Loading Content...

بزرگ در نقش پازل

Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
739.4 days
to ratio
0
ریزها، پارامترها، خرده ها، جزئیات و تکه ها و برش های مقطعی را کنار هم بگذاری ، همچون پازل، میتوانی یک نقش را تشکیل دهی. پدیده های کوچک سازنده اتفاق های بزرگ اند. از ۵ صبح بیدارم و در گذشته هایم کنکاش میکنم. از آنزمان که هنوز سبیل نداشتم ولی نوشتم، میخواندم.از آنزمان که ریش داشتم و میدیدم ، کریستال ... ریزها، پارامترها، خرده ها، جزئیات و تکه ها و برش های مقطعی را کنار هم بگذاری ، همچون پازل، میتوانی یک نقش را تشکیل دهی.
پدیده های کوچک سازنده اتفاق های بزرگ اند.
از ۵ صبح بیدارم و در گذشته هایم کنکاش میکنم. از آنزمان که هنوز سبیل نداشتم ولی نوشتم، میخواندم.از آنزمان که ریش داشتم و میدیدم ، کریستال همیشه مرا بیشتر از طلا جذب میکرد، الماس بیشتر، مخصوصا اون دو قطعه برلیان قهوه ای که با دلت حرف میزنند .
بو،شمیم نیز از همیشه مرا به دنیائی میبرد، خیالم را پرواز میداد و چیزهائی را میدید که قابل دیدن در حالت عادی نبود.
نخستین روز از آینده را در گذشته سپری میکنم. کلا فقط لبخند است که ازین کنکاش نتیجه میگیرم.
پی کپشن: یاوران مَسِم، مِن مَسِ مخمور باده اَلَسِم(الست)
بر گرفته از حیرانی ، شهرام ناظری
Read more