بغل کن توی love

Loading...


Unique profiles
2
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
889.4 days
to ratio
<span class="emoji emoji1f495"></span> شب تو بغل یار🤗<span class="emoji emoji1f60d"></span> عشقتو #تگش_کن <span class="emoji emoji2764"></span> #Double Tap & #Tag your love<span class="emoji emoji2764"></span> Flw -> @hey_to_asheqetam Flw ...
Media Removed
شب تو بغل یار🤗 عشقتو #تگش_کن #Double Tap & #Tag your love Flw -> @hey_to_asheqetam Flw -> @my_graydreams لینک #کانالمون توی بیو پیج (لینک ،آبی رنگ)جوین شین 💕
شب تو بغل یار🤗😍
عشقتو #تگش_کن ❤
#Double Tap & #Tag your love❤
Flw -> @hey_to_asheqetam
Flw -> @my_graydreams
❌لینک #کانالمون توی بیو پیج (لینک ،آبی رنگ)جوین شین 💕
Loading...
85: داشتم گیتارمو کوک میکردم که دیدم بقیه رسیدن و نشستن روی صندلی ها و سنگ ها. زین به کمک لویی آتیش ...
Media Removed
85: داشتم گیتارمو کوک میکردم که دیدم بقیه رسیدن و نشستن روی صندلی ها و سنگ ها. زین به کمک لویی آتیش رو روشن کرد. من بین سم و آلی نشسته بودم و کنار آلی هم لیام و بعدش لویی و النور و نایل و هری و زین و آخرشم سم. لیام پتویی که اورده بود رو دور خودشو آلی پیچوند. سم از توی ژاکتش یه بسته مارشمالو دراورد و گفت: ... 85:
داشتم گیتارمو کوک میکردم که دیدم بقیه رسیدن و نشستن روی صندلی ها و سنگ ها.
زین به کمک لویی آتیش رو روشن کرد.
من بین سم و آلی نشسته بودم و کنار آلی هم لیام و بعدش لویی و النور و نایل و هری و زین و آخرشم سم.
لیام پتویی که اورده بود رو دور خودشو آلی پیچوند.
سم از توی ژاکتش یه بسته مارشمالو دراورد و گفت: دارارارام!
هری پوکر بهش نگاه کرد و گفت: بعد اینارو به چی بزنیم دقیقا؟
زین یه دونه زد تو شونه ی هری که کنارش بود و گفت: احمق فکر همه جاشو کردیم.
بعدم چن تا تیکه چوب رو که قایم کرده بود رو کرد و همه مشغول به سیخ کشیدن مارشمالو ها شدن جز من! از بچگی با اینا مشکل داشتم! میخوردم حالت تهوع بهم دست میداد :|
به کوک کردن گیتارم ادامه دادم که هری گفت: خب خانوم نوازنده! آهنگ درخواستی هم میزنین؟
سرمو اوردم بالا و پوکر نگاش کردم و گفتم: نخیر آهنگ های خودمو میزنم!
همه اووییی کشیدن و لیام دست زد و گفت: بزن!
لبخندی پر از استرس زدم و دوباره نگاهی به ورقه ی شعرم کردم. کامل شده ولی مطمئن نیستم بتونم آهنگی که هنوز ظبطش نکردم رو اجرا کنم.
با صدای النور از فکر اومدم بیرون: رکسی؟ خوبی؟
سرمو تکون دادم و گفتم: آره آره... فقط اگه گند زدم عذر میخوام چون تازه تمومش کردم.
لویی النور رو بغل کرد و گفت: ما قبولت داریم دختر... فقط مثل کنسرتا جیغ نزن!
همشون خندیدن و من با پوکری روی قیافم موندم.
نایل گفت: شروع کن دیگه.
نگاهی بهش کردم. لبخندی زد و با چشماش به گیتارم اشاره کرد.
نفسی کشیدم و آب دهنمو قورت دادم و شروع کردم:
I think the universe is on my side
Heaven and Earth have finally aligned
Days are good and that's they way it should be
You sprinkle stardust on my pillow case
It's like a mooning brushed across my face
Nights are good and that's the way it should be
سرمو گرفتم بالا ادامه دادم:
You make me sing 'oohh la la laa'
You make a girl go 'oohh oohh'
I'm in love, love
Did you see that shooting star tonight?
Were you dazzled by the same constellation?
Did you and Jupiter conspire to get me?
I think you and the Moon and Neptune got it right
'Cause now I'm shining bright, so bright
Bright, so bright
میتونستم لبخند رو صورت همشون رو ببینم و احساس کنم ولی چیزی که اذیتم میکرد این بود که دوست داشتم شعری رو که برای کسی نوشتم توی روش بخونم اونم وقتی که جلومه ولی نمیتونم حتی توی چشماش نگاه کنم.. پس سرمو انداختم پایین
And I see colors in a different way
You make what doesn't matter fade to grey
کامنت:
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span><span class="emoji emoji1f343"></span> بغل یار #تگش_کن <span class="emoji emoji2764"></span> #Double Tap & #Tag your love<span class="emoji emoji2764"></span> Flw -> @hey_to_asheqetam Flw -> @my_graydreams <span class="emoji emoji274c"></span>لینک ...
Media Removed
بغل یار #تگش_کن #Double Tap & #Tag your love Flw -> @hey_to_asheqetam Flw -> @my_graydreams لینک #کانالمون توی بیو پیج (لینک ،آبی رنگ)جوین شین 🌸🍃
بغل یار #تگش_کن ❤
#Double Tap & #Tag your love❤
Flw -> @hey_to_asheqetam
Flw -> @my_graydreams
❌لینک #کانالمون توی بیو پیج (لینک ،آبی رنگ)جوین شین 💕
Loading...