Loading Content...

خوشنویسی نستعلیق نژاد سعدی

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
632.8 days
to ratio
... سعدی: ز بیگانه پرهیز کردن نکوست که دشمن توان بود در زی دوست #سعدی #علی_برات_نژاد #خوشنویسی ...
Media Removed
... سعدی: ز بیگانه پرهیز کردن نکوست که دشمن توان بود در زی دوست #سعدی #علی_برات_نژاد #خوشنویسی #نستعلیق #شعر_ناب #Calligraphy ...
سعدی:
ز بیگانه پرهیز کردن نکوست
که دشمن توان بود در زی دوست

#سعدی
#علی_برات_نژاد
#خوشنویسی
#نستعلیق
#شعر_ناب
#Calligraphy
Loading...
... سعدی: دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری معتقدان و دوستان از ...
Media Removed
... سعدی: دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر کبر رها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم سیر نمی‌شود نظر بس که لطیف منظری غایت کام و دولتست آن که به خدمتت رسید بنده میان بندگان بسته میان به چاکری روی ... ...
سعدی:
دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری
رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری

معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر
کبر رها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری

آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم
سیر نمی‌شود نظر بس که لطیف منظری

غایت کام و دولتست آن که به خدمتت رسید
بنده میان بندگان بسته میان به چاکری

روی به خاک می‌نهم گر تو هلاک می‌کنی
دست به بند می‌دهم گر تو اسیر می‌بری

هر چه کنی تو برحقی حاکم و دست مطلقی
پیش که داوری برند از تو که خصم و داوری

بنده اگر به سر رود در طلبت کجا رسد
گر نرسد عنایتی در حق بنده آن سری

گفتم اگر نبینمت مهر فرامشم شود
می‌روی و مقابلی غایب و در تصوری

جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان
گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری

سعدی اگر هلاک شد عمر تو باد و دوستان
ملک یمین خویش را گر بکشی چه غم خوری

#سعدی
#علی_برات_نژاد
#خوشنویسی
#نستعلیق
#شعر_ناب
#Calligraphy
Read more
... سعدی: چو نیکو گفت ابراهیم ادهم چو ترک ملک و دولت کرد و خاتم نباید بستن اندر چیز و کس دل که دل ...
Media Removed
... سعدی: چو نیکو گفت ابراهیم ادهم چو ترک ملک و دولت کرد و خاتم نباید بستن اندر چیز و کس دل که دل برداشتن کاریست مشکل #سعدی #علی_برات_نژاد #خوشنویسی #نستعلیق #شعر_ناب #ابیات_ناب #Calligraphy ...
سعدی:
چو نیکو گفت ابراهیم ادهم
چو ترک ملک و دولت کرد و خاتم

نباید بستن اندر چیز و کس دل
که دل برداشتن کاریست مشکل

#سعدی
#علی_برات_نژاد
#خوشنویسی
#نستعلیق
#شعر_ناب
#ابیات_ناب
#Calligraphy
... سوره رعد: و رعد همراه با ستایش خدا، تسبیح می گوید سعدی: کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند نه ...
Media Removed
... سوره رعد: و رعد همراه با ستایش خدا، تسبیح می گوید سعدی: کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار #سوره_رعد #آیات_نورانی #قرآن_مجید #سعدی #علی_برات_نژاد #خوشنویسی #نستعلیق #Calligraphy ...
سوره رعد:
و رعد همراه با ستایش خدا، تسبیح می گوید
سعدی:
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند
نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار

خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

#سوره_رعد
#آیات_نورانی
#قرآن_مجید
#سعدی
#علی_برات_نژاد
#خوشنویسی
#نستعلیق
#Calligraphy
Loading...