ازدامـن علمی
حـــضرت آیه الله العظمی وحیــــدخــراسـانی
(حفظه اللّه تعالی)پرورش یافـتندکه هــمواره
مانندکـــوه های استوارمجاهدت های وسیعی
درگسترش تعقل وتفکروعلمیت اصیل وحفظ
#شعائر،چه درکشـــــورمان ودرملل های دیگر
انجام میدهندوبجای #دکّان بازکردن وجــعلی
سـازی زِعـــــامت وَفقاهَت و #علامه_تراشی
باخضوع وخشوع وصف ناپـذیرشاگردانی
بی بدیل تربیت میکنندوخــــودشان رادر
صفت #غلامان_اباعبدالله خطاب میکنند
بالحقِ این #شیر_بیشه_های_ مکتب_وحید
که #ذخائرِحفظ شده حــضرت مولاهستند
درگسـترش فـــرهنگ #شیعی ومـــهدوی و
#شعائر_مقدسه_حسینی بـــــاجــان ودل
زحمات زیادی کشیدندوبــرای تحقق آرمان
گُستَرش مذهب تشــیع شبانه روزقلم میزنند
وخطابه میگویندومانندشیران غُران ازمرزهای
فکری واعتقادی مملکت شیعی #دفاع میکنند
عـــــــــَلْامَتِیْن حـــــَضَراتِ آیْات فُقـــَهایِ ٱعَلیْ
آقاسَیِدمُحَمَدیَثْرِبْی(صَرْیْح الْخِطابَه)
آقاسَیِدعَلْی مْیْلانْی(ٱسَدُٱلمُذاکِرینْ)
آقاسَیدمُحمدجَوادعَلوی بُروجِردی(سَعیدالبَلاغه)
آقاسَیدجعفرسیدان(تَقطیع المُشکِکین)
آقاسَیِدمَحَمودبَحرُٱلعُلوم(سَیُدٱلمُدَرِسْین)
که درظل توجهات حضرت امیرالمومنیـن
(صلوات اللّه علیه)درصـــلابت واقـــتدار
ســــــــلامت ومــــــــــویدباشـند،والسلام .
.
.
.
.
.
#نوکران_اباعبدالله_الحسین
#احیا_گران_شعائر_فاطمی
#سادات_الموثقین_المحققین
#دست_پروردهای_شیخنا_الوحید
#علامتین_دهر_فی_بلاد_الاسلامی
#حضرات_شیران_غران_فی_مکتب
#آیت_الله_وحید_خراسانی
#شیر_بیشه_فقاهت_امامیـه
#العتبیة_المقدسة_الحسنیه
#العتبه_الحسينيه
#امت_وحیدیـم
#کربلا
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالشَکُور . . . . . اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ...
Media Removed
هُوَالشَکُور . . . . . اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ #سوره_توبه . . . . . پِـی نِـوشت حضـــــرت آیـــــــــه اللّه العـــــــظمی آقاســـــــــــــیدروح الله(ّامام خُمینی) (رضـــــــوان ... هُوَالشَکُور
.
.
.
.
.
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
#سوره_توبه
.
.
.
.
.
🍇پِـی نِـوشت🍇
حضـــــرت آیـــــــــه اللّه العـــــــظمی
آقاســـــــــــــیدروح الله(ّامام خُمینی)
(رضـــــــوان اللّه تــــــــعالی عـــــــلیه)
من یک نصیحت می‏ کنم به آقایان طلاب
و #تندروهای_حاد!اگر چنانچه شَطْر کلمه‏ای
به یک نفراز( #مراجع_اسلام)، شطر کلمه‏ ای
( #اهانت) بکند کسی به یک نفر از مــــراجع
اسلام بـــــین او و خــــدای تبارک و تـــعالی
( #ولایت_منقطع می‏ شود)کـــوچک فـــرض
می‏کنید؟( #فحش_دادن) به مـــــــراجع بزرگ
ما را کوچک فرض می‏ کنید؟ اگر به واسطه
بـــعضی از ( #جهالت‌_ها) لــــطمه ‏ای بـر این
نهضت بزرگ وارد بشود( #معاقَب ‌اید )پیش
خدای تبارک و تعالی #توبه ‏تان مـشکل است
قبول بشود!چون به( #حیثیت_اسلام )لطمه
واردمی ‏شود، من می‏ دانم که بعض از افــراد
یا به(جهالت) یا به عـمد می ‏خواهند( #تفرقه ما)
بین این مجتمع بیندازند،تفرقه بین این مــجتمع
مـــــعنایش این است که در اسلام خدای نخواسته
( #خلل واقع بشود)استعمار به آرزوی خودش برسد
منبع؛صحیفه امام، ج ۱، ص۳۰۷
.
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
کی شود دریا ز پوز سگ نجس

کی شود خورشید از پف منطمس

حُـــــکم بر ظاهر اگر هم مـــی‌کنی

چیـــــست ظاهرتر بگو زین رُوشنی
.
.
.
.
#شیر_اگر_پیر_شود_مثل_همیشه_شیر_است
#اللهم_لعــــــن_جـــبت_و_الـــطاغــوت
#اللهــــم_عــواقب_امــــــورنا_خــــیرا
#حاصل_اوقات_ما_رفت_به_باد_فنا
#ابناء_الخمينى_نشوند_ابناء_الحمیرا
#دوران_بــــــــیسوادی_دوران_ماسـت
#بین_نور_و_ظلمت_وحدت_محال_است
#معمار_کبیر_انقلاب_اسلامی_ایران
#امام_حسین
#امام_خمینی
#مقام_معظم_رهبری
#کربلا
#امت_وحیدیـم
#گودالیــــم_ما
Read more
هُوَالشٓاهِد . . . . . وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصيبَتُكَ فِى السَّمواتِ عَلى جَمـيعِ اَهْلِ الســَّمواتِ فــَلَعَنَ اللَّهُ اُمــَّةً اَسَّـسَتْ اَســـاسَ الــظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَیــْتِ عَلیهُم السـَــــــلام #زیارت_عاشورا . . . . . . 🏴پِـی ... هُوَالشٓاهِد
.
.
.
.
.
وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصيبَتُكَ فِى السَّمواتِ
عَلى جَمـيعِ اَهْلِ الســَّمواتِ فــَلَعَنَ اللَّهُ
اُمــَّةً اَسَّـسَتْ اَســـاسَ الــظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ
عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَیــْتِ عَلیهُم السـَــــــلام
#زیارت_عاشورا .
.
.
.
.
.
🏴پِـی نــِوش٘ت🏴
مَرحُوم سُلطان المَقاتِل
آقا شیخ جعـفر شوشتری
(رَفع اللّه دَرجاتِه)
ایشان فـرمودند دومصیبت دُو غُصه بود
که #امام_حُــسین راآقا را از پا اَنـــداخت
یِکی غُصه #تشنگی_بچه هاوَیِـــکی اَزآنها
#اسیری_عیال بود،این دو مصــیبت،واین
کِـــــه آقـاحُـــــجَت بـــن الحَسن عَسگَــری
(عــــــجل اللّه تـــــــــعالی فرجه الشریف)
#خُون_گِریه می کُنند،مال هَمـــین اَسیری
عَـــــمه شـــــان عُلیامُخدره حَــضرت زِینب
(ســـــــَلام اللّه عـــــَلیها)مــــــی بــــــاشــد
منبع؛مَقتَل شُوش٘ـتَری
.
.
.
.
.
📃مِض٘ـرابُ القَلَــم٘📃
هِى بُوسه بُوسه بُوسه حَلالم كُن اِى حُسين
تَقصير #زيــنب است سَرت بَد بُريـده شــد .
.
.
.
.
@nariman__panahi
@mohamad_asadollahi
@majid__panahi__
@mehhran_farrokh
@imamhussainorg
@imamhussain_org
@_saeed_noroozi_
@s.mostafa__mousavi
@taher.shirafkan
@taha_shirafkan
.
.
.
.
.

#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#ذوب_در_ولایتن_انکه_دیوانه_توست
#سالیانیست_نریمان_وسط_گودال_است
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#اون_کیه_داره_میـره_قتلــگاه
#واویلا_علیٰ_النساء_محزونُ_الشام
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#بــــرین_توهـم_لــه_شو_برا_حــسین
#کاتبلی_الله_علی_الجبین
#لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#محمد_اسداللهی
#هیئت_ام_مصائب
#کربلا
Read more
هُوالَکینُون . . . . تَفـعل فَما بَلَغت الرِسالَتـه وَاللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ...
Media Removed
هُوالَکینُون . . . . تَفـعل فَما بَلَغت الرِسالَتـه وَاللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ #سوره_مائده . . . . . پِـی نِـوشـت #بلند_گوی_مرجعیت یـکی ازامـــورمُـهمه وشــــاخص درســـیره ی سَیدُنا ومولانا #امام_کاظم ... هُوالَکینُون
.
.
.
.

تَفـعل فَما بَلَغت الرِسالَتـه وَاللّهُ یَعْصِمُکَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ
#سوره_مائده
.
.
.
.
.
🍇پِـی نِـوشـت🍇
#بلند_گوی_مرجعیت
یـکی ازامـــورمُـهمه وشــــاخص درســـیره ی
سَیدُنا ومولانا #امام_کاظم (صلوات اللّه علیه)
تبیین جایگاه #تبری واعلان همگانی مضروب
ومعاندین ، هجوم به خانه ی وحی ومعـرفی
آنــهارا درمنابروکلاس درس واقــوارمکاتـب
شیعی بوده است،درزمانی که #حکومت در
صـــددآن بــودکه #ایام_فاطمیه وغاصبین
بــه امــــرولایت وامـــامت #امیر_المومنین
راخــفیه نگهداردحضرت موسی بن جعفــر
درروایتی مکتوبه درچندمرتبه اعلام دارند
روز #دوشنبه سیاهترین روز تاریــخ و روز
آغاز غصب خلافت و ظلم بـــر اهــل بیت
تــــوسط غــاصـــبین خــلافت بوده است
ومادرمان فاطمه الزهرا #صدیقه_الشهیده
وآن دونفرکافروملحدودورازبهشت هستند
آنچه حقــیقت امــراست دردوران مابنــام
#تقیه و #وحدت_سیاسی بااهــل بدعـت
منابرومحافل هیئتی،خالی ازتبیین شناخت
آنها هستندوباتقریب وتضریب درشاخصه
اصل مذهب نمیشودآن نورلایطق راخاموش
کردکه دومین نکـــته ازمکتب امام هفتــم
درکنارجایگاه تبری حقیقت زیارت اباعبدالله
(صلوات الله علیه)واحیاء روضه بوده است
.
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
از چنـــد جا ضریح تـــــنم متصل نبود
پهلوی هم مرا وسط تخته چید و رفت
اما چه خـــوب شد كفنم را كسی نبرد
تا زیر نــــــیزه ها بــــدنم را كسی نبرد
.
.
.
.
#السلام_علیک_ایتها_الصدیقه_الشهیده
#یا_باب_الحوائج_موسی_بن_جعفر
#سلوک_الی_الله_فی_باب_الحسین
#زیر_سـم_سینه_زنی_میکند_حسیـن
#اقرح_جفوننا_به_شوق_کرب_بلا
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
#کربلا
#دمشق
#قتلگاه
#عراق
#کاظمین
#بلند_گوی_مرجعیت
Read more
هُوالعَطوُف . . . . بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُـخْلَصِينَ #سوره_یوسف . . . . . پـِی نِوشت یــکی ازشرایط فکری واعـــتقادی برای یــک #هیئتی واردشده اسـت که اعــمال رفتــاری لازم است که درواقــع جلوه ... هُوالعَطوُف
.
.
.
.
بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ
وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُـخْلَصِينَ
#سوره_یوسف .
.
.
.
.
🍇پـِی نِوشت🍇
یــکی ازشرایط فکری واعـــتقادی برای
یــک #هیئتی واردشده اسـت که اعــمال
رفتــاری لازم است که درواقــع جلوه آن
#طرز_تفکر است یــکی ازآن دسـتــورات
الگوبودن درتمام جهات حتی برای دیگران
هـم است،زیراهیــئتی دردسـتگاه باعظمتی
فعالیــت میکندکه رفـــتارومنش اوبایــدبه
گـــونه ای اشدکـــه #تبلیغ_امر_ائمه_اطهار
ومـــبلغ ومُــروج ولایت واعتقادات صحیح
را درجامــعه رشد دهدوشبــهات اصیل عقلی
ودرون مذهبی رابامنطق قوی وروات حدیث
جواب دهدکســـی که دانش آموزمکتب ائمه
وابــــــاعــبدالله (علیهم السلام)ست بایدتمام
حالاتــش بعنوان #فدایی باشدوبعنوان سرباز
آماده جـــــوابگو باشـــدنه #مجسمه_اعتقادی
مــــتأسفانه بجای آنـــــکه این جورادرفـــضای
مذهبی شاهدباشــــیم حـــرفهاونُـــقل مجالس
برســـرسرذُغــــالی و #دوسیب وتــعیین پاکت
یافـــلان مداح وآقاوشیخ وبالانـــس بعدهیات
هستیم یـــــعنی عــــــمرمان به هدرمـــیرود !!
أصــــــل درفـــروعات این مکتب گم شده ست
.
.
.
.
📃مِضـ٘رابُ القَلــَم📃
درطریقت زحمت بسیارها باید کشید
تا تـقرب منـــت جام بــــلا باید کشید
یار ما بد نیست از ما یک ملاقاتی کند
گه کریمان را به بالین گدا باید کشید
.
.
.
.
@imamhussainorg
@wahidkhorasani_com
@khamenei_ir
@nariman__panahi
@sire.olama.ir
@helyat_almotaghin
@madrass_tabrizi_qom .
.
.
.
.
.
#وثبت_لی_قدم_صدق_عندک_مع_الحسین
#اللهم_لعن_جبت_و_الطاغوت_والنعثل
#ز_آتش_بیداد_سوخت_حاصل_اوقات_ما
#ما_با_ذکر_اباعبدالله_مســــت_میشیم
#علموا_اولادکم_حب_الحسین
#لطمه_علی_جبیـن_والخدود
#مجالسنا_مدارسنا
#الشعائر_الحسينية
#ما_اُمتِ_وَحیـدیم
#گودالیــــم_ما
#کربلا
#دمشق
#قتلگاه
#عراق
Read more

Loading...