Loading Content...

Asafosmanefendi Instagram Photos and Videos

Loading...


asafosmanefendi Sahibü'l Çay Âsaf Osman Efendi @asafosmanefendi mentions
Followers: 4,728
Following: 0
Total Comments: 0
Total Likes: 0

. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta Tanbûrî Cemîl Bey çalıyor "eski dükkânda" dedi sevgili Sofya... . Hikâye değil, olmuş hâdisedir: Üç yıl önceki Ramazan Ayında iftar sonrası sevgili Sofya'nın bir yandan Ferahfezâ buzlu çaydan nûş edip bir yandan da Tanbûrî Cemîl Bey'in ... .
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta
Tanbûrî Cemîl Bey çalıyor "eski dükkânda" dedi sevgili Sofya... 🎶😻
.
Hikâye değil, olmuş hâdisedir:
Üç yıl önceki Ramazan Ayında iftar sonrası sevgili Sofya'nın bir yandan Ferahfezâ buzlu çaydan nûş edip bir yandan da Tanbûrî Cemîl Bey'in Ferahfezâ Sâz Semâîsi'ni gûş ettiği sıcak bir yaz akşamı idi. 🕌🎶🍹😻 Mızrap, tanbûrun tellerinde gezindikçe Sofya hanım pür dikkat perdeleri dinliyor ve mûsikîmizin bu nâdîde eseri üzerine tefekkür ederek bir üst perdede "hayret makamı"na geçiyordu. Birazdan tanbûrun üstüne bülbüller konacak, komşu konaklarda oturup da dükkândan dışarı taşan bu mest edici nağmeleri duyanlar arasında kendinden geçip balkondan düşenler olacaktı ki fesubhanallah! 🙀 Vâkanüvislerin târihe #TanburVakası olarak düştükleri bu hâdise-i meşhûrede misâfirlerin ellerindeki çay aşka gelip birden âteş kesilerek fincanlardan taşmış ve bütün bir dükkân âteş denizine dönüşmüştü. Hemen oracıkta kaynamakta olan semâver ise cûş u hurûşa gelip semâ etmeye başlamıştı.☕️🎶 Tellerden nağmeler koptukça fincanlardan taşan âteş Üsküdar sâhilinden denize karışmış ve dükkânla berâber bütün bir boğaziçi de âteş denizine dönüşmüştü. O güne kadar, “bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın” diye “küreklerin âheste çekildiği” bu deniz artık kıvılcımlar saçan dalgalarıyla Gâlib Dede’nin “Deryâ-yı Âteş”i idi. Ve yine Gâlib Dede’nin deyişiyle “Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûy-bâr-âteş” idi. Bu hengâm-ı âteş-i sûzanda can havliye, mumdan gemilere binenler yanında sevgili Sofya gibi bu âteş denizinde yanmayı câna minnet bilenler de olmuştu. Zirâ, “bu gülşende yanar olmaz”dı.😻
.
Not: Bu güzel icrâ için Tanbûrî Mehmet Burak beye (@mehmetburakuslu) tekrar teşekkür ederiz.💐
.
#tanburicemilbey #ferahfezasazsemaisi #müzikdükkanda #yahyakemal #karmusikileri #ferahfeza #sultansofya #şarkılarsenisöyler #çay #üsküdar
Read more
Loading...
"Belki şurada gönlümüzün İncesaz'ına âit bir konser vardır; buradan da duyurusunu yapıp bütün ...
Media Removed
"Belki şurada gönlümüzün İncesaz'ına âit bir konser vardır; buradan da duyurusunu yapıp bütün dostlarımızı dâvet etmiş olalım" dedi sevgili Sofya. "Belki şurada gönlümüzün İncesaz'ına âit bir konser vardır; buradan da duyurusunu yapıp bütün dostlarımızı dâvet etmiş olalım" dedi sevgili Sofya.🎶😻
Beyna: Annaneciğim...🐈 . Sofya: Söyle ey rûh-ı revanım.<span class="emoji emoji1f63b"></span> . Beyna: Tanbûrî Murat Sâlim Tokaç ...
Media Removed
Beyna: Annaneciğim...🐈 . Sofya: Söyle ey rûh-ı revanım. . Beyna: Tanbûrî Murat Sâlim Tokaç beyin Derya Türkan beyle Pera Emek Sahnesi'ndeki müşterek konserine gidecek miyiz? . Sofya: Sağ olsunlar Murat Sâlim hocamız (@muratstokac) dâvet ettiler; dâvete icâbet gerek, elbette ... Beyna: Annaneciğim...🐈
.
Sofya: Söyle ey rûh-ı revanım.😻
.
Beyna: Tanbûrî Murat Sâlim Tokaç beyin Derya Türkan beyle Pera Emek Sahnesi'ndeki müşterek konserine gidecek miyiz?🎶
.
Sofya: Sağ olsunlar Murat Sâlim hocamız (@muratstokac) dâvet ettiler; dâvete icâbet gerek, elbette gideceğiz sevgili meleğim.😻
.
Beyna: Annaneciğim, bu güzel konser vesîlesiyle hatırıma şimdi Gâlip Dede'nin tanbûr redifli gazelinin bir mısrası düşüverdi:
"Riyâz-ı hayret-i sîrâb-ı feyz eder Gâlib
Akınca su gibi mevc-i terâne-i tanbûr"
.
Sofya: Çok güzel bir gazeldir doğrusu...
.
Beyna: Peki, konser öncesinde hemen yakınındaki Galata'da Gâlip Dede Hazretlerini ziyâret eder miyiz dersiniz?
.
Sofya: Nûrun alâ nûr... Tabi ki sevgili meleğim; bunu hatırlattığın iyi oldu doğrusu. Beraberce ziyâret edelim inşallah.😻
.
#sultansofya #beynasultan
Read more
Sultan Sofya'nın Bienal İzlenimleri-4 (Abdülmecîd Efendi Köşkü) . Beyna: Annaneciğiiiim..🐈 . Sofya: ...
Media Removed
Sultan Sofya'nın Bienal İzlenimleri-4 (Abdülmecîd Efendi Köşkü) . Beyna: Annaneciğiiiim..🐈 . Sofya: Âşiyân-ı murg-i dilim sevgili Beynacığım, söyle ey rûh-ı revanım.. . Beyna: Hattat Hâmid Efendi burada yine çok vecîz bir kelâm yazmış olsa gerektir.✍ Lutfetseniz de şu fakirin ... Sultan Sofya'nın Bienal İzlenimleri-4 (Abdülmecîd Efendi Köşkü)
.
Beyna: Annaneciğiiiim..🐈
.
Sofya: Âşiyân-ı murg-i dilim sevgili Beynacığım, söyle ey rûh-ı revanım..😻
.
Beyna: Hattat Hâmid Efendi burada yine çok vecîz bir kelâm yazmış olsa gerektir.✍ Lutfetseniz de şu fakirin merakını gideriverseniz.
.
Sofya: "Hudâ devlethâne-i erbâb-ı ikbâli
Gehî bir lâne-i güncişk-i bî-ârâm içün saklar"
Şâir bu beyitinde “Allah, ikbâl sahiplerine âit köşkleri, bazen, uçup oynayan küçük bir serçenin yuvasını korumak için yıkmadan tutar" demek istemiş.🕊
.
Beyna: Çok güzel bir kelâm imiş doğrusu. Bu beyit ile hatırınıza neler gelir acep?
.
Sofya: Can kuşum sevgili Beynacığım, eskiden evlerin, câmilerin, kütüphânelerin, köşk ve sarayların güneş gören ve rüzgara karşı nispeten daha korunaklı dış cephesine serçe ve saka gibi kuşlar için yuvalar yaparlardı. Kuş Köşkü olarak da bilinen, ev sahibinin hassasiyetini ve estetik zevkini yansıtan ve günümüze kadar gelen bu yuvalar medeniyetimizin inceliğini gösteren şâheser yapılardır. (Bkz. Bir sonraki fotoğraf karesi) İşte eskiden böyle kuş yuvaları yapararak onları görüp gözeten ince insanlar varmış sevgili yavrum... Ve beyitte de geçtiği üzere bu kuş yuvaları hürmetine bu yuvaların bulunduğu binâlar yüzyıllardır hâlâ ayakta duruyor...🕊
.
Beyna: Annaneciğim, gerek bu yuvalar ve gerek eskiden kuşları böyle görüp gözeten insanların varlığı gerçekten çok güzel ve çok anlamlı. Zamân-ı mâzîde durum böyle imiş de, peki günümüzde, İsmet Özel'in "Bir Yusuf Masalı"ndaki "kalbine ok değmiş kuş" ve  Münir beyin okuduğu şu Hicâz eserde geçen kalbi ve "kanadı kırık garip kuş"ların hâli ne olacak acaba?🕊💔😿
.
Sofya: Sevgili yavrum, gönül sırça bir köşk gibidir ve biz bilmesek de o kalbi kırık ve "yollarda kalmış kanadı kırık garip kuş"ları görüp gözeten Birileri her zaman vardır mutlaka. Ve kim bilir, yine beyitte geçtiği üzere bizler de böyle gönlü yaralı "garip kuş"ları gözetenler yüzü suyu hürmetine hâlâ nefes alıp veriyoruzdur ve vücut binâsı yine onlar hatırına yıkılmadan ayakta duruyordur.
.
Beyna: O vakit şu Hicâz eserde geçen bütün "garip kuş"lara "Vuslat Sarayı"na kavuşmak nasip olsun inşallah.😻
.
Not:Mevzûnun devamı yorum kısmında👇
Read more
Sevgili Sofya'nın Bienal izlenimleri-3 (Abdülmecîd Efendi Köşkü) . Beyna: Annaneciğim, Hattat ...
Media Removed
Sevgili Sofya'nın Bienal izlenimleri-3 (Abdülmecîd Efendi Köşkü) . Beyna: Annaneciğim, Hattat Hâmid Efendi şurada ne yazmış acaba?✍ . Sofya: Üstad burada, sayfadaki bir önceki paylaşımda yer alan Kânûnî'nin meşhûr beyiti üzerinde şâir Bâkî'nin yaptığı tahmîsin (beşlemenin) ... Sevgili Sofya'nın Bienal izlenimleri-3 (Abdülmecîd Efendi Köşkü)
.
Beyna: Annaneciğim, Hattat Hâmid Efendi şurada ne yazmış acaba?✍😻
.
Sofya: Üstad burada, sayfadaki bir önceki paylaşımda yer alan Kânûnî'nin meşhûr beyiti üzerinde şâir Bâkî'nin yaptığı tahmîsin (beşlemenin) ilk iki mısrasını yazmış:
Câme-i sıhhat Hüdâ'dan halka bir hil'at gibi
Bir libâs-ı fâhir olmaz cisme ol kisbet gibi
.
Beyna: Annanecigim, Bâkî Efendi burada ne söylemiş olabilir?🤔
.
Sofya: Şâir Bâkî, sağlığın Allah'ın insanlara giydirdiği güzel bir giysi gibi olduğunu ve beden için o elbiseden daha güzel ve değerli bir kıyâfet bulmanın mümkün olmadığını dile getirmiş. Şâir bir de meâlen diyor ki "sevgili Beyna, İstanbul Bienal'i için Abdülmecîd Efendi Köşkü'ne gelmezden evvel acaba ne giysem diye bakınırken gardrobunda bulamadığı abiyesi için telâş edip de üzülmesin; üzerindeki en güzel kıyâfet olan sağlık için şükretsin."👗😻
.
Beyna: Mevzûyu çok iyi anladım annaneciğim, teşekkür ederim.🙏 Peki siz şâir Bâkî'yi sever miydiniz?😻
.
Sofya: Hiç sevmez olur muyum sevgili Beynacığım... Hele onun, Tanbûrî İsak Efendi'nin Şedarâbân makamında bestelediği bir güftesi var ki mûsikî dersindeki meşklerimizde bu eseri okuduğumuz anlar şu anda gözlerimin önünde canlanıverdi. Eseri, Bekir Sıtkı Sezgin hocamızın "âlem-i ervâhtan haber veren sesi"nden dinlemek de ayrı bir bahtiyarlık tabi...🎶
.
Beyna: Şu eseri lutfedip terennüm etseniz de kulağımızın ve gönlümüzün pası azıcık siliniverse...
.
Sofya: Aşk ile diyelim o vakit:🎤🎶
Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb
Şûle-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb
Sanma şebnemdir düşen mihr-i rûhundan subh-dem
Kubbe-i gerdûn çıkardı tab’-ı âhımdan gül-âb
.
Güftenin Mânâsı: Ey yanağının berraklığında, sonsuz hayât iksirinin çeşmesi olan sevgili. Güneş, senin güzelliğinin ışığından yansıyan nûrdur. Sabah vakti yeryüzü, senin güneş gibi parlak yanağın sebebiyle kırağıyla dolmadı; onlar benim âhımın hararetiyle gökkubbenin oluşturduğu gülsularıdır.🌹
.
Arkası yarın🎬
.
.
#şairbaki #kanunisultansüleyman #hattathamidaytaç #tanburiisak #BekirSıtkıSezgin #türkmüziği #sultansofya #beynasultan #istanbulbienali #iyibirkomşu #çay #üsküdar #bienalmevzusu #hatmevzusu
Read more
Sevgili Sofya'nın Bienal izlenimleri-2 (Abdülmecîd Efendi Köşkü) . Beyna: Annaneciğim, şu ...
Media Removed
Sevgili Sofya'nın Bienal izlenimleri-2 (Abdülmecîd Efendi Köşkü) . Beyna: Annaneciğim, şu kapı üstündeki hat çok güzel doğrusu... . Sofya: Doğru dersin nûr-ı aynım, Hattat Hâmid Efendi yine yapmış yapacağını... . Beyna: Hattat Hâmid Efendi kimdi acaba? . Sofya: Kendisi son ... Sevgili Sofya'nın Bienal izlenimleri-2 (Abdülmecîd Efendi Köşkü)
.
Beyna: Annaneciğim, şu kapı üstündeki hat çok güzel doğrusu...
.
Sofya: Doğru dersin nûr-ı aynım, Hattat Hâmid Efendi yine yapmış yapacağını...
.
Beyna: Hattat Hâmid Efendi kimdi acaba?
.
Sofya: Kendisi son dönemin en büyük hattatı olarak kabul edilir. Onun yazdığı evsafta yazmak pek kâbil değil doğrusu. Öyle ki, İbnülemîn Mahmûd Kemâl İnal meşhûr kitabı Son Hattatlar’da üstâd Hâmid için şöyle bir beyit yazmış:
"Mest olur görse eğer hattını erbâb-ı vukûf
Bakamaz dilberinin nokta-i hâl ü hatına"
.
Beyna: Annaneciğim, İbnülemîn bu beyitiyle çok "ince bir mevzû"ya temas etmiş lâkin sizi hiç görmediği içün böyle söylemiş olsa gerektir. Yoksa İbnülemîn gibi estetikten behredar biri sizdeki kadd-i mevzûn, boy, pos, endam ve güzellik yanında dillere destan mâh-cemâlinizdeki o ince hattı bir kerecik görmüş olsaydı büyük ihtimâlle şöyle bir kelâm ederdi:
"Mest olur görseydi eğer hatt-ı cemâl-i Sofya'yı erbâb-ı hattâtîn

Vâlih ü hayran kalub eli bir dahî kalem tutmazdı billah"😻
.
Sofya: Estağfirullah sevgili yavrum, bu senin güzelliğin... Şu fakiri mahcup ettin doğrusu. Bu ince iltifatından ve nazîrenden pek mütehassis oldum şimdi...😿
.
Beyna: Siz aslında daha fazlasına lâyıksınız annaneciğim. Bütün hattatlar sizin güzelliğiniz karşısında kalemlerini kırsa yeridir elbette...😻
Annaneciğim, Hâmid Efendi burada ne yazmış acaba?
.
Sofya: Hâmid burada, Dîvân Edebiyatında en fazla sayıda gazel yazarak bu mevzûda Zâtî'yi bile geçen Kânûnî Sultân Süleyman Han'ın meşhûr gazelindeki bir beyti yazıvermiş:

Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
.
Beyna: O vakit hem Kânûnî'ye hem de Hâmid'e rahmet olsun ve Allah cümlemize sağlık, âfiyet ve uzun ömürler versin.
.
Sofya: Âmin sevgili meleğim, âmin...
.
Arkası yarın🎬
.
.
#kanunisultansüleyman #hattathamidaytaç #ibnülemin #sultansofya #beynasultan #istanbulbienali #iyibirkomşu #çay #üsküdar #istanbul #bienalmevzusu #hatmevzusu
Read more
Loading...
"Ama birçokları dâvetli değilmiş, kime ne? Bu açılmaz kapılar, şimdi açık her gelene" Mehmet ...
Media Removed
"Ama birçokları dâvetli değilmiş, kime ne? Bu açılmaz kapılar, şimdi açık her gelene" Mehmet Âkif . Sevgili Sofya, torunu Beyna ile birlikte "iyi bir komşu" temalı 15. İstanbul Bienal'i kapsamında Üsküdar'daki "komşumuz" Abdülmecîd Efendi Köşkü'nü ziyâret etmiş. Kendilerine, ... "Ama birçokları dâvetli değilmiş, kime ne?
Bu açılmaz kapılar, şimdi açık her gelene"
Mehmet Âkif
.
Sevgili Sofya, torunu Beyna ile birlikte "iyi bir komşu" temalı 15. İstanbul Bienal'i kapsamında Üsküdar'daki "komşumuz" Abdülmecîd Efendi Köşkü'nü ziyâret etmiş. Kendilerine, doktorasını şehr-i London'da tamamlayıp İstanbul'a dönmüş bulunan çok sevdiği beyefendi bir dostu refâkat etmiş imiş.😻🐈
.
Beyna: Ananeciğiiiim...🐈
.
Sofya: Buyur sevgili meleğim...😻
.
Beyna: Bienal bitti bitecek, geç kalmadan Bağlarbaşı Korusu'ndaki şu köşkü bi ziyâret etsek diyordum. Sonra konu komşuya ayıp olmasın...
.
Sofya: Doğru dersin sevgili yavrum... Kahyaya söyle çizmelerimi getirsin ve hemen şu faytonu ve atları hazırlayıversin.👢
.
Beyna: Ananeciğim, Nişantaşı'dan aldığım abiyemi gardropta bulamadım da, siz gördünüz mü acaba?👗
.
Sofya: Hayrolsun sevgili yavrum, Lady Diana'nın Buckingham Palace'taki dâvetine mi gidiyoruz yoksa?👸😻
.
Beyna: Geçen akşam komşunun kına gecesine giderken giyinmiştim. Dâvetliler, abiyemin çok yakıştığını söylemişlerdi de, o yüzden tekrar giyinmek istediydim...💃😻
.
Sofya: Bak önümüzdeki aylarda sevgili teyzeciğin Pinhân'ın İskoçya Edinburgh'daki büyükelçimiz Kahraman ile şehr-i London'da sâzlı sözlü düğünü olacak inşallah. O akşamların birinde böyle bir kıyâfet giyinebilirsin elbette. Hatta öncesinde sana Galeries Lafayette'den daha güzelini de alırız.🛍 Ama şimdi rahat bir şeyler giymen daha uygun olur. Mesela, şu ekose gömleğin de sana çok yakışıyor doğrusu, bir de ekose çoraplarını giyersin...🐾
.
Beyna: Tabi ki sevgili annaneciğim, sizin beğendiğiniz şeyleri giymek bendeniz için büyük bahtiyarlık. Şimdi müsâdenizle şu fistanımı bi değiştirivereyim, sonra heman yola revan olalım inşallah...🐾
.
Arkası yarın🎬
.
Not: Köşke doğru gidilirken sevgili Beyna ananeciği Sofya hanıma yolda bir gül alıverir.🌹
.
#sultansofya #beynasultan #pinhan #istanbulbienali #iyibirkomşu #çay #üsküdar #istanbul #bienalmevzusu #hatmevzusu
Read more
Kemençeci Aleko Bacanos'un Acemaşîrân makamındaki çok sevilen bestesi: "Gel ey denizin nazlı kızı" . Ûdî bestekâr Yorgo Bacanos'un ağabeyi Aleko Bacanos'un gök kubbede hoş bir sadâ olarak bıraktığı bu güzel beste, gerek mehtâbiye olarak bilinen boğazdaki mûsikî gecelerinde gerek ... Kemençeci Aleko Bacanos'un Acemaşîrân makamındaki çok sevilen bestesi: "Gel ey denizin nazlı kızı"🎶
.
Ûdî bestekâr Yorgo Bacanos'un ağabeyi Aleko Bacanos'un gök kubbede hoş bir sadâ olarak bıraktığı bu güzel beste, gerek mehtâbiye olarak bilinen boğazdaki mûsikî gecelerinde gerek Heybeli'de mehtâba çıkılan zamanlarda okunan nâdîde eserlerden biri. Şirket-i Hayriye'nin 1936 senesinin ağustos ayında Aleko Bacanos'un dostu Deniz Kızı Eftelya için tertip ettiği ve İstanbul halkının tahsis edilen dört büyük vapurla ve ayrıca yüzlerce kayıkla iştirak ettiği Boğazdaki mûsikî faslında Deniz Kızı Eftelya'nın bir sandal üzerinde okuduğu bu güzel eserle bütün bir boğaziçine sinen sesini duymak hâlâ mümkün. Eser, buradaki kayıtta da görüleceği üzere Sâbite hanımın o güzel sesine de pek yakışmış. Ki eserler, Sâbite hanımda her zaman başka bir revnak bulup başka bir hâl alıyor zâten.🎶
.
Aşk ile:🎶
Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarâb et
Çık sâhile gel sînede bir âlem-i âb et
Mestâne bakışlarla beni mest ü harâb et
Çık sâhile gel sînede bir âlem-i âb et
.
.
.
Bilvesîle 67 yıl önce bugün dünyâdan göçen Aleko Bacanos'un toprağı bol olsundur.
(?.?.1888 - 29.12.1950)
.
.
#alekobacanos #sabiteturgülerman #denizkızıeftelya #yorgobacanos #mehtabiye
#şarkılarsenisöyler
.
.
.
.
.
.
.
Read more
Loading...
Sevgili Sofya'nın severek dinlediği Hicâz eserlerden biri de bestesi Avni Anıl'a güftesi ise ...
Media Removed
Sevgili Sofya'nın severek dinlediği Hicâz eserlerden biri de bestesi Avni Anıl'a güftesi ise Ümit Yaşar Oğuzcan'a âit "Bir âteşim yanarım, külüm yok dumanım yok" isimli eser... . Jane Austen'ın "Sense and Sensibilty" adındaki romanı da ilginç bir şekilde "Kül ve Âteş" ismiyle Türkçeye ... Sevgili Sofya'nın severek dinlediği Hicâz eserlerden biri de bestesi Avni Anıl'a güftesi ise Ümit Yaşar Oğuzcan'a âit "Bir âteşim yanarım, külüm yok dumanım yok" isimli eser...🎶😻
.
Jane Austen'ın "Sense and Sensibilty" adındaki romanı da ilginç bir şekilde "Kül ve Âteş" ismiyle Türkçeye çevrilmiş. Yaşadığı dönemde İngiliz toplumu, kadınların yazar olmasına pek hoş bakmadığı ve saygı duymadığı için kitaplarını ''a lady" şeklinde imzalayan Jane Austen'ın romanları yıllar sonra sinemaya ve diziye aktarıldı. İlk kadın romancımız Fatma Aliye hanımın resminin TL üzerine basılması örneğinde olduğu gibi İngiltere de geçtiğimiz ekim ayından itibaren meşhûr romancıları Jane Austen'ın resmini kendi paraları üzerine basmaya başladı.(bkz. Bir sonraki fotoğraf karesi)
.
242 yıl önce bugün (16 Aralık 1775) dünyâya gözlerini açan Jane Austen'ın, yukarıda bahsi geçen Hicâz şarkıdan mâlesef hiç haberi olmadı.😔 Peki bu Hicâz şarkı bize ne söyledi?🎶
.
Bu soruyu sevgili Sofya'ya soracağız.😻 Kim bilir, belki o bize bir şeyler söyler...
.
#janeausten #senseandsensiblity #prideandprejudice #sultansofya #avnianıl #ümityaşaroğuzcan #fatmaaliye #birateşimyanarım #hicaz
.
.
.
.
.
.
.
Read more
Geçen sene TRT World'de (@trtworld) yayınlanan Rendezvous programının koku uzmanı Vedat Ozan beyi (@vedatozankoku) konu alan bölümünün dükkânda geçen kısmı...📽 . Rendezvous (randevu) programı, sinemadan müzige, edebiyattan mimârîye kadar kültürel pek çok mevzû ile ilgili ... Geçen sene TRT World'de (@trtworld) yayınlanan Rendezvous programının koku uzmanı Vedat Ozan beyi (@vedatozankoku) konu alan bölümünün dükkânda geçen kısmı...⏳☕️🎬📽
.
Rendezvous (randevu) programı, sinemadan müzige, edebiyattan mimârîye kadar kültürel pek çok mevzû ile ilgili olarak dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan entellektüel ve sanatçıların portrelerini anlatan bir TV programı...
.
Vedat bey ile koku yolculuğuna çıkılan bu güzel programın tamamı aşağıdaki ilgili youtube linkinden izlenebilir:
https://youtu.be/jsjjPN-uUw4
.
.
#kokularkitabı #smell #marcelproust #kayıpzamanınizinde #remembranceofthingspast #memory #patricsüskind #scent #koku #trtworld #trt #istanbul #üsküdar #sultansofya #çay #literature #tea #شاي
Read more
. Ve gözüm eşyamda değil Yoruldum maddemden Ta ki dünya bitti Köşk kurdum sakin oldum Câhit ...
Media Removed
. Ve gözüm eşyamda değil Yoruldum maddemden Ta ki dünya bitti Köşk kurdum sakin oldum Câhit Zarifoğlu . Hocaların hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim... Ömrünü insan yetiştirmeye vakfetmiş bir ilim adamı, bir iktisat hocası... Zeyrek-Ümmü Gülsüm Câmîinde başlayan ve sonrasında ... .
Ve gözüm eşyamda değil
Yoruldum maddemden
Ta ki dünya bitti
Köşk kurdum sakin oldum
Câhit Zarifoğlu
.
Hocaların hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim...
Ömrünü insan yetiştirmeye vakfetmiş bir ilim adamı, bir iktisat hocası...
Zeyrek-Ümmü Gülsüm Câmîinde başlayan ve sonrasında Fâtih'te devam eden gönül yolculuğunda, kitabında "hayatımda beni en fazla etkilemiş olan insan" dediği büyük bir Gönül Sultanı'ndan aldığı feyizle memleket için yüzlerce insan yetiştirmiş, iktisadî, sosyal ve kültürel pek çok teşebbüsün ve teşekkülün içinde yer almış ve bir ömre sığmayacak pek çok güzelliği sığdırmış bir mütefekkir, mûsikîşinas bir İstanbul beyefendisi...
.
Kendisi 9 Aralık 2007'den beri Edirnekapı'daki "Âsûde Bahar Ülkesi"nde sevgili refîkası Ulyâ hanımın hemen yanında yer alsa da hâtıratıyla ve yaptığı hizmetlerin devamı olacak şekilde el'an yetişmekte olan nesillerle hâlâ aramızda olan Hocamızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Mevlâ, derecâtını âlî eylesin.
.
Not: "Bir Ömrün Hikâyesi" ile anlatılan aslında bir nevî Türkiye'nin yakın geçmişteki serancâmı olmakla birlikte, Sabahattin hocanın bir konferans vesîlesiyle Bangladeş'te bulunduğu günlerde orada duyduğu Itrî ve Dede Efendi'ye âit nağmelerinin açtığı kapıdan girerek ülke tarihini anlattığı bölümden İstanbul'da dostlarıyla bir araya geldiği mûsikî meclislerine ve İstanbul Radyosu'ndan dostu Alâeddin Yavaşça ve Ûdî Rüştü Eriç hoca vesîlesiyle çocuklarına aldırdığı mûsikî eğitimine dâir anekdotlara kadar kitap çok renkli bir hayâtın akisleriyle dolu.
.
#sabahattinzaim #cahitzarifoğlu #dedeefendi #birömrünhikayesi
Read more
(English below) . Mozart’ın tüm dünyaca sevilen Türk Marşı'nı (Rondo Alla Turca) üstad Özer Özel Beyin (@tanburiozerozel) câna ve rûha şifâ tanbûrundan dinlemek daha anlamlı oldu elbette... . Sâdece Avusturya’da değil neredeyse bütün batı dünyasında Osmanlı rüzgarlarının ... (English below)
.
Mozart’ın tüm dünyaca sevilen Türk Marşı'nı (Rondo Alla Turca) üstad Özer Özel Beyin (@tanburiozerozel) câna ve rûha şifâ tanbûrundan dinlemek daha anlamlı oldu elbette...🎶
.
Sâdece Avusturya’da değil neredeyse bütün batı dünyasında Osmanlı rüzgarlarının esmeye başladığı bir dönemde Mozart’ın bu kültürel etkileşimin dışında kalması elbette düşünülemezdi. Türk rûhundan esinlenerek bestelediği eserler içinde Mehter müziği motiflerinden ve ezgilerinden etkilenerek bestelediği meşhûr Türk Marşı.🎶
.
Sofya’nın notu: Toprağın bol olsun sevgili Mozart… Hocamızın tanbûrundan taşan şu güzel nağmeleri duyduktan sonra artık daha huzurlu uyuyabilirsin elbette.😻🎼 (5 Aralık 1791)
.
It has been highly meaningful to listen to world-famous Rondo Alla Turca by Mozart from master Özer Özel's (@tanburiozerozel) soul-healing tambour.🎶
.
We couldn't imagine Mozart to keep out from the Ottoman wind that started to blow not only in Austria but almost in all the western world. Among many that he inspired from the Turkish musical spirit, here is the renowned Turkish March (Rondo Alla Turca) that he composed under the effect of Mehter musical motives.🎶
.
Note from Sophia: May you rest in peace, dear Mozart. No doubt that you can rest more peacefully hearing these beautiful tunes from our master's tambour.😻🎼 (5 December 1791)
.
#özerözel #mozart #rondoallaturca #türkmarşı
#turkishmarch
.
.
.
.
.
.
.
Read more
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...