Loading Content...

زنم به روی man1zanam

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
622.2 days
to ratio
بی اعتبار ترین آدم های دنیا ، آدم های ظاهربین هستند ...‌ آدم هایی که حرف هایشان ، نظراتشان حتی افکارشان ...
Media Removed
بی اعتبار ترین آدم های دنیا ، آدم های ظاهربین هستند ...‌ آدم هایی که حرف هایشان ، نظراتشان حتی افکارشان هیچ اعتباری ندارد چون آنقدر سطحی نگر هستند که فقط ظاهر را می بینند ... با اولین نگاه از روی چهره و پوشش و ظاهر دیگران در ذهنشان شروع به روایت یک داستان می کنند ... یک داستان که از واقعیت بسیار دور است ... بی اعتبار ترین آدم های دنیا ، آدم های ظاهربین هستند ...‌ آدم هایی که حرف هایشان ، نظراتشان حتی افکارشان هیچ اعتباری ندارد چون آنقدر سطحی نگر هستند که فقط ظاهر را می بینند ...
با اولین نگاه از روی چهره و پوشش و ظاهر دیگران در ذهنشان شروع به روایت یک داستان می کنند ... یک داستان که از واقعیت بسیار دور است ...عقلشان را بیکار می‌گذارند و فقط از چشم هایشان کار می‌کشند ... روی آدم ها برچسب می چسبانند بدون آنکه از افکار و رفتار و زندگی آن ها با خبر باشند ...‌‌ خدا نیستند ولی قضاوت‌می کنند ، حکم بهشت و جهنم _ خوب و بد _ صادر می کنند ... آدم های ظاهربین نمی دانند بهشت و جهنم ، خوب و بد در دل آدم هاست ... درست همان جایی که از ظاهرشان دیده نمی شود ...
#حسین_حائریان
.
#من_یک_زنم #ظاهر #باطن #حساس #man1zanam #شکل #قیافه #هیکل #ربط #ارتباط #فرهنگ
Read more
Loading...
Loading...