اش رسید خداگفت

Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
1628.5 days
to ratio
قسمت 2. لیلی زیر درخت انارنشست ، درخت انارعاشق شد ٬ گل داد سرخ سرخ ٬ گلهاانارشدند ٬ داغ داغ هراناری هزاردانه ...
Media Removed
قسمت 2. لیلی زیر درخت انارنشست ، درخت انارعاشق شد ٬ گل داد سرخ سرخ ٬ گلهاانارشدند ٬ داغ داغ هراناری هزاردانه داشت ٬ دانه هاعاشق بودند ٬ بی تاب بودند ٬ توی انارجانمیشدند ٬ انارکوچک بود ٬ دانه ها بی تابی کردند ٬ انارناگهان ترک برداشت خون انار روی دست لیلی چکید لیلی انارترک خورده راخورد ٬ ابنجا بودکه مجنون ... قسمت 2. لیلی زیر درخت انارنشست ، درخت انارعاشق شد ٬ گل داد سرخ سرخ ٬ گلهاانارشدند ٬ داغ داغ هراناری هزاردانه داشت ٬ دانه هاعاشق بودند ٬ بی تاب بودند ٬ توی انارجانمیشدند ٬ انارکوچک بود ٬ دانه ها بی تابی کردند ٬ انارناگهان ترک برداشت خون انار روی دست لیلی چکید لیلی انارترک خورده راخورد ٬ ابنجا بودکه مجنون به لیلی اش رسید درهمین هنگام خداگفت :رازرسیدن فقط همین است ؛ فقط کافی ایت انار دلت ترک بخورد انگاه خداادامه داد: لیلی یک ماجراست ٬ ماجرایی اکنده ازمن ماجرایی که باید بسازیش ....!! ادامه..
Read more