شيراز و تهران حسين

Loading...


Unique profiles
2
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
1692.5 days
to ratio
شهيد راه وطن؛ اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران، تبريز، اصفهان، شيراز و يا هر کدام از شهرهاي ديگربود ...
Media Removed
شهيد راه وطن؛ اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران، تبريز، اصفهان، شيراز و يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا از او هم ريزعلي ها و حسين فهميده ها و ستارخان و باقرخانها ميساختند و وتنديس او زينت بخش دروازه شهرها ميشد. این بزرگمرد ساکن ایذه میباشد و درپتروشیمی ماهشهر مشغول کار بود.باآتش گرفتن قسمتی از ... شهيد راه وطن؛
اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران، تبريز، اصفهان، شيراز و يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا از او هم ريزعلي ها و حسين فهميده ها و ستارخان و باقرخانها ميساختند و وتنديس او زينت بخش دروازه شهرها ميشد.
این بزرگمرد ساکن ایذه میباشد و درپتروشیمی ماهشهر مشغول کار بود.باآتش گرفتن قسمتی از پتروشیمی و هنگامی ک همه درحال فراربودند تاجان خودرا نجات دهند این بزرگمرد خودرا به دل آتش زد وشیر فلکه هگزان را بست تا ازکشته شدن چندصد نفر جلوگیری کنه وپتروشیمی آتش نگیره.
برای نشون دادن دلیری این شهید درراه وطن عکس اورا درتمام گروه ها پخش کنید تامردم ایران اورا بشناسند.
حداقل بااین کار صدا وسیما شاید دلش به رحم آمد و این شهیدرا با تمام ایرانیان بشناساند.
شهرام جان شهادت مبارک👇👇👇👇👇
Read more
Loading...
درود به دوستان با کمال تاسف و با چشمانی خونبار درگذشت انوشه روان شهرام محمدی انسانی فداکار که جان ...
Media Removed
درود به دوستان با کمال تاسف و با چشمانی خونبار درگذشت انوشه روان شهرام محمدی انسانی فداکار که جان خود را فدای انسانیت کرد را به اطلاع همه همشهریان میرسانم. خدایش بیامرزد و به بازماندگان صبر عنایت فرماید. اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران. تبريز. اصفهان. شيراز يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا ... درود به دوستان
با کمال تاسف و با چشمانی خونبار درگذشت انوشه روان شهرام محمدی انسانی فداکار که جان خود را فدای انسانیت کرد را به اطلاع همه همشهریان میرسانم.
خدایش بیامرزد و به بازماندگان صبر عنایت فرماید.
اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران. تبريز. اصفهان. شيراز يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا از او هم ريزعلي ها و حسين فهميده ها و ستارخان وباقرخانها ميساختند و وتنديس او زينت بخش دروازه شهرها ميشد.
این بزرگمرد ساکن ایذه میباشد و درپتروشیمی ماهشهر مشغول کار بود.باآتش گرفتن قسمتی از پتروشیمی و هنگامی ک همه درحال فراربودند تاجان خودرا نجات دهند این بزرگمرد خودرا به دل آتش زد وشیر فلکه هگزان را بست تا ازکشته شدن چندصد نفر جلوگیری کنه وپتروشیمی آتش نگیره.
برای نشون دادن دلیری این شهید درراه وطن عکس اورا درتمام گروه ها پخش کنید تامردم ایران اورا بشناسند.
حداقل بااین کار صدا وسیما شاید دلش به رحم آمد و این شهیدرا با تمام ایرانیان بشناساند.
شهرام جان شهادت مبارک
Read more
Loading...