Islamazerbaijan Instagram Photos and Videos

islamazerbaijan Allah,islam,Quran,Namaz,Dua @islamazerbaijan mentions
Followers: 54,687
Following: 4
Total Comments: 0
Total Likes: 0

Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.(Səhih hədislər silsiləsi, 5263) Bir gün Ayişə Peyğəmbərin (s) yanına gəldikdə o Həzrət bu­yur­du: “Seyyidil - Ərəbi mənim yanıma çağır. Ayişə dedi: “Ey Rə­sulullah! Seyyidil - Ərəb sən deyilsənmi?” ... Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.(Səhih hədislər silsiləsi, 5263)

Bir gün Ayişə Peyğəmbərin (s) yanına gəldikdə o Həzrət bu­yur­du: “Seyyidil - Ərəbi mənim yanıma çağır. Ayişə dedi: “Ey Rə­sulullah! Seyyidil - Ərəb sən deyilsənmi?” Həzrət buyurdu: “Mən Adəm övladlarının seyyidiyəm, Əli isə ərəblərin seyyididir.” Bu hədis “Mustədrək”də (3-cü cild, səh. 124) çoxlu rəvayətlərdə qeyd olunmuşdur.

Həzrət Mühəmmədin (s) İmam Əliyə (s) verdiyi çox yüksək qiyməti əhli - sünnə alimləri bütün kitablarında vurğulayıblar. 
Məsələn, hədislərin birində Peyğəmbər (s) belə buyurdu: “Ey Əli, Sənin mənə görə məqamın, Həzrət Harunun Musaya görə məqamı kimidir. Amma məndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək”. (Səhihi-Buxari c.2, s.305. Səhihi-Muslim c.2, s.360, Müstədriki-Hakim, c.3, s.109) “Ey Əli, sən məndənsən, mən də səndənəm”.(Səhihi-Buxari c.2, s.76. Səhihi-Tirmizi c.5, s.300. Sünnəni ibni-Məca c.1, s.44) “Əlini sevmək imandandır, onunla düşmənçilik etmək isə nifaqdandır”.(Səhihi-Muslim c.1, s. 61. Sünnəni Tirmizi c.8, s.306) “Mən elmin şəhəri, Əli onun qapısıdır”.(Sünnəni Tirmizi, c.5, s.201. Müstədriki-Hakim, c.3, s.126) “Mən hər kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır.” (Müsnədi-İmam Əhməd, c.5, s. 25. Müstədiriki-Hakim c.3, s.134. Səhihi-Tirmizi c.5, s.296) “Allahım, onu sevəni sev, ona düşmən olana düşmən ol”. (Səhihi-Muslim c.2, s.362. Müstədiriki-Hakim c.3, s.109, Müsnədi-Əhməd c.4, s.281) “Ey Əli, məndən ayrılan Allah-Təaladan ayrılmış, səndən ay­rı­lan məndən ayrılmış kimidir.” Bu hədis Riyadun Nazrada (Dəməşq tarixi, səh. 268, hədis-788)
Ardıcıl olaraq Rəsulullahın (s) belə buyurduğu qeyd etmişdir. Hakim də bunu öz “Mustədrək”ində (səh.146) və “Zəxairul-Üqba”da xüsusi vurğulayır.
Rəsulullah (s)buyurmuşdur: “Sənin lənətin mənim lənətimdir.” Bu həmçinin Zeyd ibn Əlinin “Musnəd”ində (973-cü hədis) qeyd olun­muşdur.

Camaat “artiq əmisi oğlu ilə gizli duaları çoxaldı”-dedikdə Pey­ğəmbər (s) buyurdu: “Ona mən əmr etməmişəm. Ona Allah-Təala əmr edib.” Bu hədis Səhih Tirmizidə
Həsənə nisbət verilərək “Kitabul-Mə­naqib”də (3810-cı hədis, 50-ci kitab, 21-ci bab) qeyd olunmuşdur.

Mövlan
Read more
Əhli-beytə (ə) kiçik ehtiramın mükafatı. Əhli-Beyt (ə) davamçılarından birinə bir xan sillə ...
Media Removed
Əhli-beytə (ə) kiçik ehtiramın mükafatı. Əhli-Beyt (ə) davamçılarından birinə bir xan sillə ilə vurur və yerə yıxır. O, deyir: “Mənim sənə gücüm çatmır, ancaq bizim Əmirəl-möminin (ə) adlı bir mövlamız vardır. Ona şikayət edəcəyəm. O, mənim intiqamımı səndən alacaqdır”. Zalım xan ... Əhli-beytə (ə) kiçik ehtiramın mükafatı.

Əhli-Beyt (ə) davamçılarından birinə bir xan sillə ilə vurur və yerə yıxır. O, deyir: “Mənim sənə gücüm çatmır, ancaq bizim Əmirəl-möminin (ə) adlı bir mövlamız vardır. Ona şikayət edəcəyəm. O, mənim intiqamımı səndən alacaqdır”. Zalım xan ona belə cavab verir: “Elə indi get. Elə bilirsən ki, qorxuram? O, dörd yüz ildir ki, dünyadan getmişdir. Məndən necə intiqam alacaqsan?”. Bu qəlbi saf və pak Əhli-Beyt (ə) davamçısı Əmirəl-möminin (ə) hərəmində üç gecə dua edir və deyir: “Mənim intiqamımı almayınca hərəmdən getməyəcəyəm”. Sonra da ağlayır. Həmin xan Kufə şəhərinin ətrafında yaşayırdı. Üç gün keçir, Əhli-Beyt (ə) davamçısı görür ki, duası qəbul olmur. Həmin zalım xanın sözü yerinə yetirdi. O zalıma heç nə olmurdu. Zirehin yanında ağlayır və yuxu onu aparır. Görür ki, Əmirəl-möminin (ə) hüzurundadır və Həzrət buyurur: “Allah Təala bizə hər bir iş görmək üçün qüdrət vermişdir. Ancaq mən bu zalım xana zərbəmi bu dünyada vurmayacağam. Çünki onun mənim boynumda kiçik haqqı vardır. O, məndən tələbkardır. Tələb edənin tələbini də vermək lazımdır. Həmin xan bir gün Nəcəfin ətrafındakı xurmalıqdan keçirdi. Gözü günbəzimə düşür. Əlini sinəsinə qoyub deyir: “Əssəlamu ya Əli ibni Əbi Talib”. Yaxşı bir iş görür və muzdu də budur ki, onu bağışlayasan”. Ayılır. Cavabını aldığı üçün hərəmdən çıxır.

Xan ata minirdi və ona deyir: “Nə oldu? Şikayət etdin? Əli məni vura bildimi?

Həmin Əhli-Beyt (ə) davamçısı cavab verir: “Mən getdim və şikayət etdim. Həzrət Əli (ə) buyurdu: “Mən bu şəxsi ona görə vurmuram ki, boynumda haqqı vardır. O da budur ki, bir gün xurmalığın yanından keçirdi və mənim günbəzimi görəndə mənə ehtiram etdi”. Xan atdan yerə düşür. Torpağın üstündə oturur və deyir: “Hara gedirsən? Mən ağlamaq istəyirəm, əlimi tut və Əmirəl-möminin (ə) hərəminə apar. Mən Əhli-Beyt (ə) davamçısı olmaq istəyirəm”. Bəli, budur bir yaxşılığın nəticəsi

Mövlan
Read more
Həzrət Əli (ə) buyurur: "O kəsə təəccüb edirəm ki, özündən yuxarıdakının mərhəmətinə ümidvar ...
Media Removed
Həzrət Əli (ə) buyurur: "O kəsə təəccüb edirəm ki, özündən yuxarıdakının mərhəmətinə ümidvar olduğu halda, ondan asılı olanları ümidsiz qaytarır." Mövlan Həzrət Əli (ə) buyurur: "O kəsə təəccüb edirəm ki, özündən yuxarıdakının mərhəmətinə ümidvar olduğu halda, ondan asılı olanları ümidsiz qaytarır." Mövlan
–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Bizim şiələrimiz o şəxslərdir ki, xəlvətdə olarkən Allahı ...
Media Removed
–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Bizim şiələrimiz o şəxslərdir ki, xəlvətdə olarkən Allahı çox-çox yad edərlər (yə`ni günaha batmağa heç bir maneə olmadıqda Allahı yad etmək onun günah etməsinin qarşısını alır). Biharul-ənvar /93/162. Mövlan –İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: Bizim şiələrimiz o şəxslərdir ki, xəlvətdə olarkən Allahı çox-çox yad edərlər (yə`ni günaha batmağa heç bir maneə olmadıqda Allahı yad etmək onun günah etməsinin qarşısını alır). Biharul-ənvar /93/162.

Mövlan
Şiələrin qəlbi yenə qəmdədir. Çalışaq bu ayda musiqidən aralı qalaq . Xütbələrə və dini kitaba vaxt ayıraq Allah İmam Hüseyn(ə.s) qatillərinə lənət eləsin Mövlan Şiələrin qəlbi yenə qəmdədir.
Çalışaq bu ayda musiqidən aralı qalaq . Xütbələrə və dini kitaba vaxt ayıraq
Allah İmam Hüseyn(ə.s) qatillərinə lənət eləsin
Mövlan
İslam Peyğəmbəri (s.a.v.v) buyurur: Cаnım iхtiyаrındа оlаn Аllаhа аnd оlsun.Bir şәхs yеtmiş ...
Media Removed
İslam Peyğəmbəri (s.a.v.v) buyurur: Cаnım iхtiyаrındа оlаn Аllаhа аnd оlsun.Bir şәхs yеtmiş Pеyğәmbәrin (ə.s) әmәlini әncаm vеrsә, аncаq qаrdаşım Әlini (ә.s) sеvmәsә,cәnnәtә dахil оlmаz! (Bihаrul Ənvаr,cild 41,sәh 273) -Həzrət Pеyğәmbәr (s.a.v.v) buyurmuşdur: Әgәr bütün аğаclаr ... İslam Peyğəmbəri (s.a.v.v) buyurur: Cаnım iхtiyаrındа оlаn Аllаhа аnd оlsun.Bir şәхs yеtmiş Pеyğәmbәrin (ə.s) әmәlini әncаm vеrsә, аncаq qаrdаşım Әlini (ә.s) sеvmәsә,cәnnәtә dахil оlmаz!
(Bihаrul Ənvаr,cild 41,sәh 273) -Həzrət Pеyğәmbәr (s.a.v.v) buyurmuşdur: Әgәr bütün аğаclаr qәlәm,dәryаlаr mürәkkәb,bütün pәrilәr mühаsib vә insаnlаr yаzаr оlsа,Әlinin (ә.s) fәzilәtlәrini sаyа bilmәzlәr. (Bihаrul Ənvаr,cild 41,sәh 273) -Allahın Peyğəmbəri (s.a.v.v) buyurur: Аllаh qаrdаşım Әli (ә.s) üçün sаysız fәzilәtlər qәrаr vеrmişdir.Hәr kim оnun fәzilәtlәrindәn bәyаn еtsә vә еtiqаd еtsә, Аllаh оnun kеçmiş vә gәlәcәk günаhlаrını bаğışlаyаr. Hәr kim оnun fәzilәtlәrindәn birini yаzsа, о yаzı qаldıqcа mәlәklәr оnun üçün mәğfirәt (bаğışlаnmа) tәlәb еdәr. Hәr kim Әlinin (ә.s) fәzilәtlәrinә qulаq аsarsа,Аllаh оnun qulаq vаsitәsi ilә еtdiyi günаhlаrını bаğışlаyаr.

Hәr kim Әlinin (ә.s) fәzilәtlәrinә bахarsа, оnun gözü ilә еtdiyi günаhlаrı bаğışlаnаr.(Yәnаbiül Mәvәddәt,sәh 121) -. İslam Peyğəmbəri (s.a.v.v) buyurur: Аllаh Әlinin (ә.s) mübаrәk nurundаn yеtmiş min mәlәk yаrаtmışdır ki, Әli (ә.s) vә оnun dоstlаrı üçün qiyаmәtә qәdәr istiğfаr tәlәb еdәrlәr.(Kәşfül-ğümmә, cild 1, sәh. 103.) -Allahın Peyğəmbəri (s.a.v.v) buyurur: Həqiqətən İzzət və Cəlal sahibi olan Allah mələklərin yanında Əli (ə.s) ilə elə fəxr edər ki,axırda mələklər deyərlər: Bəh-bəh, sənə xoş olsun (Əhsən olsun,halal olsun) Ya Əli (ə.s)! (Ər-riyazun-nəzirə,cild 3, səh 202)

Mövlan
Read more
1) İmam Cəfər Sadiq (ə.s): İnsanlar sağa-sola azdı,ancaq biz və şiələrimiz doğru yola hidayət ...
Media Removed
1) İmam Cəfər Sadiq (ə.s): İnsanlar sağa-sola azdı,ancaq biz və şiələrimiz doğru yola hidayət olunduq əl-Kafi, c.2, səh. 264 , hədis 5 2) Allahın Peyğəmbəri(s):«Qiyamət günü nicat tapanlar Əli və onun şiələridirlər.» (Tarixi-Dəməşq, Əlinin (ə) tərcümeyi halı, c.2, səh.348, hədis ... 1) İmam Cəfər Sadiq (ə.s): İnsanlar sağa-sola azdı,ancaq biz və şiələrimiz doğru yola hidayət olunduq əl-Kafi, c.2, səh. 264 , hədis 5

2) Allahın Peyğəmbəri(s):«Qiyamət günü nicat tapanlar Əli və onun şiələridirlər.» (Tarixi-Dəməşq, Əlinin (ə) tərcümeyi halı, c.2, səh.348, hədis 851)

www.imameli.az
Mövlan

#şiə #sie #islam #baki #baku #namaz #cəfəri #ceferi #sunni
Read more
«Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, ...
Media Removed
«Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq! Sonra mübahilə edib yalançılara Allahın lənət etməsini istəyək!” Ali-İmran surəsi, ayə 61 Zilhiccə ayının mübarək günlərindən və hadisələrindən ... «Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq! Sonra mübahilə edib yalançılara Allahın lənət etməsini istəyək!” Ali-İmran surəsi, ayə 61
Zilhiccə ayının mübarək günlərindən və hadisələrindən biri Mübahilə günüdür. Hicri 10-cu ildə, Hz.Peyğəmbərlə(s) mübahisə etmək üçün, Nəcran məsihiləri öz böyüklərindən və alimlərindən ibarət bir heyəti Mədinəyə göndərirlər. Bu heyət Hz.Rəsuli-Əkrəmlə(s) mübahisə edir və tutarlı dəlillərə rəğmən, yenə də Peyğəmbərin(s) peyğəmbərliyini qəbul etmirlər. Hz.İsanın(ə) Allahın oğlu deyil, bir peyğəmbər olduğunu qəbul etmirlər.
Peyğəmbərin(s) dəlilləri müqabilində yenə də təəssübkeşlik edən məsihilər barədə Hz.Rəsuləllaha(s)  ayə nazil olur: “(İsanın haqqında) sənə göndərilən elmdən sonra, (yenə də) səninlə mübahisə edənlər olsa, onlara de ki: «Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq! Sonra mübahilə (qarğış) edib yalançılara Allahın lənət etməsini istəyək!”. (Ali-İmran surəsu, 61) Bu ayə tarixə “Mübahilə” ayəsi kimi düşüb. Mübahilə kəlməsinin kökü «bəhl»dir və mənası «lənət etmək»dir.
Peyğəmbər(s) məsihilərə bu təklifi verdikdə, onlar möhlət istədilər və Peyğəmbər(s) razılaşdı. Məsihilər belə qərara gəldilər ki, əgər Peyğəmbər(s) bir ordu ilə gəlsə, mübahiləyə razılaşsınlar. Yox əgər öz yaxınları ilə gəlsə, çəkinsinlər. Zilhiccə ayının 24-ü təyin olunmuş vaxtda Hz.Peyğəmbər(s) iki uşaqla, bir gənclə və bir qadınla gəlir. Bununla Hz.Rəsuləllah(s) Allahın tapşırığına əməl etmiş olur. Ayədəki “oğlanlarımız” kəlməsindən məqsəd Həsən(ə) və Huseyn(ə), “qadınlarımız” kəlməsindən məqsəd Xanım Fatimeyi-Zəhra(s.ə.), Peyğəmbərin(s) özü kimi təqdim edilən şəxs isə Hz.Əlidir(ə).
İlk öncə Peyğəmbər(s) buyurur: “Mən dua edim, siz “amin” deyin.” Xristianların başçısı isə: “Ey məsihilər! Mən elə nurlu çöhrələr görürəm ki, əgər, onlar Allahdan bir dağın məhv olmasını istəsələr, Allah bunu edər. Əgər, onlarla mübahilə etsəniz həlak olarsınız və yer üzündə bircə nəfər belə məsihi qalmaz!”. Beləliklə də məsihilər mübahilə etməkdən imtina edir və məğlub olurlar.
Ardı ⬇️⬇️⬇️
Read more
Allahın Rəsulu (s) buyurub: «Hüseyn məndən, mən də Hüseyndənəm. Hər kəs Hüseyni istəsə, Allah ...
Media Removed
Allahın Rəsulu (s) buyurub: «Hüseyn məndən, mən də Hüseyndənəm. Hər kəs Hüseyni istəsə, Allah da onu istəyər. (Əl-müstədrəku ələs-səhiheyn /177/2) Mövlan Allahın Rəsulu (s) buyurub: «Hüseyn məndən, mən də Hüseyndənəm. Hər kəs Hüseyni istəsə, Allah da onu istəyər.
(Əl-müstədrəku ələs-səhiheyn /177/2)
Mövlan
Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq (ə.s))- a belə soruşdum: “Müsəlmanların Cümə, Qurban və Fitrə bayramlarından qeyri bir bayramları varmı?” İmam (ə.s) dedi ki: “Bəli, ehtiramı daha çox olan bir bayram var”. Dedim ki: “Sənə fəda olum, o hansı bayramdır?” İmam (ə.s) dedi ki:“Həzrət Rəsulullahın ... Əbu Abdullah (imam Cəfər əs-Sadiq (ə.s))- a belə soruşdum: “Müsəlmanların Cümə, Qurban və Fitrə bayramlarından qeyri bir bayramları varmı?” İmam (ə.s) dedi ki: “Bəli, ehtiramı daha çox olan bir bayram var”. Dedim ki: “Sənə fəda olum, o hansı bayramdır?” İmam (ə.s) dedi ki:“Həzrət Rəsulullahın “Mən kimin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır” deyərək Möminlərin Əmiri (imam Əli (ə.s))-ı xəlifə olaraq təyin etdiyi gündür”. Dedim ki: “O gün hansı gündür?” Dedi ki: “Hansı gün olduğunu nə edəcəksən il dəyişir, ancaq o gün Zilhiccə ayının 18-i idi”. Dedim ki: “O gündə nə etməliyik?” Dedi ki: “O gündə oruc tutaraq, ibadət edərək Allahı xatırlayın və Məhəmmədə və Əhli-beytinə salavat gətirin.

Mövlan
Read more
Bu gün axsam Qədir-Xum bayramı qeyd edilir. Məhz bu gün, hicrətin 10-cu ili Məhəmməd Peyğəmbər (s) Allahın buyruğuna müvafiq olaraq Həzrət Əlini (ə) canişini təyin edib. Bayramınız mübarək, əziz müsəlmanlar! Paylaşaq Mövlan Bu gün axsam Qədir-Xum bayramı qeyd edilir. Məhz bu gün, hicrətin 10-cu ili Məhəmməd Peyğəmbər (s) Allahın buyruğuna müvafiq olaraq Həzrət Əlini (ə) canişini təyin edib. Bayramınız mübarək, əziz müsəlmanlar! 💐
Paylaşaq
Mövlan
İmam Sadiq (ə) Qədir gününün orucunu altmış mübarək ayın orucuna tay tutur. “Məfatihül-cinan” ...
Media Removed
İmam Sadiq (ə) Qədir gününün orucunu altmış mübarək ayın orucuna tay tutur. “Məfatihül-cinan” kitabında Qədir gününün orucunun 60 illik günahları sildiyi, bir ömrlük oruca, 100 həccə və 100 ümrəyə bərabər olduğu yazılıb. Orucu sabah sübh tezdən tutaq inşəallah . 04:34 də yəni 5in ... İmam Sadiq (ə) Qədir gününün orucunu altmış mübarək ayın orucuna tay tutur. “Məfatihül-cinan” kitabında Qədir gününün orucunun 60 illik günahları sildiyi, bir ömrlük oruca, 100 həccə və 100 ümrəyə bərabər olduğu yazılıb.
Orucu sabah sübh tezdən tutaq inşəallah . 04:34 də yəni 5in yarısı imsakı bağlayaq . axşam 8ə qalmış 25 dəqiqə yəni 19:35də açaq.
Paylaşaq savaba vasitə olaq
Mövlan
Read more
Barak Obama vaxtilə etirafını etmişdi. Bugün 100 minlərlə insan ağanın bir fətvası ilə təmənnasız ...
Media Removed
Barak Obama vaxtilə etirafını etmişdi. Bugün 100 minlərlə insan ağanın bir fətvası ilə təmənnasız meydana yığılacaq qədər imana sahibdirlər. Daha amerikanın və ya israilin pulları ilə müsəlman olanlar kimi yox. Barak Obama vaxtilə etirafını etmişdi. Bugün 100 minlərlə insan ağanın bir fətvası ilə təmənnasız meydana yığılacaq qədər imana sahibdirlər. Daha amerikanın və ya israilin pulları ilə müsəlman olanlar kimi yox.
Çox adam qurban bayramı günü Qəəsablardan 2kq 3 kq ət alırlar. Niyyətlərində isə qurbanlıq ət kimi ...
Media Removed
Çox adam qurban bayramı günü Qəəsablardan 2kq 3 kq ət alırlar. Niyyətlərində isə qurbanlıq ət kimi tutub evə gətirirlər. Ama Qurbanlığın öz şərtləri var. O qurbanlıq sayılmır. Paylaşın hamı bilsin. Mövlan Çox adam qurban bayramı günü Qəəsablardan 2kq 3 kq ət alırlar. Niyyətlərində isə qurbanlıq ət kimi tutub evə gətirirlər. Ama Qurbanlığın öz şərtləri var. O qurbanlıq sayılmır. Paylaşın hamı bilsin.
Mövlan
Allah niyyət və əməllərimizi qəbul etsin inşəallah Mövlan
Media Removed
Allah niyyət və əməllərimizi qəbul etsin inşəallah Mövlan Allah niyyət və əməllərimizi qəbul etsin inşəallah
Mövlan
Şəkil yeni çəkilib. Tanıyan oldumu? @movlan880
Media Removed
Şəkil yeni çəkilib. Tanıyan oldumu? @movlan880 Şəkil yeni çəkilib. Tanıyan oldumu?
@movlan880
Hacı Şahin Həsənli İmam Rza (ə.s) hərəmində izdihamlı camaat namazında pişnamaz dayandı. Allah ...
Media Removed
Hacı Şahin Həsənli İmam Rza (ə.s) hərəmində izdihamlı camaat namazında pişnamaz dayandı. Allah qəbul etsin Mövlan Hacı Şahin Həsənli İmam Rza (ə.s) hərəmində izdihamlı camaat namazında pişnamaz dayandı.
Allah qəbul etsin
Mövlan
Ağaya 2 rükət hədiyyə namazı qılaq. Niyyət edirəm İmam Muhəmməd Təqi (ə.s) -a hədiyyə namazı qılıram ...
Media Removed
Ağaya 2 rükət hədiyyə namazı qılaq. Niyyət edirəm İmam Muhəmməd Təqi (ə.s) -a hədiyyə namazı qılıram qurbətən iləllah. Sübh namazı kimidir. Gün ərzində qıla bilərsiz Mövlan Ağaya 2 rükət hədiyyə namazı qılaq.
Niyyət edirəm İmam Muhəmməd Təqi (ə.s) -a hədiyyə namazı qılıram qurbətən iləllah.
Sübh namazı kimidir. Gün ərzində qıla bilərsiz

Mövlan
Hədis və ayələrimizi az adam görür. Paylaşımı bəyənək. Aktvilikdə mənə yardım edin.<span class="emoji emoji1f614"></span><span class="emoji emoji1f614"></span> Mövlan
Media Removed
Hədis və ayələrimizi az adam görür. Paylaşımı bəyənək. Aktvilikdə mənə yardım edin. Mövlan Hədis və ayələrimizi az adam görür. Paylaşımı bəyənək. Aktvilikdə mənə yardım edin.😔😔 Mövlan
Cüməniz mübarək olsun<span class="emoji emoji1f60a"></span> Mövlan #islam #Allah #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #muslim ...
Media Removed
Cüməniz mübarək olsun Mövlan #islam #Allah #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #muslim #sie #fəhləbaba Cüməniz mübarək olsun😊

Mövlan

#islam #Allah #aztagram #azerbaycan #azerbaijan #muslim #sie #fəhləbaba
Hacı Şahin Gəncə hadisələri barədə danışdı. Dindən siyasi vasitə kimi istifadə edirlər. Mövlan Hacı Şahin Gəncə hadisələri barədə danışdı. Dindən siyasi vasitə kimi istifadə edirlər.
Mövlan
Allah namazlarımızı qəbul eləsin 🙂 Mövlan
Media Removed
Allah namazlarımızı qəbul eləsin 🙂 Mövlan Allah namazlarımızı qəbul eləsin 🙂

Mövlan
Bu uşaq lənkəranda qalır. 7- 8 aylıqdır. Bağırsağında genişlənmə var. 3000 manat lazımdır əməliyyata. ...
Media Removed
Bu uşaq lənkəranda qalır. 7- 8 aylıqdır. Bağırsağında genişlənmə var. 3000 manat lazımdır əməliyyata. Kasıb olduqlarına görə 1500 ə qədər düşüblər. Kimin gücü çatır bugün 8ə qədər mənə çatdırsın. Axşam Lənkərana yola çıxıram. İmkanı çatmayanlar isə paylaşsınlar xahiş. 0558112391 Mövlan Bu uşaq lənkəranda qalır. 7- 8 aylıqdır. Bağırsağında genişlənmə var. 3000 manat lazımdır əməliyyata. Kasıb olduqlarına görə 1500 ə qədər düşüblər. Kimin gücü çatır bugün 8ə qədər mənə çatdırsın. Axşam Lənkərana yola çıxıram. İmkanı çatmayanlar isə paylaşsınlar xahiş.
0558112391
Mövlan
Allah Təala buyurur: "Halbuki bu (Peyğəmbərin əhli-əyalı haqqında nalayiq söz danışmaq) Allah ...
Media Removed
Allah Təala buyurur: "Halbuki bu (Peyğəmbərin əhli-əyalı haqqında nalayiq söz danışmaq) Allah yanında çox böyük günahdır!" (ən Nur, 15). Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur: “Allah xatirinə əhli-beytimlə gö­­zəl rəftar edin!”. (Muslim, 2408). Mövlan Allah Təala buyurur:
"Halbuki bu (Peyğəmbərin əhli-əyalı haqqında nalayiq söz danışmaq) Allah yanında çox böyük günahdır!" (ən Nur, 15). Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur: “Allah xatirinə əhli-beytimlə gö­­zəl rəftar edin!”. (Muslim, 2408). Mövlan
İçki içmək haqqında hədislər və İÇKİ MƏCLİSLƏRİNDƏ OTURMAQ BARƏDƏ “Maidə” surəsi, 91-ci ayə “Həqiqətən ...
Media Removed
İçki içmək haqqında hədislər və İÇKİ MƏCLİSLƏRİNDƏ OTURMAQ BARƏDƏ “Maidə” surəsi, 91-ci ayə “Həqiqətən şeytan şərab və qumarla (sizi onlara aludə edib onların düşkünü etməklə) aranızda düşmənçilik və kin salmaq və sizi Allahın zikrindən və namazdan saxlamaq istəyir. Belə isə əl çəkəcəksinizmi?” ... İçki içmək haqqında hədislər və İÇKİ MƏCLİSLƏRİNDƏ OTURMAQ BARƏDƏ “Maidə” surəsi, 91-ci ayə
“Həqiqətən şeytan şərab və qumarla (sizi onlara aludə edib onların düşkünü etməklə) aranızda düşmənçilik və kin salmaq və sizi Allahın zikrindən və namazdan saxlamaq istəyir. Belə isə əl çəkəcəksinizmi?” 1.Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd (s) buyurmuşdur: “Allaha və Qiyamət gününə inamı olan şəxs içki içilən süfrə başında oturmamalıdır”. 2.Rəsulullah (s) buyurdu:
Allah içkini, onu hazırlayanı, saxlayanı, məsrəf edəni, bağışlayanı, alanı, satanı, pulunu xərcləyəni, daşıyanı və içki düzəlməyə yardım edəni lənətləmişdir.

3.Həzrət Peygəmbər (s) buyurur: “İçki içən ilə oturub-durmayın, çünki lənət nazil olsa, məclisdə olanların hamısını tutar”. 4.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bütün pisliklər bir evə yığışıb və bu evin açarı şərab içməkdir.» 5.Allahın Peyğəmbəri (s):«Əgər şərabxor söz desə, onu təsdiq etməyin, elçiliyə gəlsə ona qız verməyin, xəstələnsə ona baş çəkməyin, ölsə dəfnində iştirak etməyin və ona əmanət tapşırmayın.» 6.Allahın Peyğəmbəri (s):«Şərabxor kükürdə bənzəyir. Ona yaxın
getməyin ki, kükürd pis iy verdiyi kimi, o da sizi pis qoxulu edər.» 7.Rəsulallah (s.a.ə.s) buyurub: Hər kəs gecəni sərxoş halda küçirsə, şeytanın gəlini kimi gecəni keçirib.

8.Rəsulallah (s.a.ə.s) buyurub: 4 şeydən biri evə daxil olsa, onu viran qoyar və daha xeyir-bərəkəti düzəlməz: xəyanət, oğurluq, içki içmək və zina (kişinin qadına, qadının öz ərinə xəyanət etməsi

Mövlan
Read more
Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.(Səhih hədislər ...
Media Removed
Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.(Səhih hədislər silsiləsi, 5263) Bir gün Ayişə Peyğəmbərin (s) yanına gəldikdə o Həzrət bu­yur­du: “Seyyidil - Ərəbi mənim yanıma çağır. Ayişə dedi: “Ey Rə­sulullah! Seyyidil - Ərəb sən deyilsənmi?” ... Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Əli məndən sonra hər bir möminin dostu, sevimlisidir.(Səhih hədislər silsiləsi, 5263) Bir gün Ayişə Peyğəmbərin (s) yanına gəldikdə o Həzrət bu­yur­du: “Seyyidil - Ərəbi mənim yanıma çağır. Ayişə dedi: “Ey Rə­sulullah! Seyyidil - Ərəb sən deyilsənmi?” Həzrət buyurdu: “Mən Adəm övladlarının seyyidiyəm, Əli isə ərəblərin seyyididir.” Bu hədis “Mustədrək”də (3-cü cild, səh. 124) çoxlu rəvayətlərdə qeyd olunmuşdur.

Həzrət Mühəmmədin (s) İmam Əliyə (s) verdiyi çox yüksək qiyməti əhli - sünnə alimləri bütün kitablarında vurğulayıblar. Məsələn, hədislərin birində Peyğəmbər (s) belə buyurdu: “Ey Əli, Sənin mənə görə məqamın, Həzrət Harunun Musaya görə məqamı kimidir. Amma məndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək”. (Səhihi-Buxari c.2, s.305. Səhihi-Muslim c.2, s.360, Müstədriki-Hakim, c.3, s.109) “Ey Əli, sən məndənsən, mən də səndənəm”.(Səhihi-Buxari c.2, s.76. Səhihi-Tirmizi c.5, s.300. Sünnəni ibni-Məca c.1, s.44) “Əlini sevmək imandandır, onunla düşmənçilik etmək isə nifaqdandır”.(Səhihi-Muslim c.1, s. 61. Sünnəni Tirmizi c.8, s.306) “Mən elmin şəhəri, Əli onun qapısıdır”.(Sünnəni Tirmizi, c.5, s.201. Müstədriki-Hakim, c.3, s.126) “Mən hər kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır.” (Müsnədi-İmam Əhməd, c.5, s. 25. Müstədiriki-Hakim c.3, s.134. Səhihi-Tirmizi c.5, s.296) “Allahım, onu sevəni sev, ona düşmən olana düşmən ol”. (Səhihi-Muslim c.2, s.362. Müstədiriki-Hakim c.3, s.109, Müsnədi-Əhməd c.4, s.281) “Ey Əli, məndən ayrılan Allah-Təaladan ayrılmış, səndən ay­rı­lan məndən ayrılmış kimidir.” Bu hədis Riyadun Nazrada (Dəməşq tarixi, səh. 268, hədis-788) ardıcıl olaraq Rəsulullahın (s) belə buyurduğu qeyd etmişdir. Hakim də bunu öz “Mustədrək”ində (səh.146) və “Zəxairul-Üqba”da xüsusi vurğulayır. Rəsulullah (s) buyurmuşdur: “Sənin lənətin mənim lənətimdir.” Bu həmçinin Zeyd ibn Əlinin “Musnəd”ində (973-cü hədis) qeyd olun­muşdur.
Read more
Bismillah. Ramazan endirimimiz davam edir. Yay mövsümlü ətir.Hədiyyəlik tam uyğun. Amor Amor ...
Media Removed
Bismillah. Ramazan endirimimiz davam edir. Yay mövsümlü ətir.Hədiyyəlik tam uyğun. Amor Amor ətri. 50ml Ərəb qab + ətir qabını yerləşdirmək üçün ürək karobka + həddiyə çantası. hamısı 18 manat. 1 ədəd qalıb. *qeyd* istəyə uyğun olaraq ətir gözünüzün qabağında da hazırlaya bilirik. ... Bismillah. Ramazan endirimimiz davam edir.
Yay mövsümlü ətir.Hədiyyəlik tam uyğun. Amor Amor ətri.
50ml Ərəb qab + ətir qabını yerləşdirmək üçün ürək karobka + həddiyə çantası. hamısı 18 manat.
1 ədəd qalıb. *qeyd* istəyə uyğun olaraq ətir gözünüzün qabağında da hazırlaya bilirik.
Ünvan:➡️ Neftçilər metrosu Miss Baharın yanı. Metrolara çatdırılma mövcuddur.
055 811 23 91 @Movlan880 (vatsap)

#aztagram #ətir #etir #hediye #hediyye #amor #amoramor #duxu #azerbaycan #baki #baku
Read more
Mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsi Həzrət Əli(ə) Ibn Mülcəm(l)-in əli ilə zərbətləndi. Hicrətin ...
Media Removed
Mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsi Həzrət Əli(ə) Ibn Mülcəm(l)-in əli ilə zərbətləndi. Hicrətin 40-cı ilində bir sıra xəvaric Məkkədə öz aralarında qərara gəldilər ki, Ramazan ayının 19-cu gecəsi Misirdə Əmr ibn Ası, Şamda Müaviyəni, Kufədə isə Imam Əlini(ə) sübh namazında öldürsünlər. ... Mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsi Həzrət Əli(ə) Ibn Mülcəm(l)-in əli ilə zərbətləndi. Hicrətin 40-cı ilində bir sıra xəvaric Məkkədə öz aralarında qərara gəldilər ki, Ramazan ayının 19-cu gecəsi Misirdə Əmr ibn Ası, Şamda Müaviyəni, Kufədə isə Imam Əlini(ə) sübh namazında öldürsünlər. Onlar üç nəfəri öz aralarında tə’yin etdilər. Əmr ibn Ası öldürməyi Bəkr ibn Əmr, Müaviyəni öldürməyi Abdullah ibn Həccac, Əlini(ə) öldürməyi isə Əbdürrəhman ibn Mülcəm(l) boynuna götürdü.
O gecə Əli(ə) səhərə qədər Allaha ibadət edir və dua edirdi.
O Həzrətin qızı Ümmü Gülsüm deyir: Həmin gecə atam iftara bizə gəlmişdi. Mən onun üçün duz, çörək və süddən ibarət olan bir iftar süfrəsi düzəltdim. Atam süfrəyə baxıb gözləri yaşardı və mənə buyurdu: Qızım, sən heç indiyə qədər görmüsənmi atan çörəklə iki cür yemək yesin? Bunlardan birini süfrədən götür. Mən südü götürdüm. Atam bir neçə tikə düz çörəklə iftar etdi. Lakin həmin gecə atamın halı çox fərqli idi. O gecə atam səhərə qədər Allaha ibadət edir və belə dua edirdi: “Ilahi, ölümü mənə mübarək et!” Imam o gecə tez-tez həyətə düşüb göyə baxır və bu sözləri təkrar edirdi. “And olsun Allaha ki, nə mən yalan deyirəm, nə də mənə deyilən sözlər yalandır. Bu gecə həmin və’də verilmiş gecədir.”
Nəhayət sübh namazının vaxtı yetişdi. Həzrət namaz qılmaq üçün evdən çıxdı. Həyətdə olan ördəklər Imamın ətəyindən tutub, o həzrətin məscidə getməsinə mane olurdular. Sanki ördəklər də Imamın ölməyini istəmirdilər. Imam qapıdan çölə çıxarkən əbası qapının cəftəsinə ilişdi. O gecə sanki, qapı da Imamın məscidə getməsini istəmirdi. Nəhayət, Imam Kufə məscidinə daxil oldu. Ibn Mülcəm məsciddə üzü üstə yatmışdı. Həzrət Əli(ə) onu yuxudan oyadıb buyurdu: “Ibn Mülcəm, üzü üstə yatma. Çünki, bədbəxt adamlar həmişə üzü üstə yatar.” Sonra Imam sübh namazını qılmaq üçün ibadət mehrabına keçdi. Namazı başlandı. Imam başını səcdədən qaldıran kimi, Ibn Mülcəm zəhərli qılıncı Həzrətin mübarək başına endirdi. Imam Əli(ə) buyurdu: “And olsun Kə’bənin Rəbbinə, azad oldum!” Məscidin mehrabı al qana boyandı.
Həzrət Əli(ə) Ramazan ayının 21-ci gecəsində şəhadətə çatdı. Bu hadisə bütün müsəlmanların ürəklərini kədərləndirir. Bu gecə qəm və qüssə gecəsidir.
Mövlan
Read more
“Qədr gecəsi” ifadəsi azərbaycanca həm də “müqəddərat gecəsi” mənasını daşıyır. Hər üç gecə ...
Media Removed
“Qədr gecəsi” ifadəsi azərbaycanca həm də “müqəddərat gecəsi” mənasını daşıyır. Hər üç gecə üçün müştərək olan əməllər aşağıdakılardır: 1. Gün batarkən Qədr gecəsinin qüslunu almaq, şam və xiftən namazlarını həmin qüsuldan sonra qılmaq 2. Əhya saxlamaq (şam azanından sübh ... “Qədr gecəsi” ifadəsi azərbaycanca həm də “müqəddərat gecəsi” mənasını daşıyır.

Hər üç gecə üçün müştərək olan əməllər aşağıdakılardır:

1. Gün batarkən Qədr gecəsinin qüslunu almaq, şam və xiftən namazlarını həmin qüsuldan sonra qılmaq

2. Əhya saxlamaq (şam azanından sübh azanına qədər oyaq qalmaq)

3. Quran oxumaq

4. Peyğəmbər(s) və onun Əhlibeytinə(ə) salavat göndərmək

5. Qədr gecəsinin namazını qılmaq. Həmin namaz iki rükətlidir, hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra yeddi dəfə “İxlas” surəsi oxunulur. Namaz bitdikdən sonra dərhal səcdəyə gedib yetmiş dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu ileyh” (Allahdan günah və xətalarıma görə üzr diləyir və ona tərəf qayıdıram) deyilməlidir.

6. 100 rükət “Qədr gecəsinin namazı” niyyəti ilə başqa namaz qılmaq (50 dəfə iki rikətli namaz). Qəza namazları olanlara tövsiyə olunur ki, bu namazı qılmaq əvəzinə 6 günün qəza namazlarını qılsınlar.

7. Yaxşı olar ki, dualara keçməmişdən öncə sədəqə verilsin, yaxud ən azından fikirdə sədəqə ayrılsın. Habelə, Allahdan çoxlu əfv dilənsin.

8. Yaxşı olar ki, bu gecə hamıya haqqınızı halal edəsiz, Sizə pislik edən hər kəsi bağışlayasız ki, Allah da Sizə rəhmət nəzəri ilə baxsın.

9. Quranı açıq halda qarşısına qoyub, aşağıdakı duanı oxumaq sonra isə Allahdan istəyini diləmək:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ. [Allahummə inni əs’əlukə bi kitabikəl-munzəli və ma fihi və fihismukəl-əkbəru və əsmaukəl-husna və ma yuxəfu və yurca ən təc’ələni min utəqaikə minənnar] “İlahi, nazil etdiyin Kitaba, onun içində olanlara, onun içindəki ən uca adına və gözəl adlarına, onun içində qorxudan və ümidverici şeylərə Səni and verirəm ki, məni cəhənnəm atəşindən azad edəsən”. Əlavə www.imameli.az saytına müraciət edin

Mövlan
Read more
Salam aleykum. İyunun 3,5,7 Qədr gecələridir. Hamımız o gecələri tam formada çalışaq. Dəyərləndirək. İşlə əlaqədar və digər üzürlü səbəblərdən oyaq qala bilməyənləri Allah həmin savabdan məhrum etməsin. Amin. Mövlan Salam aleykum. İyunun 3,5,7 Qədr gecələridir. Hamımız o gecələri tam formada çalışaq. Dəyərləndirək. İşlə əlaqədar və digər üzürlü səbəblərdən oyaq qala bilməyənləri Allah həmin savabdan məhrum etməsin. Amin.

Mövlan
Allah #oruc , #namaz və dualarımızı ixlaslı şəkildə qəbul eləsin #amin www.imameli.az Mövlan
Media Removed
Allah #oruc , #namaz və dualarımızı ixlaslı şəkildə qəbul eləsin #amin www.imameli.az Mövlan Allah #oruc , #namaz və dualarımızı ixlaslı şəkildə qəbul eləsin
#amin
www.imameli.az
Mövlan
Azan verildi. Bakı vaxtı ilə namaz vaxtıdır Mövlan
Media Removed
Azan verildi. Bakı vaxtı ilə namaz vaxtıdır Mövlan Azan verildi. Bakı vaxtı ilə namaz vaxtıdır
Mövlan
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olmuşdur. Din xadimi olan atası oğlunu məşhur pedaqoq Sultan Məcid Qənizadənin müdir olduğu ikinci "Rus-müsəlman" məktəbinə qoymuş, buranı bitirdikdən sonra M.Ə.Rəsulzadə öz təhsilini Bakı ... Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olmuşdur. Din xadimi olan atası oğlunu məşhur pedaqoq Sultan Məcid Qənizadənin müdir olduğu ikinci "Rus-müsəlman" məktəbinə qoymuş, buranı bitirdikdən sonra M.Ə.Rəsulzadə öz təhsilini Bakı texniki məktəbində, rus dilində davam etdirmişdir. Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının və təkcə türk ellərində deyil, bütün islam aləmində ilk respublika üsul-idarəsi olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının təməl daşını qoyan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin inqilabi fəaliyyətinin ilk illəri də məhz bu dövrə təsadüf edir. 1902-ci ildə on yeddi yaşında olan M.Ə.Rəsulzadə "Müsəlman Gənclik Təşkilatı"nı yaratmışdır. Bu, XX əsrdə Azərbaycanda rus müstəmləkə üsul-idarəsinə qarşı gizli mübarizə aparan ilk siyasi təşkilat idi.
6 mart 1955 -ci ildə Allahın rəhmətinə qovuşmuşdur.
Mənbə: Wikipedia
Mövlan
Read more
İftara az qalıb 🙂 Gündəlik namaz vaxtlarını www.imameli.az saytından əldə edə bilərsiz Mövlan
Media Removed
İftara az qalıb 🙂 Gündəlik namaz vaxtlarını www.imameli.az saytından əldə edə bilərsiz Mövlan İftara az qalıb 🙂
Gündəlik namaz vaxtlarını
www.imameli.az saytından əldə edə bilərsiz
Mövlan
● Allahın Peyğəmbəri(s) : «Sədəqə Allahın qəzəbini yatırar.» (Kənzul-Ummal , hədis 16114) 3519. ...
Media Removed
● Allahın Peyğəmbəri(s) : «Sədəqə Allahın qəzəbini yatırar.» (Kənzul-Ummal , hədis 16114) 3519. ●İmam Əli(ə): «Sədəqə cəhənnəm odunun qarşısında bir sipərdir.» (Vəsailuş-Şiə, c.6, səh. 258 , hədis17) 1096. ● Allah sədəqələri qəbul edəndir Quran: «Məgər bilməmişlər ki, bəndələrindən ... ● Allahın Peyğəmbəri(s) : «Sədəqə Allahın qəzəbini yatırar.» (Kənzul-Ummal , hədis 16114) 3519. ●İmam Əli(ə): «Sədəqə cəhənnəm odunun qarşısında bir sipərdir.» (Vəsailuş-Şiə, c.6, səh. 258 , hədis17) 1096.
● Allah sədəqələri qəbul edəndir Quran: «Məgər bilməmişlər ki, bəndələrindən tövbəni və sədəqələri qəbul edən yalnız Allahdır. Allah tövbələri qəbul edən və rəhimlidir.» (Tövbə, ayə 104) ● İmam Sadiq(ə) : «Allah-taala buyurur: Yalnız sədəqdən başqa elə bir şey yoxdur ki, onu götürməyə bir nəfəri məmur etməyim. Sədəqəni dərhal öz əlimlə qəbul edərəm.» (Biharul-Ənvar, c.96, səh. 134, hədis68) 1097. ○www.imameli.az○

Mövlan
Read more
Bəyənək və paylaşaq bilməyənlər də bilsin. Mövlan #oruc #ramazan #azerbaijan #aztagram #baku
Media Removed
Bəyənək və paylaşaq bilməyənlər də bilsin. Mövlan #oruc #ramazan #azerbaijan #aztagram #baku Bəyənək və paylaşaq bilməyənlər də bilsin.
Mövlan

#oruc #ramazan #azerbaijan #aztagram #baku
İnsanlara kömək edən 7 xeyir əldə edər. "Əgər infaq cəmiyyətdə artarsa, cəmiyyətdə əmin-amanlıq ...
Media Removed
İnsanlara kömək edən 7 xeyir əldə edər. "Əgər infaq cəmiyyətdə artarsa, cəmiyyətdə əmin-amanlıq hakim olar". Yoxsulların və ehtiyacı olanların ehtiyacını aradan qaldırıb, onlara maddi yardım göstərmək insana bir çox fərdi və ictimai bərəkətlər gətirər ki, onlarla tanış olaq: 1. Nəfsin ... İnsanlara kömək edən 7 xeyir əldə edər. "Əgər infaq cəmiyyətdə artarsa, cəmiyyətdə əmin-amanlıq hakim olar".
Yoxsulların və ehtiyacı olanların ehtiyacını aradan qaldırıb, onlara maddi yardım göstərmək insana bir çox fərdi və ictimai bərəkətlər gətirər ki, onlarla tanış olaq:
1. Nəfsin paklanması. 
İnfaq insanı bir çox əxlaqi rəzil sifətlərdən pak edər və qəlbini saflaşdırar.
2. Ruhi hüzur gətirər. 
İnfaq insan üçün dünya və axirət ruhi hüzuru gətirər. 
Quran: “Öz mallarını gecə və gündüz, gizlin və aşkar(şəkildə Allah yolunda) xərcləyənlərin Rəbbi yanında məqamlarına layiq mükafatları vardır. (Axirətdə) onlar üçün nə bir qorxu var və nə də qəmgin olarlar”. “Bəqərə” surəsi, ayə 274
3. Ruzinin artması. 
Quranın da verdiyi vədədə olduğu kimi, hər kim infaq və ehsan edər, Allah onun əvəzini verər və ruzisini artırar.
Quran: “De: "Həqiqətən, mənim Rəbbim bəndələrindən istədiyinin ruzisini (ümumun mənafeyinə və kamil bir quruluşun tələbinə əsasən) bol edər və azaldar və (Allah yolunda) sərf etdiyiniz hər bir şeyin əvəzini verər. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır".
“Səba” surəsi, ayə 39
Allaha yaxınlaşmaq. 
İnfaq insanı Allahın sevimlisi edər və Onun qürbünə yaxınlaşdırar.
5. İctimai əmin-amanlıq. 
Əgər infaq cəmiyyətdə artarsa, cəmiyyətdə əmin-amanlıq hakim olar. 
Quran: “Bilin ki, siz Allah yolunda xərcləməyə çağırılanlarsınız”. “Muhəmməd (s) surəsi, ayə 38
6. İlahi rəhmət və bəxşiş. 
Hər kim Allah yolunda infaq edər, Allahın rəhməti ona şamil olar və günahları bağışlanar.
7. Axirəti xeyirli olar. 
Ən kiçik infaq belə, Allahdan gizli deyildir. Bu infaq və ehsanlar onun əməl dəftərində yazılacaq və axirətdə mükafatını alacaqdır. 
İmam Hüseyn (ə): “Bilin ki, insanların sizə müraciət etməsi və ehtiyacı olması - İlahi nemətdir. Ona görə də nemətdən üz döndərməyin. Əks halda bəlaya giriftar olarsınız”. Mövlan

#aztagram #azerbaycan #azerbaijan #oruc #ramazan
Read more
Peyğəmbərin (s) zamanında torpağa (yer) səcdə etmək məsələsi var idi. Rafe ibn Əbi Rafe Peyğəmbərdən ...
Media Removed
Peyğəmbərin (s) zamanında torpağa (yer) səcdə etmək məsələsi var idi. Rafe ibn Əbi Rafe Peyğəmbərdən (s) nəql edir: Həzrət Rəsul (s) buyurdu: «Namazlarınız səcdədə alnınızı yalnız yerə qoyduğunuz zamana kamil və düzgün sayılır.»2 Başqa bir rəvayətdə buyurur: “Yer mənim ... Peyğəmbərin (s) zamanında torpağa (yer) səcdə etmək məsələsi var idi. Rafe ibn Əbi Rafe Peyğəmbərdən (s) nəql edir: Həzrət Rəsul (s) buyurdu: «Namazlarınız səcdədə alnınızı yalnız yerə qoyduğunuz zamana kamil və düzgün sayılır.»2
Başqa bir rəvayətdə buyurur: “Yer mənim üçün səcdə yeri və təharət vasitəsi(məsələn; təyəmmüm) qərar verilmişdir.”3
Yaxud başqa bir ibarə ilə buyurur:“Yer mənim üçün təharət vasitəsi (məsələn; təyəmmüm) və səcdə yeri qərar verilmişdir.”4
Ümmü Sələmə Peyğəmbərdən (s) nəql edir: Peyğəmbər (s) Əfləh adlı şəxsə xitab edərək buyurdu: “Ey Əfləh, üzünü torpağa sürt!»5
Peyğəmbərin zamanında bəzi səhabələr daşa səcdə edirdi. Cabir ibn AbdullahƏnsari və Məsruq ibn Əcdə istər vətəndə,istərsə də səfərdə bu işi görürdü.6
Eləcə də müsəlmanlar Mərvə dağının daşlarından bir parça götürür, ona səcdə edirdilər.
Bu sözlər torpaq və türbət gəzdirən müsəlmanlara tutulan iradların açıq-aydın əsassız olduğunu sübut edir və məlum olur ki, İslamın böyük səhabələri də belə hərəkət etmişlər.7
Tarixi baxımdan da Peyğəmbər(s) Mədinəyə hicrət edəndə məscidintikilməsinə göstəriş verdi. O vaxt məscidin xalçası yox idi və Peyğəmbər məscidin yerinə,  torpağının üstündə səcdə edirdi. Əbu Bəkir, Osman, Ömər və həzrət Əlinin (ə) zamanında da məscidin döşəməsinə səcdə edirdilər.
Nəticə etibarı ilə Peyğəmbər (s) və İslamın ilk günlərində olan müsəlmanların səcdələri torpağa idi. Buna əsasən torpağa səcdə etmək məsələsində heç bir şübhə yoxdur və səhihdir. Şiələrin torpağa səcdə etməsi, Peyğəmbərdən (s) təqlid etmələri mənasındadır.
Şiələrin möhürə səcdə etməsinin səbəbləri:
Birincisi; Məscidlərdə və evlərdə torpağa səcdə etmək çətin olduğu üçün torpağı möhür şəklinə salırlar. Beləliklə səcda məsələsi asanlaşır və təmizlik olur.
İkincisi; Rəvayətlərdə imam Hüseynin (ə) türbətinə səcdə etmək bəyənilmiş əməllər sırasındadır və bu işə təşviq olunmuşdur.
Üçüncüsü; Başqa bir tərəfdən səcdə edilənyerin hər növ nəcasətdən pak olması şərtdir və nəcis olan yerə səcdə caiz deyildir. Buna görə şiələr pak olan torpağdan (möhür) bir parça özləri ilə gəzdirirlər ki, namaz qılarkən pak torpağa səcdə etsinlər. Çünki səcdə etmək istədikləri yerin pak və ya nəcis olduğunu bilmirlər.
Mövlan
Read more
<span class="emoji emoji23f0"></span>Gündəlik namaz vaxtları <span class="emoji emoji1f4d7"></span>Quran təfsiri <span class="emoji emoji1f4d8"></span>Hədislər <span class="emoji emoji1f4da"></span>Bilmədiyiniz məlumatlar <span class="emoji emoji1f4f0"></span> Gündəlik xəbərlər <span class="emoji emoji1f4dd"></span>Şübhələrə ...
Media Removed
Gündəlik namaz vaxtları Quran təfsiri Hədislər Bilmədiyiniz məlumatlar Gündəlik xəbərlər Şübhələrə cavablar Şəriət İslamda ailə ️ www.imameli.az ️www.sunne.az ⏰Gündəlik namaz vaxtları 📗Quran təfsiri
📘Hədislər
📚Bilmədiyiniz məlumatlar
📰 Gündəlik xəbərlər
📝Şübhələrə cavablar
📖Şəriət
👨‍👩‍👧‍👦İslamda ailə ➡️ www.imameli.az ➡️www.sunne.az
Günün zikri. İmam Zaman ağaya 100 salavat hədiyyə etmək 6 dəqiqə vaxtınızı alacaq Mövlan
Media Removed
Günün zikri. İmam Zaman ağaya 100 salavat hədiyyə etmək 6 dəqiqə vaxtınızı alacaq Mövlan Günün zikri. İmam Zaman ağaya 100 salavat hədiyyə etmək
6 dəqiqə vaxtınızı alacaq

Mövlan
Ramazanın ilk cüməsi mübarək olsun. Allah orucumuzu ali dərəcədə qəbul etsin. Namaz qılmayanlara ...
Media Removed
Ramazanın ilk cüməsi mübarək olsun. Allah orucumuzu ali dərəcədə qəbul etsin. Namaz qılmayanlara əhli beyt yolunu getməyi nəsib etsin. Amin. www.imameli.az Mövlan Ramazanın ilk cüməsi mübarək olsun. Allah orucumuzu ali dərəcədə qəbul etsin. Namaz qılmayanlara əhli beyt yolunu getməyi nəsib etsin. Amin.
www.imameli.az
Mövlan
Oruc tutmaq barədə 7 yanlış stereotip Yanlışlıq: Çimmək, duş qəbul etmək olmaz. Həqiqət: Olar. ...
Media Removed
Oruc tutmaq barədə 7 yanlış stereotip Yanlışlıq: Çimmək, duş qəbul etmək olmaz. Həqiqət: Olar. Sadəcə, başı bütünlüklə suyun altına salmaq (suya baş vurmaq) olmaz. Yanlışlıq: Ağız suyunu (tüpürcəyi) udmaq olmaz. Həqiqət: Oruc tutan şəxsin ağız suyunu udmasında heç bir ... Oruc tutmaq barədə 7 yanlış stereotip

Yanlışlıq: Çimmək, duş qəbul etmək olmaz.

Həqiqət: Olar. Sadəcə, başı bütünlüklə suyun altına salmaq (suya baş vurmaq) olmaz.
Yanlışlıq: Ağız suyunu (tüpürcəyi) udmaq olmaz.

Həqiqət: Oruc tutan şəxsin ağız suyunu udmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Yanlışlıq: Ağzı yaxalamaq və dişləri təmizləmək olmaz.

Həqiqət: Olar. Sadəcə, diqqət etmək lazımdır ki, su boğazdan aşağı getməsin.
Yanlışlıq: Orucluq vaxtı toy-bayram keçirtmək olmaz.

Həqiqət: Mübarək ayda toy etməklə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət, hər zaman olduğu kimi, haram məclislərə və bunlara xas atributlaradır.
Yanlışlıq: Namaz qılmayan oruc tuta bilməz.

Həqiqət: Bunlar – 2 müxtəlif vacib əməllərdir. Lakin, onlardan birinin yerinə yetirilməsi digərinin yerinə yetirilməsindən asılı deyil və bununla şərtlənmir.
Yanlışlıq: Səhvən nəsə yeyəndə və ya içəndə oruc pozulur və onu artıq davam etmək gərək deyil.

Həqiqət: Səhvən nəyisə yemək və içmək orucu pozmur. Amma, oruc tutduğunuzu xatırladığınız anda dərhal qida və maye qəbulunu dayandırmaq və qida qalığını ağız boşluğundan xaric etmək gərəkdir.
Yanlışlıq: Oruc tutan iynə və peyvənd vura bilməz.

Həqiqət: Bilər. Məhdudiyyət yalnız qidanı əvəz edən iynələrə, məsələn, qlükozaya aiddir.

Ətraflı məlumat Risalədə də baxa bilərsiz.
Read more
Bu cədvəli screen edib profillərimizdə,storilərdə və statuslarda maksimum paylaşaq inşəallah. ...
Media Removed
Bu cədvəli screen edib profillərimizdə,storilərdə və statuslarda maksimum paylaşaq inşəallah. Mövlan Bu cədvəli screen edib profillərimizdə,storilərdə və statuslarda maksimum paylaşaq inşəallah.
Mövlan
Bakı vaxtə ilə Azan verilir ALLAH qəbul eləsin,<span class="emoji emoji1f60a"></span><span class="emoji emoji1f60a"></span> Oruc olanlar bəyəndim görək kim oyanıb imsaka?<span class="emoji emoji1f60d"></span> ...
Media Removed
Bakı vaxtə ilə Azan verilir ALLAH qəbul eləsin, Oruc olanlar bəyəndim görək kim oyanıb imsaka? Mövlan Bakı vaxtə ilə Azan verilir
ALLAH qəbul eləsin,😊😊
Oruc olanlar bəyəndim görək kim oyanıb imsaka?😍 Mövlan
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala buyurur: Adəm övladının gördüyü hər bir iş onun özündəndir, ...
Media Removed
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala buyurur: Adəm övladının gördüyü hər bir iş onun özündəndir, məgər oruc ki, Məndəndir. Onun savabını da Mən verərəm”. Yəni, oruc tutmağın alıcısı Uca Allahın Özüdür. Hər kim bu hədisi dərk edər, orucun şirinliyini də başa düşmüş olar. Xüsusilə ... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala buyurur: Adəm övladının gördüyü hər bir iş onun özündəndir, məgər oruc ki, Məndəndir. Onun savabını da Mən verərəm”. Yəni, oruc tutmağın alıcısı Uca Allahın Özüdür.

Hər kim bu hədisi dərk edər, orucun şirinliyini də başa düşmüş olar. Xüsusilə də isti günlərdə tutulan orucun savabları daha çoxdur.

İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq:“Ramazan ayının orucunu Allah bizdən əvvəl heç bir keçmiş ümmətlərə vacib etməmişdir. Sual verirlər ki, bəs “Bəqərə” 183-cü ayəsi nə olacaqdır? Həzrət (ə) buyurur: “Allah Ramazan ayının orucunu ancaq peyğəmbərlərə vacib etmişdir, nəinki ümmətlərə. Ancaq onun vasitəsilə bu ümməti (keçmiş ümmətlərdən) fəzilətli etmişdir. Onun orucunu Peyğəmbərə (s) və ümmətinə vacib etmişdir”. İmam Səccad (ə) Ramazan ayı ilə vidalaşan zaman buyurur:“Sonra bu ayın vasitəsilə bizi başqa ümmətlərdən üstün etmişdir və onun iftixarını bizə nəsib etmişdir. Ona görə də Sənin əmrinlə onun günlərində oruc tutduq və Sənin yardımınla gecəni ibadətlə keçirtdik”. Bəli, oruc həm də sağlamlıq deməkdir. Necə ki,Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc tutun ki, sağlam qalasınız”. İmam Əli (ə) buyurur: “Oruc sağlamlığın yarısıdır”. İmam Baqir (ə) buyurur:“Oruc, həcc qəlblərə aramlıq bəxş edər”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc tutan baxmayaraq ki, öz yatağında yatsa belə, o zamana qədər ki, müsəlmanın qeybətini etməz – Allaha ibadət halında olar”. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur:“Oruc tutanın cavabı – ibadətdir, nəfəs almağı – təsbihdir”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Elə bir oruc tutan yoxdur ki, yemək yeyən dəstəyə daxil olsun, məgər o halda ki, bədəni təsbih edər və mələklər ona salavat göndərər. Mələklərin salavatı – bağışlanma istəməkdir”. Rəhmət Peyğəmbəri (s) başqa yerdə buyurur:“Hər kimi orucu həvəs etdiyi yeməkdən saxlayar, Allahın üzərindədir ki, onu behişt yeməkləri ilə tox etsin. Behişt içəcəyindən ona içizdirsin”. İmam Əli (ə) buyurur: “Oruc tutanın cavabı ibadətdir, susmağı təsbihdir, duası qəbul olar, əməli ikiqat olar. Həqiqətən oruc tutan üçün iftar zamanı elə bir dua vardır ki, Allah dərgahında rədd olunmaz”

www.imameli.az
Mövlan
#ramazan #oruc #allah #baki #baku #aztagram
Read more
"Günahdan peşman olmaq tövbədir" Tövbə insanın keçmiş əməllərindən peşman olmasıdır. O kəsə ...
Media Removed
"Günahdan peşman olmaq tövbədir" Tövbə insanın keçmiş əməllərindən peşman olmasıdır. O kəsə həqiqi tövbəkar demək olar ki, doğrudan da, səmimi qəlbdən keçmiş günahlarından peşman olsun. Peyğəmbər (s) buyurur: “(Günahdan) peşman olmaq tövbədir.” (“Həqaid” səh. 386) Düzdür ki, ... "Günahdan peşman olmaq tövbədir"
Tövbə insanın keçmiş əməllərindən peşman olmasıdır. O kəsə həqiqi tövbəkar demək olar ki, doğrudan da, səmimi qəlbdən keçmiş günahlarından peşman olsun. Peyğəmbər (s) buyurur: “(Günahdan) peşman olmaq tövbədir.” (“Həqaid” səh. 386)
Düzdür ki, Allah tövbəni qəbul edir və günahları bağışlayır, lakin, təkcə dildə “əstəğfirullah” deməyi, yaxud peşmançılıq izhar etməyi, yaxud da bəzən ağlamaq kimi işləri həqiqi tövbəyə dəlil hesab etmək olmaz. Yalnız üç əlamətin varlığı ilə tövbəni həqiqi hesab etmək olar:
1.Keçmiş günahlardan qəlbən peşman olub onlara nifrətlə yanaşsın. Öz-özlüyündə qəmlənib peşman olsun və xəcalət hissi keçirsin.
2.Gələcəkdə günaha batmamaq barədə ciddi şəkildə qərar qəbul etsin.
3.Əgər günah nəticəsində bərpa olunmağı mümkün olacaq bir iş görmüşsə onun əvəzini ödəməyə qərara alsın. Məsələn, camaatın haqqını qaytarsın. Əgər bir kəsin malını qəsb etmişsə, yaxud, oğurlamışsa, yaxud, tələf etmişsə yaranan ilk fürsətlərdə onu sahibinə qaytarmağa dair qərara gəlsin. Əgər onu verə bilməzsə mümkün olan hər bir yolla sahibini razı salsın. Əgər kiminsə qeybətini etmişsə, ardınca pis sözlər danışmışsa ondan halallıq istəsin. Əgər bir kəsin haqqını tapdalayıb ona zülm etmişsə məzlumun razılığını cəlb etsin. Əgər mal-dövlətinin vacib hüquqlarını (xums, zəkat, və s.) verməyibsə versin. Əgər namaz və oruc kimi əməllər fövtə gedibsə qəzasını yerinə yetirsin.
Belə bir şəxs barəsində demək olar ki, o, doğrudan da keçmiş günahlarından peşman olmuşdur və tövbəsi də qəbul olunur. Amma sadəcə “istiğfar” kəlməsini deyən, lakin, qəlbdə peşman olmayan və gələcəkdə onu tərk etməyə dair qərara gəlməyən, yaxud, bərpa olunası günahların əvəzini çıxmayan şəxs tövbə etməmiş olur və o, dua məclisində iştirak etməsinə, atifələrdən təsirlənməsinə, göz yaşı axıdıb ah-nalə etməsinə baxmayaraq tövbəsinin qəbul olmasını gözləməməlidir 🔘➡️➡️ www.sunne.az
www.imameli.az
Read more
Allah bizlərədə qismət eləsin həyat yoldaşımızla Kərbəla ziyarətinə gedək. Amin. www.imameli.az Mövlan
Media Removed
Allah bizlərədə qismət eləsin həyat yoldaşımızla Kərbəla ziyarətinə gedək. Amin. www.imameli.az Mövlan Allah bizlərədə qismət eləsin həyat yoldaşımızla Kərbəla ziyarətinə gedək.
Amin.
www.imameli.az
Mövlan
Rəsuli-Əkrəm (s.a.a.) buyurur: “Öz övladlarınızı üç şeylə tərbiyə edin: Peyğəmbərinizə məhəbbətlə, ...
Media Removed
Rəsuli-Əkrəm (s.a.a.) buyurur: “Öz övladlarınızı üç şeylə tərbiyə edin: Peyğəmbərinizə məhəbbətlə, onun Əhli-beytinə sevgi-istəklə və Quran oxumaqla”. (Cameus-səğir 1/ 14) Mövlan Rəsuli-Əkrəm (s.a.a.) buyurur: “Öz övladlarınızı üç şeylə tərbiyə edin: Peyğəmbərinizə məhəbbətlə, onun Əhli-beytinə sevgi-istəklə və Quran oxumaqla”. (Cameus-səğir 1/ 14)

Mövlan
Mən heç vaxt düşmənə arxa çevirmirəm... Peyğəmbər (ə) buyurdu: “Əli insanların ən şücaətlisidir”. ...
Media Removed
Mən heç vaxt düşmənə arxa çevirmirəm... Peyğəmbər (ə) buyurdu: “Əli insanların ən şücaətlisidir”. 1. Həzrət Əli (ə) iştirak etdiyi bütün döyüşlərdən qələbə ilə qayıtmışdır. (1) 2. Peyğəmbər (ə) buyurdu: “Əli insanların ən şücaətlisidir”. (2) 3. Döyüşdə rəqibini bir zərbə ilə öldürürdü. ... Mən heç vaxt düşmənə arxa çevirmirəm...
Peyğəmbər (ə) buyurdu: “Əli insanların ən şücaətlisidir”. 1. Həzrət Əli (ə) iştirak etdiyi bütün döyüşlərdən qələbə ilə qayıtmışdır. (1)
2. Peyğəmbər (ə) buyurdu: “Əli insanların ən şücaətlisidir”. (2)
3. Döyüşdə rəqibini bir zərbə ilə öldürürdü. Hədisdə gəlmişdir: “Onun (Əlinin) qılınc zərbəsi həmişə bir zərbə olurdu”. (3)
4. Peyğəmbər (s) daim buyururdu: “Əli Allahın düşmənlərinə qarşı çəklilən Allahın qılıncıdır”. (4)
5. Həzrət Əli (ə) daha çox piyada döyüşürdü. Ata minsəydi də onun üçün o qədər önəmli deyildi. 
Həzrətdən ata minməməsinin səbəbini soruşdurqda buyurdu: “At ya düşməni təqib etmək üçündür, ya da döyüş meydanından qaçmaq üçün. Mən nə düşmənə arxa çevirib qaçıram, nə də qaçanı təqib edirəm. Bəs at mənim nəyimə lazımdır?!”. (5) 
6. Həzrət Əlinin (ə) zirehi təkcə onun sinə hissəsini örtürdü. 
İmam Əlidən (ə) soruşdular ki, nə üçün zirehinin arxa hissəsi yoxdur? Bir kəsin səni arxadan vuracağından qorxmursan?
Həzrət buyurdu: “Mən heç vaxt düşmənə arxa çevirmirəm və meydandan qaçmıram və Allah belə bir günü gətirməyəcək”. (6) 
7. Həzrət Əlinin (ə) döyüşdə şücaət və müqaviməti elə idi ki, müşrik və kafirlər döyüşdə onu görəndə öz ölümlərini gözləri ilə görürmüşlər kimi bir-birlərinə vəsiyyətlərini edirdilər. (7)
8. İki qoşun bir-birinin qarşısında dayandıqda hamı bir-birinə deyirdi: “Ölüm mələyi Əli (ə) olan qoşundadır. Qarşı qoşun özünü ölümə hazırlasın”. (8)
9. Bir gün imam Əlinin (ə) ordu sərkərdələrindən biri həzrətdən soruşdu: - Atlar hürküşsə və biz bir-birimizdən uzaq düşsək, səni harada tapaq? İmam buyurdu: “Məndən uzaqlaşdığınız həmin yerdə (Yəni mən həmin öz yerimdə qalacağam)”. (9)
10. İmam Əli (ə) Cəməl döyüşündə bayrağı oğlu Məhəmməd Hənəfiyyəyə verib belə buyurdu: “Dağlar öz yerindən qopsa da, sən öz yerində möhkəm ol. Dişlərini bir-birinə sıx. Başını Allaha tapşır, ayaqlarını yerə mıxla. Gözün həmişə qoşunun arxasına dikilmiş olsun (ora qədər irəlilə) və gözlərini yum (yəni, himmətsizlik və dardüşüncəlilik etmə). Bil ki, qələbə Sübhan olan Allah tərəfindəndir”. (10) 🔘www.imameli.az 🔘www.sunne.az
Movlan
Read more
Səhabələrdən bir nəfər nəql edir: “Peyğəmbərin (s) məscidinə daxil oldum və ancaq camaat namazında ...
Media Removed
Səhabələrdən bir nəfər nəql edir: “Peyğəmbərin (s) məscidinə daxil oldum və ancaq camaat namazında iştirak etmədim. Həzrət Peyğəmbər (s) namazdan sonra mənə buyurdu: “Niyə camaat namazında iştirak etmədin?”. Dedim: “Bilmirdim ki, siz hələ namaz qılırsınız. Ona görə də namazı evdə ... Səhabələrdən bir nəfər nəql edir: “Peyğəmbərin (s) məscidinə daxil oldum və ancaq camaat namazında iştirak etmədim.
Həzrət Peyğəmbər (s) namazdan sonra mənə buyurdu: “Niyə camaat namazında iştirak etmədin?”. Dedim: “Bilmirdim ki, siz hələ namaz qılırsınız. Ona görə də namazı evdə qılmışdım”. Həzrət (s) buyurdu: “Yenə də camaatla qıl, baxmayaraq ki, evdə qılsan belə”. (Həvzəh)

Camaat namazında iştirak etmək üçün 6 mühüm nöqtə:

1. Camaat namazında iştirak etmək hamı üçün müstəhəbdir, xüsusilə də məscidlə qonşu olanlar üçün.

2. Müstəhəbdir ki, insan səbir etsin və namazını camaatla qılsın.

3. Camaat namazı əvvəl vaxtda qılınmasa da, əvvəl vaxtda qılınan fərdi namazdan daha yaxşıdır.

4. Qısa qılınan camaat namazı, uzun qılınan fərdi namazdan daha yaxşıdır.

5. O zaman ki, camaat namazı qılınar, müstəhəbdir ki, hər kim namazını fərdi şəkildə qılmışdır, yenidən camaatla qılsın.

6. Camaat namazını etinasızlıq və ya onu yüngül hesab üzündən tərk etmək caiz deyildir

Movlan
www.imameli.az
www.sunne.az
Read more